Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 7

Tytuł:

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 7

Strona 7 z 14

s.e. Seszeli”. 3. Strony dokładają starań, aby wprowadzić system sprawozdawczości dotyczącej połowów oparty wyłącznie na elek­ tronicznej wymianie wszystkich wyżej wspomnianych informacji. Strony rozważą w związku z tym jak najszybsze przejście z papierowych raportów połowowych na format elektroniczny. 4. Jeżeli po wprowadzeniu elektronicznego systemu sprawozdawczości dotyczącej połowów dojdzie do jego awarii technicznej lub usterki, raporty połowowe składane są zgodnie z pkt 1 powyżej. SEKCJA 2 Sprawozdawczość dotycząca połowów: wpłynięcie na wody Seszeli i ich opuszczenie 1. Do celów niniejszego załącznika czas trwania rejsu statku Unii Europejskiej określa się w następujący sposób: — okres między wpłynięciem na wody Seszeli a ich opuszczeniem; — lub okres między wpłynięciem na wody Seszeli a przeładunkiem; — lub okres między wpłynięciem na wody Seszeli a wyładunkiem na Seszelach. 2. Statki Unii Europejskiej informują władze Seszeli o swoim zamiarze wpłynięcia na wody Seszeli lub ich opuszczenia z co najmniej trzygodzinnym wyprzedzeniem, oraz co trzy dni w czasie prowadzenia działalności połowowej na wodach Seszeli o swoich połowach w tym okresie. 3. Powiadamiając o wpłynięciu na wody Seszeli lub ich opuszczeniu, statki przekazują również informacje o pozycji w czasie powiadamiania oraz o wielkości połowów i złowionych gatunkach znajdujących się na Informacje te są przekazywane w formacie określonym w dodatku 5, faksem lub pocztą elektroniczną na podane w tym dodatku. Władze Seszeli mogą jednak zwolnić z tego obowiązku taklowce powierzchniowe siadające odpowiednich urządzeń łącznościowych, zezwalając na komunikowanie się drogą radiową. swojej statku. adresy niepo­


4. Statki rybackie Unii Europejskiej, wobec których stwierdzono, że prowadzą połowy bez uprzedniego powiadomienia właściwych organów Seszeli, uznawane są za statki bez upoważnienia do połowów. W takich przypadkach stoso­ wane będą sankcje, o których mowa w rozdziale VIII pkt 1.1. SEKCJA 3 Wyładunek 1. Każdy statek zamierzający dokonać wyładunku połowów w portach Seszeli przekazuje właściwemu organowi Seszeli, z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem, następujące informacje: — nazwy statków rybackich, których dotyczy wyładunek, — tonaż do wyładunku w podziale na gatunki, — data wyładunku, — odbiorca wyładowanych połowów.

30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 345/9

2. Sejnery tuńczykowe dokładają starań, aby zaopatrzyć w tuńczyka istniejące na Seszelach wytwórnie konserw i/lub lokalne zakłady przetwórcze po międzynarodowej cenie rynkowej. 3. Sejnery tuńczykowe dokonujące wyładunku w Port Victoria dołożą starań, by udostępnić przyłowy na rynku lokalnym po lokalnej cenie rynkowej. SEKCJA 4 Przeładunek 1. Wszystkie statki zamierzające dokonać przeładunku zasobów złowionych w wodach Seszeli są zobowiązane do przeprowadzenia tej czynności wyłącznie w portach Seszeli. Dokonywanie przeładunku na morzu jest zabronione i każdej osobie nieprzestrzegającej tego postanowienia grożą sankcje przewidziane w ustawodawstwie Seszeli. 2. Armatorzy lub ich agenci muszą przekazać właściwemu organowi Seszeli, z co najmniej dwudziestoczterogodzinnym wyprzedzeniem, następujące informacje: — nazwy statków, których dotyczy przeładunek, — nazwy frachtowców, — tonaż do przeładunku w podziale na gatunki oraz — data przeładunku. 3. Przeładunek uznawany jest za opuszczenie wód Seszeli. Statki zobowiązane są zatem do przekazania raportów połowowych właściwym organom Seszeli. SEKCJA 5 System monitorowania statków Statki są monitorowane między innymi za pomocą systemów monitorowania statków, w sposób niedyskryminujący, zgodnie z następującymi postanowieniami. 1. Na potrzeby monitorowania satelitarnego władze Seszeli przekazują ośrodkom monitorowania rybołówstwa (FMC) państw bandery współrzędne (długości i szerokości geograficzne) wód Seszeli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 7 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 20 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 1263/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

  • Dz. U. L345 - 1 z 201030.12.2010

    Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.