Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 13

Tytuł:

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 13

Strona 13 z 14

1.3. W przypadku gdy sankcja ma formę zawieszenia bądź cofnięcia upoważnienia do połowów, w pozostałym okresie ważności zawieszonego bądź cofniętego upoważnienia do połowów Komisja Europejska może zwrócić się o wydanie innego upoważnienia do połowów statkowi innego armatora, do której w innym przypadku miałaby prawo. 2. Aresztowanie i zatrzymanie statków rybackich Władze Seszeli informują w ciągu 48 godzin Delegaturę Unii Europejskiej odpowiedzialną za Seszele oraz państwo bandery o aresztowaniu i/lub zatrzymaniu każdego statku rybackiego pływającego pod banderą państwa członkow­ skiego Unii Europejskiej dokonującego połowów na mocy umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa w w.s.e. Seszeli, a także przekazują kopię sprawozdania z kontroli, zawierającego informacje na temat okoliczności i przyczyn aresztowania i/lub zatrzymania statku. 3. Procedura wymiany informacji w przypadku aresztowania i/lub zatrzymania 3.1. Po uzyskaniu powyższych informacji odbywa się spotkanie konsultacyjne Komisji Europejskiej i właściwych organów Seszeli, przy ewentualnym udziale przedstawiciela zainteresowanego państwa członkowskiego. Przy organizacji spotkania przestrzegane są terminy i procedury postępowania sądowego przewidziane w prawie stanowionym Seszeli dotyczącym aresztowania i/lub zatrzymania. 3.2. Na spotkaniu Strony wymieniają wszelkie odpowiednie dokumenty dotyczące sprawy oraz informacje, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności stwierdzonych zdarzeń. Armator lub jego agent są informowani o wynikach spotkania oraz o krokach, które zostaną podjęte w związku z aresztowaniem i/lub zatrzymaniem statku. 4. Rozstrzyganie przypadków aresztowania i/lub zatrzymania statku 4.1. Podejmowane są próby polubownego rozstrzygnięcia domniemanego naruszenia. Zgodnie z prawem stano­ wionym Seszeli procedura ta kończy się najpóźniej w terminie trzech dni roboczych po aresztowaniu i/lub zatrzymaniu statku. 4.2. W przypadku ugody kwota grzywny ustalana jest zgodnie z prawem stanowionym Seszeli. W przypadku gdy ugoda nie jest możliwa, następuje wszczęcie postępowania sądowego. 4.3. Statek i kapitan zostaną zwolnieni po stwierdzeniu wywiązania się z obowiązków wynikających z ugody i zakończenia postępowania sądowego. 5. Komisja Europejska, za pośrednictwem Delegatury Unii Europejskiej, jest informowana o wszelkich wszczętych postę­ powaniach i nałożonych karach.


L 345/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2010

Dodatek 1

30.12.2010

Dodatek 2 RAPORT POŁOWOWY DLA SEJNERÓW TUŃCZYKOWYCH/FICHE DE DÉCLARATION DE CAPTURES POUR THONIERS SENNEURS

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PODPIS

L 345/15

DATA

L 345/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2010

Dodatek 3

30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/17

Dodatek 4 PRZEKAZYWANIE KOMUNIKATÓW VMS SESZELOM MELDUNEK POZYCYJNY

Dane Kod Obowiązkowe/ fakultatywne Uwagi

Początek zapisu Adres Nadawca Typ komunikatu Radiowy sygnał wywoławczy wewnętrzny numer referen­ cyjny Zewnętrzny numer rejestra­ cyjny Szerokość geograficzna Długość geograficzna Prędkość Kurs Data Godzina Koniec zapisu

SR AD FR TM RC IR

O O O O O F

Dane dotyczące systemu; wskazują początek zapisu Dane dotyczące komunikatu; odbiorca kod ISO Alfa-3 kraju Dane dotyczące komunikatu; nadawca kod ISO Alfa-3 kraju Dane dotyczące komunikatu; typ komunikatu „POS” Dane dotyczące statku; międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy statku Dane dotyczące statku; niepowtarzalny numer Strony (kod ISO Alfa-3 państwa bandery, po którym następuje numer) Dane dotyczące statku; oznaka rybacka statku Dane dotyczące pozycji statku; pozycja w stopniach i minutach N/SDDMM (WGS-84) Dane dotyczące pozycji statku; pozycja w stopniach i minutach N/S DDMM (WGS-84) Dane dotyczące pozycji statku; prędkość w dziesiętnych częściach węzła Dane dotyczące pozycji statku; kurs w skali 360° Dane dotyczące pozycji statku; data zapisu pozycji UTC (RRRRMMDD) Dane dotyczące pozycji statku; godzina zapisu pozycji UTC (GGMM) Dane dotyczące systemu; wskazują koniec zapisu

XR LA LO SP CO DA TI ER

F O O O O O O O

Zestaw znaków: ISO 8859.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 20 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 1263/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

  • Dz. U. L345 - 1 z 201030.12.2010

    Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.