Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 1

Strona 1 z 4
30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/1

I

(Akty ustawodawcze)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1232/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

w całej Irlandii, w realizacji jednego z celów określonych w umowie angielsko-irlandzkiej z dnia 15 listopada 1985 r.


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 i art. 352 ust. 1,

(2)

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

Uznając, że cele Funduszu odzwierciedlają jej własne cele, Unia wnosi wkłady finansowe do Funduszu od 1989 r. W latach 2005–2006 wyasygnowano z budżetu Wspól­ noty po 15 milionów EUR na lata 2005 i 2006 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczącym wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (3). Rozporządzenie to utraciło moc z dniem 31 grudnia 2006 r.

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

(3)

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i wymogiem jednomyślności w Radzie przewidzianym w art. 352 ust. 1 zdanie pierwsze Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2),

Oceny przeprowadzone zgodnie z art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 177/2005 potwierdziły potrzebę dalszego wspierania działań Funduszu, przy jednoczesnym dalszym wzmacnianiu synergii celów i koordynacji z programami interwencyjnymi funduszy strukturalnych, w szczególności ze Specjalnym Programem na rzecz Pokoju i Pojednania w Irlandii Północnej i Granicznych Hrabstwach Irlandii („program PEACE”) ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (4).

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Międzynarodowy Fundusz na rzecz Irlandii (zwany dalej „Funduszem”) został ustanowiony w 1986 r. na mocy umowy z dnia 18 września 1986 r. zawartej pomiędzy rządem Irlandii oraz rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie Między­ narodowego Funduszu na rzecz Irlandii (zwanej dalej „Umową”) w celu wspierania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zachęcania do kontaktów, dialogu i pojednania między nacjonalistami a unionistami

(1) Opinia z dnia 29 kwietnia 2010 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 15 czerwca 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 10 grudnia 2010 r.

Proces pokojowy w Irlandii Północnej wymaga dalszego wsparcia ze strony Unii na rzecz Funduszu po dniu 31 grudnia 2006 r. Mając na względzie szczególne dzia­ łania w zakresie procesu pokojowego, na program PEACE przydzielono dodatkowe wsparcie z funduszy strukturalnych na okres 2007–2013 zgodnie z pkt 22 załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecz­ nego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporzą­ dzenie (WE) nr 1260/1999 (5).

(3) Dz.U. L 30 z 3.2.2005, s. 1. (4) Dz.U. L 161 z 26.6.1999, s. 1. (5) Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25.

L 346/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2010

(5)

Na posiedzeniu w Brukseli w dniach 15 i 16 grudnia 2005 r. Rada Europejska wezwała Komisję do podjęcia niezbędnych kroków mających na celu zapewnienie ciąg­ łego wsparcia Wspólnoty dla Funduszu, w momencie jego wejścia w istotną, końcową fazę prac, do roku 2010.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 11 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego

  • Dz. U. L346 - 5 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.