Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 33

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 470)

Data ogłoszenia:2010-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 33

Strona 1 z 3
5.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/33

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 470)

(Jedynie teksty w języku niemieckim i portugalskim są autentyczne)

(2010/61/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 7 ust. 3,

(EWG) nr 729/70 w odniesieniu do procedury rozliczania rachunków Sekcji Gwarancji EFOGR (5) stanowi, że kwoty, które zgodnie z decyzją w sprawie rozliczenia rachunków określoną w akapicie pierwszym podlegają zwrotowi od każdego państwa członkowskiego lub które są płatne na rzecz każdego państwa członkow­ skiego, ustala się poprzez potrącanie zaliczek wypłaco­ nych w danym roku budżetowym, tj. w roku 2006, od wydatków uznanych w tym samym roku budżetowym zgodnie z akapitem pierwszym. Kwoty te potrąca się lub dodaje, przyjmując za podstawę zaliczkę na wydatki począwszy od drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została podjęta decyzja w sprawie rozliczenia rachunków.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (2), w szczególności jego art. 32,

(4)

po konsultacji z Komitetem Funduszu,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Decyzjami Komisji 2007/327/WE (3) i 2008/394/WE (4) rozliczono za rok budżetowy 2006 rachunki wszystkich agencji płatniczych z wyłączeniem niemieckiej agencji płatniczej „Bayern-Umwelt”, włoskiej agencji płatniczej „ARBEA” i portugalskiej agencji płatniczej „IFADAP”.

(2)

W świetle otrzymanych nowych informacji oraz wyników kontroli dodatkowej Komisja jest już w stanie podjąć decyzję w sprawie kompletności, dokładności i prawdziwości ksiąg rachunkowych przedłożonych przez niemiecką agencję płatniczą „Bayern-Umwelt” oraz portugalską agencję płatniczą „IFADAP”.

(3)

Artykuł 7 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (WE) nr 1663/95 z dnia 7 lipca 1995 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 160 209 122 139 z z z z 26.6.1999, 11.8.2005, 11.5.2007, 29.5.2008, s. s. s. s. 103. 1. 51. 22.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Zgodnie z art. 32 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 konsekwencje finansowe nieodzyskania kwot powstałych w wyniku nieprawidłowości ponosi w 50 % zainteresowane państwo członkowskie, a w 50 % budżet wspólnotowy, jeżeli odzyskanie nie nastą­ piło w terminie czterech lat od daty pierwszego ustalenia administracyjnego lub sądowego, lub w terminie ośmiu lat, w przypadku gdy odzyskanie jest przedmiotem postę­ powania przed sądami krajowymi. Artykuł 32 ust. 3 wymienionego rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do przesłania Komisji razem z rocznym sprawozdaniem finansowym skróconego zestawienia procedur windykacji wszczętych w wyniku stwierdzenia nieprawidłowości. Szczegółowe przepisy dotyczące speł­ niania obowiązku sprawozdawczego przez państwa członkowskie w odniesieniu do kwot, które podlegają zwrotowi, są określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płat­ niczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (6). W załączniku III do wymienionego rozporządzenia znajdują są wzory tabel 1 i 2, które państwa członkowskie muszą dostarczyć w 2007 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 33 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 30 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

 • Dz. U. L34 - 26 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 426)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 425)

 • Dz. U. L34 - 23 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 1 do dnia 2 lutego 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2010 r.

 • Dz. U. L34 - 22 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 101/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 21 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 19 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L34 - 17 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 7 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Pizza Napoletana (GTS)]

 • Dz. U. L34 - 1 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.