Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

Data ogłoszenia:2010-12-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3

Strona 1 z 6
23.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 341/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1249/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego

KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybac­ kiego (1), w szczególności jego art. 102, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

W celu zapewnienia skutecznego przepływu informacji dotyczących nieprawidłowości i dla zażegnania przy­ padków nakładania się poszczególnych punktów kontak­ towych właściwe byłoby scalenie wszystkich przepisów dotyczących współpracy z państwami członkowskimi w jednym artykule. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 498/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Europejskiego Funduszu Rybackiego,

(6)

(7)

Jak stanowi art. 70 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1198/2006, państwa członkowskie odpowiadają za wykrywanie i korygowanie nieprawidłowości oraz zapo­ bieganie im, a także za odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych, zgłaszają te nieprawidłowości Komisji i informują Komisję na bieżąco o przebiegu postępowań administracyjnych i prawnych. W świetle doświadczenia zdobytego przez Komisję i państwa członkowskie w związku ze stosowaniem rozporządzenia Komisji (WE) nr 1681/94 z dnia 11 lipca 1994 r. dotyczącego nieprawidłowości oraz odzyskiwania kwot wypłaconych nieprawidłowo w związku z finansowaniem polityki strukturalnej i organizacją systemu informacji w tej dziedzinie (2), należy uprościć procedury sprawozdawcze z działań następczych dotyczących nieprawidłowości. Ponadto aby zmniejszyć obciążenia administracyjne nałożone na państwa członkowskie, należy określić bardziej precy­ zyjnie, jakich informacji wymaga Komisja. W tym celu do rocznego oświadczenia przedkładanego Komisji zgodnie z art. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr należy włączyć informacje 498/2007 (3) o nieściągalnych należnościach i o łącznych kwotach związanych ze zgłoszonymi nieprawidłowościami. Procedury zgłaszania nieściągalnych należności powinny w sposób dokładny odzwierciedlać obowiązki państw członkowskich określone w art. 70 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006, w szczególności obowiązek zapew­ nienia skutecznego ściągania należności. Należy również uprościć procedury monitorowania przez Komisję wypeł­ niania tych obowiązków, aby uczynić je bardziej skutecz­ nymi i opłacalnymi. Z art. 60 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 wynika, iż należy wyraźnie zaznaczyć, że instytucja certyfikująca odpowiada za przechowywanie pełnych zapisów księgo­ wych, obejmujących zwłaszcza odniesienia do kwot zgło­ szonych Komisji jako nieprawidłowe zgodnie z art. 55 rozporządzenia (WE) nr 498/2007.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 498/2007 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 40 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. W zapisach księgowych prowadzonych zgodnie z art. 60 lit. f) rozporządzenia podstawowego każda kwota zwią­ zana z nieprawidłowością zgłoszoną Komisji na mocy art. 55 jest identyfikowana za pomocą numeru identyfikacyjnego przyznanego tej nieprawidłowości lub za pomocą innej odpowiedniej metody.”; 2) w art. 46 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: (i) zdanie wprowadzające w brzmieniu: zastępuje się zdaniem

(2)

(3)

„Co roku, w terminie do dnia 31 marca, instytucja certyfikująca przedkłada Komisji oświadczenie zgodne z wzorem zawartym w załączniku X, okre­ ślające dla każdej osi priorytetowej danego programu operacyjnego:”; (ii) lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) kwoty odzyskane, które zostały odliczone od odpowiednich deklaracji wydatków przedłożo­ nych w ciągu poprzedniego roku;”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 341 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L341 - 49 z 201023.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 21 grudnia 2010 r. wyłączająca niektóre przypadki nieprawidłowości wynikające z działań współfinansowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2000–2006 z zakresu specjalnych wymogów w zakresie sprawozdawczości ustanowionych w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1681/94 i w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1831/94 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9244)

 • Dz. U. L341 - 45 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/801/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję Rady 2010/656/WPZiB przedłużającą obowiązywanie środków ograniczających wobec Republiki Wybrzeża Kości Słoniowej

 • Dz. U. L341 - 32 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/800/WPZiB z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylenia wspólnego stanowiska 2006/795/WPZiB

 • Dz. U. L341 - 27 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady 2010/799/WPZiB z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wsparcia procesu budowy zaufania prowadzącego do utworzenia na Bliskim Wschodzie strefy wolnej od broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia – w ramach wdrażania strategii UE przeciw rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia

 • Dz. U. L341 - 26 z 201023.12.2010

  Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka ze Słowacji

 • Dz. U. L341 - 23 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1254/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 stycznia 2011 r.

 • Dz. U. L341 - 21 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1253/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (UE) nr 867/2010 na rok gospodarczy 2010/11

 • Dz. U. L341 - 19 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1252/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L341 - 15 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1251/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 329/2007 dotyczące środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

 • Dz. U. L341 - 11 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1250/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L341 - 1 z 201023.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1248/2010 z dnia 21 grudnia 2010 r. otwierające na rok 2011 kontyngent taryfowy na przywóz do Unii Europejskiej niektórych towarów pochodzących z Norwegii otrzymanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 1216/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.