Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 97/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Pizza Napoletana (GTS)]

Data ogłoszenia:2010-02-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 7

Strona 1 z 7
5.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 34/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 97/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze gwarantowanych tradycyjnych specjalności nazwę [Pizza Napoletana (GTS)]

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjal­ nościami (1), w szczególności jego art. 9 ust. 5 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:


(1) (7)

z tym porozumieniem ograniczenia związane z używaniem niektórych rodzajów mąki pszennej zostały zniesione. Mając jednak na uwadze fakt, że Polska i Włochy nie osiągnęły porozumienia w przewidzianym terminie, Komisja jest zobowiązana do podjęcia decyzji zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 18 ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 509/2006. W tym kontekście i w wyniku sprzeciwu Polski wyjaś­ nienia wskazujące, że nazwa, której dotyczy wniosek o rejestrację, jest specyficzna sama w sobie, zostały dodane do specyfikacji produktu. W świetle tych elementów nazwę „Pizza Napoletana” należy zarejestrować w rejestrze gwarantowanych trady­ cyjnych specjalności. Nie wystąpiono o ochronę nazwy, o której mowa w art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 509/2006. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności,

Zgodnie z art. 8 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 509/2006 oraz na mocy art. 19 ust. 3 wymie­ nionego rozporządzenia wniosek Włoch o rejestrację nazwy „Pizza Napoletana” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Niemcy i Polska zgłosiły sprzeciw wobec rejestracji zgodnie z art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 509/2006. Sprzeciwy zostały uznane za dopuszczalne na podstawie art. 9 ust. 3 akapit pierwszy lit. a) tego rozporządzenia. Oświadczenie o sprzeciwie wniesione przez Niemcy dotyczyło w szczególności obawy, że rejestracja będzie niekorzystna dla niemieckiej mąki pszennej, zważywszy że na podstawie specyfikacji dopuszcza się tylko jeden rodzaj mąki pszennej dostępny w jednym państwie członkowskim, a mianowicie we Włoszech. Oświadczenie o sprzeciwie wniesione przez Polskę doty­ czyło natomiast w szczególności faktu, że nazwa nie jest specyficzna sama w sobie, a opublikowany wniosek o rejestrację nie zawiera odpowiednich wyjaśnień. Pismem z dnia 17 września 2008 r. Komisja wezwała zainteresowane państwa członkowskie do osiągnięcia porozumienia zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi. W terminie sześciu miesięcy Włochy i Niemcy osiągnęły porozumienie, które zostało zgłoszone Komisji w dniu 24 lutego 2009 r. i przez nią zatwierdzone. Zgodnie

(8)

(2)

(9)

(3)

(10)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia zostaje zarejestrowana. Artykuł 2 Skonsolidowana specyfikacja produktu znajduje w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. się

(4)

(5)

(6)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 1. (2) Dz.U. C 40 z 14.2.2008, s. 17.

L 34/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.2.2010

ZAŁĄCZNIK I Środki spożywcze, o których mowa w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 509/2006 Klasa 2.3. Wyroby cukiernicze, chleb, ciasta, ciastka, herbatniki i inne wyroby piekarnicze WŁOCHY Pizza Napoletana (GTS)

5.2.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 34 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L34 - 33 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech i Portugalii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), Sekcja Gwarancji, za rok budżetowy 2006 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 470)

 • Dz. U. L34 - 30 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczej Malty dotyczących wydatków w zakresie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 459)

 • Dz. U. L34 - 26 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii i Słowacji dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 426)

 • Dz. U. L34 - 24 z 20105.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 425)

 • Dz. U. L34 - 23 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 102/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustalające współczynnik przydziału, jaki należy zastosować do wniosków o pozwolenie na przywóz oliwy z oliwek, złożonych od dnia 1 do dnia 2 lutego 2010 r. w ramach kontyngentu taryfowego dla Tunezji i zawieszające wydawanie pozwoleń na przywóz na miesiąc luty 2010 r.

 • Dz. U. L34 - 22 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 101/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 21 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 100/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L34 - 19 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 99/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L34 - 17 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 98/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L34 - 1 z 20105.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 96/2010 z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 wykonujące rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, w odniesieniu do progu uproszczenia, handlu w podziale na cechy przedsiębiorstw, specyficznego obrotu towarowego oraz kodów rodzaju transakcji

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.