Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 10

Strona 10 z 22

Określenie »ich kawałki« stosuje się w odniesieniu do produktów o jednostkowej masie netto wynoszącej co najmniej 100 gramów lub do produktów krojonych w równe plastry, które mogą być jednoznacznie zidentyfikowane jako pochodzące z wymienionych kawałków podstawowych i które są pakowane razem posiadając łączną masę netto wynoszącą co najmniej 100 gramów. (2) Z niniejszej refundacji mogą korzystać tylko produkty, których nazwa jest certyfikowana przez właściwe organy państwa członkowskiego będącego producentem tych produktów. (3) W przypadku kiełbasy w pojemnikach zawierających roztwór konserwujący, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto, po odjęciu masy tego roztworu. (4) Masę osłonki parafinowej właściwej do normalnego użycia w handlu uważa się za element wchodzący w skład masy netto kiełbasy. (5) Skreśla się na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 2333/97 (Dz.U. L 323 z 26.11.1997, s. 25). (6) Jeżeli złożone przetwory spożywcze (włącznie z daniami gotowymi) zawierające kiełbasę, zalicza się do pozycji 1601 z uwagi na ich skład, to refundacje przyznawane są tylko w odniesieniu do masy netto kiełbasy, mięsa i podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia, które stanowią element tych przetworów. (7) W przypadku produktów zawierających kości, refundacja przyznawana jest w oparciu o masę netto po odjęciu kości. 8) Przyznanie refundacji jest uzależnione od przestrzegania warunków ustanowionych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 903/2008 (Dz.U. L 249 z 18.9.2008, s. 3). ( W czasie finalizowania celnych formalności wywozowych eksporter oświadcza na piśmie, że przedmiotowe produkty spełniają te warunki (9) Zawartość mięsa i tłuszczu oznacza się zgodnie z procedurą analityczną określoną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2004/2002 (Dz.U. L 308 z 9.11.2002, s. 22). (10) Zawartość mięsa lub podrobów mięsnych dowolnego rodzaju, zawierających tłuszcz dowolnego rodzaju lub pochodzenia, oznacza się zgodnie z procedurą analityczną określoną w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 226/89 (Dz.U. L 29 z 31.1.1989, s. 11). (11) Niedopuszczalne jest zamrażanie produktów w zastosowaniu art. 7 ust. 3 akapit pierwszy) rozporządzenia (WE) nr 612/2009 (Dz.U. L 186 z 17.7.2009, s. 1). (12) Tusze lub półtusze można prezentować z żuchwami lub bez żuchw. (13) Łopatki można prezentować z żuchwami lub bez żuchw. (14) Przodki można prezentować z żuchwami lub bez żuchw. (15) Podgardla, żuchwy lub żuchwy i podgardla razem, prezentowane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji. (16) Karkówki bez kości, prezentowane osobno, nie korzystają z niniejszej refundacji. (17) W przypadku, gdy zaklasyfikowanie produktów jako szynki lub części szynek z pozycji 1602 41 10 9110 jest nieuzasadnione na podstawie przepisów uwagi dodatkowej nr 2 w dziale 16 Nomenklatury Scalonej, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 42 10 9110 lub, w odpowiednim przypadku, 1602 49 19 9130 może zostać przyznana, bez uszczerbku dla stosowania art. 48 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009. (18) W przypadku, gdy zaklasyfikowanie produktów jako łopatki i ich kawałki z podpozycji 1602 42 10 9110 jest nieuzasadnione na podstawie przepisów uwagi dodatkowej nr 2 w dziale 16 Nomenklatury Scalonej, refundacja w odniesieniu do kodu produktu 1602 49 19 9130 może zostać przyznana bez uszczerbku dla stosowania art. 48 rozporządzenia (WE) nr 612/2009.


L 343/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

7. Mięso drobiowe

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

ex 0105

Drób domowy żywy, to znaczy ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki i perliczki: – O masie nieprzekraczającej 185 g:

0105 11

– – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus: – – – Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokoleniu:

0105 11 11 0105 11 19

– – – – Nioski – – – – Pozostałe – – – Pozostałe:

0105 11 11 9000 0105 11 19 9000

0105 11 91 0105 11 99 0105 12 00 ex 0105 19 0105 19 20 ex 0207

– – – – Nioski – – – – Pozostałe – – Indyki – – Pozostałe: – – – Gęsi Mięso i podroby jadalne, z drobiu objętego pozycją 0105, świeże, schłodzone lub zamrożone: – Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0105 11 91 9000 0105 11 99 9000 0105 12 00 9000

0105 19 20 9000

ex 0207 12 ex 0207 12 10

– – Niecięte na kawałki, zamrożone: – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako »kurczaki 70 %«: – – – – Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi – – – – Pozostałe 0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, i bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kurczaki 65 %« lub inaczej zgłaszane: – – – – »Kurczaki 65 %«: – – – – – Z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi – – – – – Pozostałe – – – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, o zmiennym składzie: – – – – – Ptactwo z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi – – – – – Pozostałe 0207 12 90 9990 0207 12 90 9190

ex 0207 14

– – Kawałki i podroby, zamrożone: – – – Kawałki: – – – – Z kośćmi:

ex 0207 14 20

– – – – – Połówki lub ćwiartki: – – – – – – Ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z całkowicie skostniałymi końcami mostka, kośćmi udowymi i piszczelowymi – – – – – – Pozostałe 0207 14 20 9900

29.12.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.