Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 5

Strona 5 z 6

(2) Kwota ta jest kwotą całkowitą wydatków już zadeklarowanych Komisji, na którą miały wpływ nieprawidłowości i w odniesieniu do której odpowiedni wkład publiczny uległ odzyskaniu. (3) Jest to kwota wkładu publicznego skutecznie odzyskanego od beneficjentów. (4) Kwota ta jest kwotą całkowitą wydatków z EFR już zadeklarowanych Komisji obarczoną nieprawidłowościami, która została odzyskana. (5) Kwota ta jest częścią kwoty ujętej w kolumnie i), która została zgłoszona jako nieprawidłowa w ramach procedur sprawozdawczych określonych w art. 55 rozporzą­ dzenia (WE) nr 498/2007. (6) Kwota ta jest częścią kwoty ujętej w kolumnie j), która została zgłoszona jako nieprawidłowa w ramach procedur sprawozdawczych określonych w art. 55 rozporzą­ dzenia (WE) nr 498/2007. (7) Kwota ta jest częścią kwoty ujętej w kolumnie k), która została zgłoszona jako nieprawidłowa w ramach procedur sprawozdawczych określonych w art. 55 rozporzą­ dzenia (WE) nr 498/2007.


L 341/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2010

3. Kwoty do odzyskania – stan z dnia 31.12.20… r.

Konwergencja a b c d e f g Kwota (w EUR) wkładu publicznego do odzyskania w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (5) h Odpowiednia kwota (w EUR) wkładu z EFR do odzyskania w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (6)

Oś priorytetowa

Rok rozpoczęcia procedur odzyskiwania

Całkowita kwota (w EUR) kwalifikowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów (1)

Wkład publiczny do odzyskania (w EUR) (2)

Całkowita kwota wydatków (w EUR) obarczonych Odpowiedni wkład nieprawidłowościami z EFR do odzyskania zgłoszonymi na (w EUR) (3) mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (4)

1

2007 2008 …

2

2007 2008 …

3

2007 2008 Suma

Inne niż konwergencja a b c d e f g Kwota (w EUR) wkładu publicznego do odzyskania w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (5) h Odpowiednia kwota (w EUR) wkładu z EFR do odzyskania w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (6)

Oś priorytetowa

Rok rozpoczęcia procedur odzyskiwania

Całkowita kwota (w EUR) kwalifikowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów (1)

Wkład publiczny do odzyskania (w EUR) (2)

Całkowita kwota wydatków (w EUR) obarczonych Odpowiedni wkład nieprawidłowościami z EFR do odzyskania zgłoszonymi na (w EUR) (3) mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (4)

1

2007 2008 …

2

2007 2008 …

3

2007

23.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/9

Inne niż konwergencja a b c d e f g Kwota (w EUR) wkładu publicznego do odzyskania w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (5) h Odpowiednia kwota (w EUR) wkładu z EFR do odzyskania w związku z nieprawidłowościami zgłoszonymi na mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (6)

Oś priorytetowa

Rok rozpoczęcia procedur odzyskiwania

Całkowita kwota (w EUR) kwalifikowanych wydatków poniesionych przez beneficjentów (1)

Wkład publiczny do odzyskania (w EUR) (2)

Całkowita kwota wydatków (w EUR) obarczonych Odpowiedni wkład nieprawidłowościami z EFR do odzyskania zgłoszonymi na (w EUR) (3) mocy art. 55 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007 (4)

2008 Suma

(1) (2) (3) (4) Kwota Jest to Jest to Kwota dzenia 5) Kwota ( dzenia (6) Kwota dzenia ta jest kwotą wydatków poniesionych przez beneficjenta odpowiadającą wkładowi publicznemu ujętemu w kolumnie d). wkład publiczny podlegający procedurze odzyskiwania na szczeblu beneficjenta.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.