Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 9

Tytuł:

Protokół ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 9

Strona 9 z 14

Niesprawny sprzęt jest naprawiany lub wymieniany niezwłocznie po zakończeniu rejsu poło­ wowego przez statek. Dopóki sprzęt nie zostanie naprawiony lub wymieniony statek nie może podjąć nowych rejsów połowowych. 7. Podzespoły sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemu satelitarnego monitorowania statków są odporne na manipulowanie, tj. uniemożliwiają wprowadzanie lub wskazywanie nieprawidłowych pozycji i manipulacje. System jest w pełni zautomatyzowany i działa nieprzerwanie, niezależnie od warunków otoczenia. Zabrania się niszczenia, uszkadzania, unieruchamiania satelitarnego urządzenia lokacyjnego lub w jakikolwiek inny sposób inge­ rowania w nie. Kapitan w szczególności gwarantuje, że: — dane w żaden sposób nie są zmieniane; — antena lub anteny podłączone do satelitarnych urządzeń lokacyjnych nie są w żaden sposób zasłaniane; — nie występują przerwy w zasilaniu satelitarnych urządzeń lokacyjnych; — urządzenie lokacyjne statku nie jest usuwane ze statku, lub miejsca, w którym po raz pierwszy zostało zain­ stalowane; — o każdej zmianie urządzenia lokacyjnego statku niezwłocznie powiadamiany jest właściwy organ Seszeli. Każde naruszenie powyższych obowiązków może skutkować odpowiedzialnością kapitana w świetle prawa stano­ wionego Seszeli. 8. Ośrodki monitorowania rybołówstwa państw bandery monitorują ruch swoich statków w odstępach jednogodzin­ nych, gdy statki te przebywają na wodach Seszeli. Jeżeli monitorowanie statków nie odbywa się zgodnie z niniejszymi warunkami, niezwłocznie informowany jest ośrodek monitorowania rybołówstwa Seszeli oraz zostaje uruchomiona procedura opisana w pkt 6. 9. Odpowiednie ośrodki monitorowania rybołówstwa i ośrodek monitorowania rybołówstwa Seszeli współpracują ze sobą w celu zapewnienia wprowadzenia niniejszych postanowień w życie. Jeżeli ośrodek monitorowania rybołów­ stwa Seszeli ustali, że państwo bandery nie przekazuje informacji zgodnie z pkt 4 powyżej, odpowiedni ośrodek monitorowania rybołówstwa zostaje o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Po otrzymaniu zawiadomienia odpowiedni ośrodek monitorowania rybołówstwa odpowiada w ciągu dwudziestu czterech godzin, informując ośrodek monitorowania rybołówstwa Seszeli o powodach nieprzesłania informacji i wskazując rozsądny termin zastosowania się do niniejszych postanowień. W przypadku niezastosowania się do postanowień we wspomnianym terminie, oba ośrodki monitorowania rybołówstwa rozstrzygają takie problemy drogą pisemną lub zgodnie z pkt 13 niniejszych postanowień. 10. Dane pochodzące z monitorowania, przesyłane zgodnie z niniejszymi postanowieniami, służą wyłącznie celom kontrolowania, zarządzania, monitorowania i egzekwowania przez właściwe organy Seszeli. Dane te nie mogą być w żadnym przypadku udostępniane osobom trzecim, chyba że za odrębną dla każdego przypadku pisemną zgodą państwa bandery lub na mocy postanowienia sądu na Seszelach. 11. Strony postanawiają wymienić na wniosek drugiej Strony informacje o satelitarnym sprzęcie lokacyjnym w celu upewnienia się, że sprzęt ten spełnia w pełni wymogi drugiej Strony do celów niniejszych postanowień. 12. Strony postanawiają się spotkać w celu dokonania przeglądu niniejszych postanowień odpowiednio i w stosownych przypadkach, w tym odpowiedniej analizy przypadków nieprawidłowego funkcjonowania lub występowania niepra­ widłowości na poszczególnych statkach. O wszelkich takich przypadkach władze Seszeli zawiadamiają państwa członkowskie UE, pod których banderą pływają takie statki, oraz Komisję Europejską co najmniej 15 dni przed spotkaniem w celu dokonania przeglądu. 13. Wszelkie spory dotyczące interpretacji lub stosowania niniejszych postanowień są wyjaśniane w drodze konsultacji pomiędzy Stronami w ramach wspólnego komitetu, o którym mowa w art. 9 umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa.


< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 345 POZ 3 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L345 - 20 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Rady (UE) nr 1263/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

  • Dz. U. L345 - 1 z 201030.12.2010

    Decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, i tymczasowego stosowania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.