Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 76

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

Data ogłoszenia:2010-12-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 76

L 343/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.12.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 1262/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010 w odniesieniu do terminu zakończenia przetargu na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy do Hiszpanii i Portugalii oraz sorgo do Hiszpanii, na rok kontyngentowy 2010, oraz w odniesieniu do daty wygaśnięcia przedmiotowych rozporządzeń

KOMISJA EUROPEJSKA,


należy zmienić datę wygaśnięcia rozporządzeń (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 oraz (UE) nr 464/2010.

(4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem zmienić rozporządzenia (UE) nr 462/2010, (UE) nr 463/2010 i (UE) nr 464/2010. Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez jego przewodniczącego,

(5)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 (2), Zmiana rozporządzenia (UE) nr 462/2010 W rozporządzeniu (UE) nr 462/2010 wprowadza się następu­ jące zmiany: a) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Przetarg jest otwarty aż do pełnego wykorzystania kontyn­ gentu, a najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. W okresie trwania przetargu przeprowadza się przetargi częściowe, dla których terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.”; b) art. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 maja 2011 r.”. Artykuł 2 Zmiana rozporządzenia (UE) nr 463/2010 W rozporządzeniu (UE) nr 463/2010 wprowadza się następu­ jące zmiany: a) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Przetarg jest otwarty aż do pełnego wykorzystania kontyn­ gentu, a najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. W okresie trwania przetargu przeprowadza się przetargi częściowe, dla których terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.”; b) art. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 maja 2011 r.”.

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 462/2010 (UE) nr 463/2010 (3) i (UE) nr 464/2010 (4) otworzyły przetargi na obniżenie należności, o których mowa w art. 136 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, odpowiednio w odniesieniu do kukurydzy przywożonej do Hiszpanii, kukurydzy przywożonej do Portugalii oraz sorgo przy­ wożonego do Hiszpanii. Między terminem otwarcia przetargów a dniem 28 października 2010 r. ilość kukurydzy przywożonej do Hiszpanii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej pomniejszonego o ilości produktów zastępczych dla zboża, o których mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1296/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania kontyn­ gentów taryfowych w zakresie przywozu kukurydzy i sorgo do Hiszpanii oraz przywozu kukurydzy do Portu­ galii (5), obejmuje tylko 37 % kontyngentu. Ilość kuku­ rydzy przywożonej do Portugalii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej, obejmuje 72 % kontyngentu. Ilość sorgo przywożonego do Hiszpanii, która może być wliczona do kontyngentu objętego obniżoną stawką należności przywozowej, obejmuje tylko 15 % kontyn­ gentu. Ze względu na sytuację na rynku w Hiszpanii i w Portugalii otwarcie przetargów do dnia 16 grudnia 2010 r. nie pozwoliłoby na przywóz ilości wystarczają­ cych do wyczerpania kontyngentów. W związku z tym przetargi na obniżenie należności przywozowych na przywóz kukurydzy i sorgo do Hisz­ panii oraz kukurydzy do Portugalii należy przedłużyć, w celu całkowitego wykorzystania kontyngentów na 2010 r., najdalej do końca maja 2011 r. zgodnie z art. 2 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1296/2008. Dlatego też

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 299 129 129 129 340 z z z z z 16.11.2007, s. 1. 28.5.2010, s. 58. 28.5.2010, s. 60. 28.5.2010, s. 62. 19.12.2008, s. 57.

(2)

(3)

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

29.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 343/77

Artykuł 3 Zmiana rozporządzenia (UE) nr 464/2010 W rozporządzeniu (UE) nr 464/2010 wprowadza się następu­ jące zmiany: a) art. 2 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 2 Przetarg jest otwarty aż do pełnego wykorzystania kontyn­ gentu, a najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. W okresie

trwania przetargu przeprowadza się przetargi częściowe, dla których terminy składania ofert określone są w ogłoszeniu o przetargu.”; b) art. 5 akapit trzeci otrzymuje brzmienie: „Niniejsze rozporządzenie traci moc z dniem 31 maja 2011 r.”. Artykuł 4 Wejście w życie Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 22 grudnia 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Dacian CIOLOȘ

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 343 POZ 76 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L343 - 78 z 201029.12.2010

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/25 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2010 r. (EBC/2010/32)

 • Dz. U. L343 - 57 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1261/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz niektórych sztab ze stali nierdzewnej pochodzących z Indii

 • Dz. U. L343 - 17 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1260/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie publikacji na 2011 r. nomenklatury produktów rolnych do celów refundacji wywozowych ustanowionej rozporządzeniem (EWG) nr 3846/87

 • Dz. U. L343 - 10 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie wzmocnionej współpracy w dziedzinie prawa właściwego dla rozwodu i separacji prawnej

 • Dz. U. L343 - 6 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. ustalające na rok połowowy 2011 ceny orientacyjne oraz unijne ceny producenta na niektóre produkty rybołówstwa na mocy rozporządzenia (WE) nr 104/2000

 • Dz. U. L343 - 5 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1257/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. przedłużające obowiązywanie tymczasowych środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 920/2005 stanowiących odstępstwo od przepisów rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz rozporządzenia nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

 • Dz. U. L343 - 2 z 201029.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r. ustalające uprawnienia do połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 roku

 • Dz. U. L343 - 1 z 201029.12.2010

  Informacja o dacie wejścia w życie umowy między Unią Europejską a Japonią o wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.