Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 6

(4)

(iii) dodaje się lit. d) w brzmieniu: „d) wykaz kwot, co do których wykazano poprzed­ niego roku, że nie mogą zostać odzyskane lub najprawdopodobniej nie da się ich odzyskać, ujętych w porządku lat wydania nakazów odzys­ kania środków.”;

(1) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 178 z 12.7.1994, s. 43. (3) Dz.U. L 120 z 10.5.2007, s. 1.

L 341/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2010

(iv) dodaje się akapity w brzmieniu: „Do celów lit. a), b) i c) pierwszego akapitu łączne kwoty związane z nieprawidłowościami zgłoszonymi Komisji na mocy art. 55 podaje się w odniesieniu do każdej osi priorytetowej. Do celów lit. d) w akapicie pierwszym jakakolwiek kwota związana z nieprawidłowością zgłoszoną Komisji na mocy art. 55 określona jest numerem identyfikacyjnym tej nieprawidłowości lub jakąkol­ wiek inną odpowiednią metodą.”; b) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: „2a. Dla każdej kwoty, o której mowa w ust. 2 lit. d), instytucja certyfikująca wskazuje, czy wnioskuje o pokrycie udziału Wspólnoty ze środków budżetu ogól­ nego Unii Europejskiej. Udział Wspólnoty pokrywa się z budżetu ogólnego Unii Europejskiej, jeśli w ciągu roku od daty przedłożenia deklaracji Komisja nie wykona żadnej z następujących czynności: a) zwrócenie się o informacje do celów art. 70 ust. 2 rozporządzenia podstawowego; b) pisemne zawiadomienie państwa członkowskiego o zamiarze wszczęcia postępowania odnośnie do danej kwoty; c) zwrócenie się do państwa członkowskiego o kontynuowanie procedury odzyskiwania. Termin jednego roku nie ma zastosowania w przypadku podejrzenia o nadużycie finansowe lub potwierdzonego nadużycia finansowego. 2b. Do celów deklaracji, o której mowa w ust. 2, państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty do dnia przedłożenia deklaracji, przeliczają na euro kwoty wydatków poniesionych w walucie krajowej, korzystając z kursu wymiany, o którym mowa w art. 95 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. W przypadku gdy kwoty te odnoszą się do wydatków zaksięgowanych przez instytucję certyfikującą w okresie przekraczającym miesiąc, można wykorzystać kurs wymiany z miesiąca, w którym wydatki zostały zaksięgo­ wane.”; 3) w art. 55 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 akapit drugi lit. l)–o) otrzymują brzmienie: „l) całkowita kwota kwalifikowalnych wydatków oraz wkład publiczny zatwierdzony dla operacji wraz z odpowiednią kwotą wkładu Wspólnoty;


m) obarczone nieprawidłowościami kwoty wydatków i wkładu publicznego poświadczone Komisji oraz odpowiadająca im kwota wkładu Wspólnoty nara­ żona na ryzyko; n) w przypadku podejrzenia o nadużycie finansowe i gdy nie dokonano żadnej płatności z tytułu wkładu publicznego na rzecz osób ani innych podmiotów, wskazanych w lit. k), kwoty, które zostałyby niena­ leżnie wypłacone, w przypadku gdyby nieprawidło­ wość nie została wykryta; o) kod regionu lub obszaru, na którym odbyła się operacja, poprzez określenie poziomu w nomenklaturze NUTS lub w inny sposób;”; b) w ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i c) otrzymują brzmienie: „b) przypadki zgłaszane instytucji zarządzającej lub certy­ fikującej przez beneficjenta z własnej woli i przed wykryciem przez właściwe podmioty, przed lub po włączeniu danego wydatku do poświadczonej dekla­ racji przedłożonej Komisji; c) przypadki wykryte i skorygowane przez instytucję zarządzającą lub instytucję certyfikującą przed włącze­ niem danego wydatku do deklaracji wydatków przed­ łożonej Komisji.”; c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. W przypadku gdy niektóre z informacji, o których mowa w ust. 1, a zwłaszcza informacje dotyczące praktyk zastosowanych przy popełnieniu nieprawidło­ wości oraz sposobu ich wykrycia, nie są dostępne lub wymagają sprostowania, państwa członkowskie w miarę możliwości dostarczają brakujące lub właściwe informacje w momencie przedkładania Komisji następnych spra­ wozdań kwartalnych dotyczących nieprawidłowości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.