Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 5

Strona 5 z 22

Kod CN

Wyszczególnienie towarów

Kod produktu

ex 1702 40 1702 40 90 ex 1702 90 1702 90 50

– Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym co najmniej 20 % masy, ale mniej niż 50 % masy fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego: – – Pozostałe (6) – Pozostałe, włącznie z cukrem inwertowanym i innymi cukrami oraz mieszankami syropów cukrowych, zawierającymi w stanie suchym 50 % masy fruktozy: – – Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy: – – – Maltodekstryna, w postaci białej substancji stałej, nawet aglomerowanej – – – Pozostała (6) – – Karmel: – – – Pozostały 1702 90 50 9100 1702 90 50 9900 1702 40 90 9000


1702 90 75 1702 90 79 2106 ex 2106 90

– – – – W postaci proszku, nawet aglomerowanego – – – – Pozostały Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – Pozostałe: – – Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe: – – – Pozostałe:

1702 90 75 9000 1702 90 79 9000

2106 90 55

– – – – Syrop glukozowy i z maltodekstryny (6)

2106 90 55 9000

(1) Dz.U. L 149 z 7.6.2008, s. 55. (2) Metodę analityczną, którą należy stosować do oznaczania zawartości tłuszczu stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy Komisji 84/4/EWG (Dz.U. L 15 z 18.1.1984, s. 28). (3) Procedura, według której należy postępować w celu oznaczenia zawartości tłuszczu jest następująca: — próbkę należy skruszyć tak, aby 90 % lub więcej masy mogło przejść przez sito o oczkach 500 mikrometrów, a 100 % masy mogło przejść przez sito o oczkach 1 000 mikrometrów, — metodę analityczną, którą należy następnie zastosować stanowi metoda podana w załączniku I (metoda A) do dyrektywy 84/4/EWG. (4) Zawartość suchej masy skrobi oznacza się za pomocą metody ustanowionej w załączniku IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 687/2008 (Dz.U. L 192 z 19.7.2008, s. 20 ). Czystość skrobi oznacza się za pomocą zmodyfikowanej metody polarymetrycznej Ewersa, podanej w załączniku III część L do rozporządzenia Komisji (WE) nr 152/2009 (Dz.U. L 54 z 26.2.2009, s. 1). 5) Refundacje wywozowe płatne w odniesieniu do skrobi ustala się przy pomocy następującego wzoru: ( 1. Skrobia ziemniaczana: ((rzeczywisty % suchej masy)/80) × refundacja wywozowa 2. Wszystkie pozostałe rodzaje skrobi: ((rzeczywisty % suchej masy)/87) × refundacja wywozowa Podczas wypełniania formalności celnych, wnioskodawca podaje, na dostarczonej w tym celu deklaracji, zawartość suchej masy produktu. (6) Refundację wywozową wypłaca się w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy nie mniejszej niż 78 %. Refundację wywozową przewidzianą w odniesieniu do produktów o zawartości suchej masy mniejszej niż 78 % ustala się przy pomocy poniższego wzoru: ((rzeczywista zawartość suchej masy)/78) × refundacja wywozowa Zawartość suchej masy oznacza się za pomocą metody nr 2 ustanowionej w załączniku II do dyrektywy Komisji 79/796/EWG (Dz.U. L 239 z 22.9.1979, s. 24) lub za pomocą innej odpowiedniej metody analitycznej dającej co najmniej takie same gwarancje.

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/27

4. Mieszanki paszowe pochodzenia zbożowego

Kod CN Wyszczególnienie towarów Kod produktu

2309 ex 2309 10

Preparaty, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt (1): – Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej: – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne: – – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny: – – – – Niezawierająca skrobi lub zawierająca 10% masy skrobi lub mniej (2) (3):

2309 10 11 2309 10 13

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – – – – Zawierająca więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (2):

2309 10 11 9000 2309 10 13 9000

2309 10 31 2309 10 33

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – – – – Zawierająca więcej niż 30 % masy skrobi (2):

2309 10 31 9000 2309 10 33 9000

2309 10 51 2309 10 53 ex 2309 90

– – – – – Niezawierająca produktów mlecznych lub zawierająca tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – Zawierająca nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – Pozostałe: – – Pozostałe, włącznie z przedmieszkami: – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne: – – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny: – – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10% masy skrobi lub mniej (2) (3):

2309 10 51 9000 2309 10 53 9000

2309 90 31 2309 90 33

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – – – – – Zawierające więcej niż 10 % masy, ale nie więcej niż 30 % masy, skrobi (2):

2309 90 31 9000 2309 90 33 9000

2309 90 41 2309 90 43

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – – – – – Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi (2):

2309 90 41 9000 2309 90 43 9000

2309 90 51 2309 90 53

– – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych

2309 90 51 9000 2309 90 53 9000

(1) Objęte rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1517/95 (Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 17 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 76 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.