Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 6

Strona 6 z 6

wkład z EFR podlegający procedurze odzyskiwania na szczeblu beneficjenta. ta jest częścią kwoty ujętej w kolumnie c), która została zgłoszona jako nieprawidłowa w ramach procedur sprawozdawczych określonych w art. 55 rozporzą­ Rady (WE) nr 498/2007. ta jest częścią kwoty ujętej w kolumnie d), która została zgłoszona jako nieprawidłowa w ramach procedur sprawozdawczych określonych w art. 55 rozporzą­ Rady (WE) nr 498/2007. ta jest częścią kwoty ujętej w kolumnie e), która została zgłoszona jako nieprawidłowa w ramach procedur sprawozdawczych określonych w art. 55 rozporzą­ Rady (WE) nr 498/2007.


4. Należności nieściągalne do dnia 31.12.20… r.

Konwergencja a b c d e f g h i j k Środki podjęte na rzecz odzyski­ wania, w tym data nakazu odzys­ kania środków l Wskazać, czy wkład wspólno­ towy powinien być poniesiony z budżetu UE (TAK/ NIE)

Numer podjętego działania

Numer iden­ tyfikacyjny Oś nieprawidło­ priory­ wości, o ile tetowa ma zastoso­ wanie (1)

Rok rozpoczęcia procedur odzyski­ wania

Całkowita kwota Data ostat­ (w EUR) Odpowiedni Wkład niej wydatków wkład z EFR publiczny zade­ płatności poniesionych zadeklarowany klarowany jako wkładu przez jako nieściągalny publicznego beneficjentów nieściągalny (w 3) (w EUR) ( na rzecz zadeklarowana EUR) (4) beneficjenta jako nieściągalna (2)

Data, z którą kwoty zostały uznane za nieściągalne

Powody nieściągal­ ności

X Y Z

20.. 20.. 20..

Ogółem

L 341/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.12.2010

Inne niż konwergencja a b c d e f g h i j k Środki podjęte na rzecz odzyski­ wania, w tym data nakazu odzys­ kania środków l Wskazać, czy wkład wspólno­ towy powinien być poniesiony z budżetu UE (TAK/ NIE)

Numer podjętego działania

Numer iden­ tyfikacyjny Oś nieprawidło­ priory­ wości, o ile tetowa ma zastoso­ wanie (1)

Rok rozpoczęcia procedur odzyski­ wania

Odzyskany Całkowita odpowiedni Data kwota (w EUR) Wkład wkład ostatniej wydatków publiczny publiczny płatności poniesionych zadeklarowany z EFR wkładu przez jako zadeklarowany publicznego beneficjentów nieściągalny (w jako na rzecz zadeklarowana EUR) (3) nieściągalny (w beneficjenta jako EUR) (4) nieściągalna (2)

Data, z którą kwoty zostały uznane za nieściągalne

Powody nieściągal­ ności

X Y Z

20.. 20.. 20..

Ogółem

(1) Jest to numer referencyjny przyznany nieprawidłowości lub inna forma identyfikacji, o której mowa w art. 40 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 498/2007. (2) Kwota ta jest kwotą wydatków poniesionych przez beneficjenta odpowiadającą wkładowi publicznemu ujętemu w kolumnie f). (3) Jest to kwota poniesionego wkładu publicznego, co do której ustalono, że nie mogła zostać przeprowadzona procedura odzyskiwania lub też której przeprowadzenia nie należy się spodziewać. (4) Jest to kwota wkładu publicznego poniesionego z EFR, co do której ustalono, że nie mogła zostać przeprowadzona procedura odzyskiwania lub też której przeprowa­ dzenia nie należy się spodziewać.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.