Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 11

Strona 1 z 2
30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/11

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2,


(3)

o kilka kolejnych lat wydaje się konieczne w celu zakoń­ czenia procesu znoszenia monopolu, jak również udzie­ lenia pomocy, oraz w celu umożliwienia jego ostatecz­ nego wycofania. W niektórych rejonach Niemiec gorzelnie są tradycyjnie powiązane z małymi i średnimi gospodarstwami i odgrywają istotną rolę dla kontynuacji działalności gospodarstw, dając rolnikom dodatkowe dochody i zapewniając zatrudnienie na obszarach wiejskich. Gorzelnie rolnicze zamknięte przetwarzające głównie zboże i ziemniaki powinny więc mieć w dalszym ciągu możliwość uzyskiwania pomocy za pośrednictwem monopolu do dnia 31 grudnia 2013 r. Do tego dnia wszystkie gorzelnie zamknięte powinny już wejść na wolny rynek. Termin ten jest również zbieżny z początkiem nowego okresu programowania w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 2014–2020, co oznacza dla Niemiec możliwość przesunięcia części środków wykorzystywanych na potrzeby monopolu do swojego programu rozwoju obszarów wiejskich. Niewielkie gorzelnie ryczałtowe (Abfindungsbrennereien), użytkownicy gorzelni (Stoffbesitzer) oraz gorzelnie spół­ dzielcze wykorzystujące owoce jako surowiec (Obstge­ meinschaftsbrennereien) przyczyniają się w szczególności do zachowania tradycyjnych krajobrazów i bioróżnorodności, pomagając zachowywać sady, które dostarczają gorzelniom surowiec. Biorąc to pod uwagę oraz uwzględniając fakt, że produkcja tych gorzelni ma charakter lokalny i bardzo ograniczony, powinny one nadal mieć możność korzystania z pomocy przyzna­ wanej w ramach monopolu przez okres końcowy do dnia 31 grudnia 2017 r. Do tego dnia monopol ma zostać zniesiony. W celu zapewnienia, aby pomoc ta była rzeczywiście stopniowo wycofywana, Niemcy powinny co roku przedstawiać roczny plan stopniowego wycofywania, począwszy od 2013 roku. Produkcja alkoholu etylowego w ramach monopolu jest ograniczona i stanowi obecnie poniżej 10 % całkowitej produkcji alkoholu etylowego pochodzenia rolniczego w Niemczech. Ponieważ, w szczególności, wszystkie gorzelnie zamknięte wejdą na wolny rynek do dnia 31 grudnia 2013 r., po tej dacie ten procent zmniejszy się w znaczny sposób. W celu zapewnienia ciągłości w przyznawaniu pomocy, niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od dnia 1 stycznia 2011 r. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1234/2007,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Przepisy szczegółowe w sprawie pomocy, której mogą udzielać Niemcy w ramach niemieckiego monopolu alko­ holowego („monopol”), przewidziane w art. 182 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną orga­ nizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe doty­ czące niektórych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (3), stracą moc w dniu 31 grudnia 2010 r. Zgodnie ze sprawozdaniem złożonym przez Komisję na mocy art. 184 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 znaczenie monopolu zmniejszyło się w ostatnich latach. Między rokiem 2001 a 2008 z monopolu wycofało się około 70 gorzelni rolniczych zamkniętych (landwirtschaf­ tliche Verschlussbrennereien).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 11 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 5 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

  • Dz. U. L346 - 1 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.