Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 26

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 426)

Data ogłoszenia:2010-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 26

Strona 1 z 3
L 34/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 426)

(Jedynie teksty w języku niderlandzkim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, portugalskim i słowackim są autentyczne)


(2010/59/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 33, po konsultacji z Komitetem Funduszu, a także mając na uwadze, co następuje: Decyzją Komisji 2009/373/WE (2) rozliczono rachunki za rok budżetowy 2008 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem belgijskiej agencji płatniczej „ALV”, niemiec­ kich agencji płatniczych „Bayern”, „Brandenburg”, „Niedersachsen” oraz „Schleswig-Holstein”, greckiej agencji płatniczej „OPEKEPE”, hiszpańskiej agencji płatni­ czej „Galicia”, francuskiej agencji płatniczej „ODARC”, włoskiej agencji płatniczej „ARBEA”, portugalskiej agencji płatniczej „IFAP” i słowackiej agencji płatniczej „APA”. W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków finansowa­ nych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przeka­ zanych przez: belgijską agencję płatniczą „ALV”, niemieckie agencje płatnicze „Brandenburg”, „Nieder­ sachsen” oraz „Schleswig-Holstein”, hiszpańską agencję płatniczą „Galicia”, portugalską agencję płatniczą „IFAP” i słowacką agencję płatniczą „APA”.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych późniejszych decyzji Komisji wyklucza­ jących z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Niniejszym zostają rozliczone rachunki belgijskiej agencji płat­ niczej „ALV”, niemieckich agencji płatniczych „Brandenburg”, „Niedersachsen” oraz „Schleswig-Holstein”, hiszpańskiej agencji płatniczej „Galicia”, portugalskiej agencji płatniczej „IFAP” i słowackiej agencji płatniczej „APA” dotyczące wydatków finan­ sowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odniesieniu do roku budże­ towego 2008. Kwoty, które na podstawie niniejszej decyzji podlegają zwro­ towi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w ramach poszcze­ gólnych programów rozwoju obszarów wiejskich, wraz z kwotami wynikającymi z zastosowania art. 33 ust. 8 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1290/2005, określono w załączniku. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii, Republiki Portugalskiej i Republiki Słowackiej.

(1)

(2)

Sporządzono w Brukseli dnia 1 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s. 21.

5.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/27

ZAŁĄCZNIK ROZLICZENIE WYDATKÓW WYŁĄCZONYCH Z ROZLICZENIA POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW I DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2008 KWOTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE LUB PŁATNE NA ICH RZECZ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW

(w EUR) Kwota do zwrotu Kwoty, które Okresowe płatności przez państwo nie mogą Zatwierdzona kwota zwracane państwom członkowskie (–) lub zostać rozliczona za rok członkowskim za płatna na jego rzecz ponownie budżetowy 2008 rok budżetowy (+) w kolejnej wykorzystane deklaracji iv v = iii – iv vi vii = v – vi

Kod CCI programu lub środka

Wydatki w 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 33 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 470)

 • Dz. U. L34 - 30 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 425)

 • Dz. U. L34 - 23 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 1 do dnia 2 lutego 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2010 r.

 • Dz. U. L34 - 22 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 101/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 21 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 19 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L34 - 17 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 7 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Pizza Napoletana (GTS)]

 • Dz. U. L34 - 1 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.