Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 6

”; 4) art. 57 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 57 Składanie sprawozdań z działań następczych 1. Oprócz informacji, o których mowa w art. 55 ust. 1, państwa członkowskie informują Komisję w okresie dwóch miesięcy po upływie każdego kwartału, odnosząc się do wszelkich wcześniejszych sprawozdań na mocy tego arty­ kułu, o szczegółach dotyczących wszczęcia, zakończenia lub zaniechania postępowań nakładających sankcje administ­ racyjne lub karne związane ze zgłoszonymi nieprawidłowo­ ściami oraz o wynikach tych postępowań. Jeśli chodzi o nieprawidłowości, odnośnie do których nało­ żono sankcje, państwa członkowskie wskazują również: a) czy sankcje są natury administracyjnej czy karnej; b) czy sankcje powstały w wyniku naruszenia prawa wspól­ notowego lub prawa krajowego; c) odniesienie do przepisów wprowadzających te sankcje;


23.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/5

d) czy nadużycie finansowe zostało potwierdzone. 2. Na pisemny wniosek Komisji państwo członkowskie przedstawia informacje odnośnie do konkretnej nieprawidło­ wości lub grupy nieprawidłowości.”; 5) w art. 60 wprowadza się następujące zmiany: a) nagłówek otrzymuje brzmienie: „Współpraca z państwami członkowskimi”; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Bez uszczerbku dla kontaktów, o których mowa w ust. 1, jeśli Komisja stwierdzi, że – z powodu charak­ teru nieprawidłowości – do identycznych lub podobnych praktyk mogłoby dojść w innych państwach członkow­ skich, przedstawia ona daną sprawę Komitetowi Dorad­ czemu ds. Koordynacji w zakresie Nadużyć Finansowych, ustanowionemu decyzją Komisji 94/140/WE (*). Komisja powiadamia co roku Komitet i komitety, o których mowa w art. 101 rozporządzenia podstawo­ wego, o szacunkowej wielkości środków, których dotyczą wykryte nieprawidłowości w odniesieniu do Funduszu oraz o poszczególnych kategoriach nieprawidłowości, wyszczególnionych w rozbiciu na rodzaje i liczby. ___________ (*) Dz.U. L 61 z 4.3.1994, s. 27.”;

6) skreśla się art. 62; 7) w art. 63 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 skreśla się akapit drugi, trzeci i czwarty; b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej waluty do dnia przedłożenia sprawozdania na mocy art. 55 ust. 1, przeliczają na euro kwoty wydatków poniesionych w walucie krajowej, korzystając z kursu wymiany, o którym mowa w art. 95 ust. 3 rozporzą­ dzenia podstawowego. W przypadku gdy kwoty te odnoszą się do wydatków zaksięgowanych przez instytucję certyfikującą w okresie przekraczającym miesiąc, można wykorzystać kurs wymiany z miesiąca, w którym wydatki zostały zaksięgo­ wane. Jeżeli wydatki nie zostały zaksięgowane przez instytucję certyfikującą, stosuje się ostatni aktualny obra­ chunkowy kurs wymiany opublikowany przez Komisję w mediach elektronicznych.”; 8) załącznik X zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 341/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2010

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK X ROCZNE OŚWIADCZENIE O WYCOFANYCH I ODZYSKANYCH KWOTACH, KWOTACH ODZYSKANIA ORAZ NIEŚCIĄGALNYCH NALEŻNOŚCIACH (ART. 46 UST. 2) DO

1. Kwoty wycofane za rok 20… potrącone z deklaracji wydatków w odniesieniu do regionów kwalifikujących się do objęcia pomocą:

Kwoty wycofane (1)

W ramach celu »Konwergencja«

a b c d e Całkowita kwota (w EUR) wydatków wycofanych w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (4) f Odpowiednia kwota (w EUR) wkładu publicznego wycofanego w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 g Odpowiednia kwota (w EUR) wkładu z EFR wycofanego w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (5)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.