Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 30

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

Data ogłoszenia:2010-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 30

L 34/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

(Jedynie tekst w języku maltańskim jest autentyczny)

(2010/60/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

Zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 niniejsza decyzja pozostaje bez uszczerbku dla ewentualnych późniejszych decyzji Komisji wyklucza­ jących z finansowania wspólnotowego wydatki dokonane niezgodnie z przepisami Wspólnoty,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39,

Artykuł 1 Niniejszym zostają rozliczone rachunki maltańskiej agencji płat­ niczej „MRAE” w odniesieniu do wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budże­ towy 2007. Kwoty, które zgodnie z niniejszą decyzją podlegają zwrotowi przez każde z państw członkowskich lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkowskiego w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mających zastosowanie na Malcie, określono w załączniku I i załączniku II. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Malty.

po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzją Komisji 2008/395/WE (2) i kolejną decyzją Komisji 2009/85/WE (3) rozliczono rachunki za rok budżetowy 2007 wszystkich agencji płatniczych z wyjątkiem maltańskiej agencji płatniczej „MRAE”.

(2)

W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników dodatkowych kontroli Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich dotyczącą kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przedłożonych przez maltańską agencję płatniczą „MRAE”.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 1. (2) Dz.U. L 139 z 29.5.2008, s. 25. (3) Dz.U. L 33 z 3.2.2009, s. 31.

5.2.2010

ZAŁĄCZNIK I ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH ROK BUDŻETOWY 2007 – WYDATKI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH FINANSOWANE PRZEZ EFRG W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH KWOTY PODLEGAJĄCE ZWROTOWI PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE LUB PŁATNE NA ICH RZECZ

PL

Rok 2007: wydatki agencji płatniczych, których rachunki zostały PC rozliczone wyłączone z rozliczenia Suma kolumn a i b Redukcje Suma Zwrócone państwu Kwoty podlegające członkowskiemu zwrotowi przez kwoty płatności państwa członkow­ okresowych za rok skie (–) lub płatne budżetowy na ich rzecz (+) f g=e–f

= suma kwot płatności okresowych = wydatki wykazane w deklaracji rocznej zwróconych państwu członkowskiemu za dany rok bużetowy a b c=a+b d e=c+d

MT

EUR

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

0,00

4 148 025,92

4 148 025,00

0,92

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 34/31

L 34/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2010

ZAŁĄCZNIK II ROZLICZONE WYDATKI W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE ŚRODKI NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH FINANSOWANE PRZEZ EFRG W NOWYCH PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ZA ROK BUDŻETOWY 2007 RÓŻNICE MIĘDZY ROCZNYMI SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI A DEKLARACJAMI WYDATKÓW

Kwota rozliczona w 2007 r. Załącznik I kolumna e iii = i + ii

PC

Nr

Środki

Wydatki z 2007r. Załącznik I kolumna a i

Redukcje Załącznik I kolumna d ii

MT

Nr

Środki

1 2 3 4 5 6 7

Obszary o niekorzystnych warunkach gospo­ darowania Rolno-środowiskowe Spełnianie norm Grupy producentów Pomoc techniczna Uzupełnienie – pomoc państwa Środek ad hoc Razem

1 720 811,99 602 487,79 151 000,30 0,00 101 978,48 0,00 1 571 747,36 4 148 025,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 720 811,99 602 487,79 151 000,30 0,00 101 978,48 0,00 1 571 747,36 4 148 025,92

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 30 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 33 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 470)

 • Dz. U. L34 - 26 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 426)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 425)

 • Dz. U. L34 - 23 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 1 do dnia 2 lutego 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2010 r.

 • Dz. U. L34 - 22 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 101/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 21 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 19 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L34 - 17 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 7 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Pizza Napoletana (GTS)]

 • Dz. U. L34 - 1 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.