Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 2

Strona 2 z 6

W celu maksymalnego zwiększenia wpływu funduszy unijnych w krótkim okresie, instrumentem powinien zarządzać jeden lub kilku pośredników finansowych, takich jak międzynarodowe instytucje finansowe. Wyboru takich pośredników finansowych należy doko­ nywać na podstawie wykazanej przez nich zdolności do wykorzystywania funduszy w sposób możliwie najbar­ dziej efektywny i skuteczny, w celu maksymalnego zwiększenia zaangażowania innych inwestorów publicz­ nych i prywatnych w najkrótszym możliwym czasie, oraz osiągnięcia wysokiego wskaźnika dźwigni pomiędzy finansowaniem ze środków unijnych a całkowitymi nakładami inwestycyjnymi w celu podjęcia znaczących inwestycji w Unii. Jednakże w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, który wywiera szczególnie negatywny wpływ na finanse władz lokalnych i regionalnych, należy zapewnić, aby trudna sytuacja budżetowa tych władz nie uniemożliwiała im dostępu do środków.


(5)

(2)

(6)

(3)

(1) Opinia z dnia 15 września 2010 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 listopada 2010 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 7 grudnia 2010 r. (3) Dz.U. L 200 z 31.7.2009, s. 31.

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional­ nego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym (Dz.U. L 126 z 21.5.2009, s.3).

L 346/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2010

(7)

Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 663/2009, projekty inwestycyjne powinny być finansowane w ramach instru­ mentu tylko jeśli mają szybki, wymierny i istotny wpływ na przywrócenie dobrej koniunktury gospodarczej w Unii, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Takie projekty inwestycyjne przyczyniają się do ekologicznego wzrostu, rozwoju konkurencyjnej, wzajemnie połączonej, zrównoważonej i ekologicznej gospodarki, a także sprzy­ jają ochronie zatrudnienia, tworzeniu miejsc pracy i przeciwdziałaniu zmianie klimatu zgodnie z celami stra­ tegii Europa 2020.

(13)

Ze względu na pilną potrzebę podjęcia działań w związku z kryzysem gospodarczym, niniejsze rozpo­ rządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 663/2009 W rozporządzeniu (WE) nr 663/2009 wprowadza się następu­ jące zmiany:

(8)

Przy wyborze działań finansowanych w ramach instru­ mentu i ocenie ich kwalifikowalności powinny mieć w pełni zastosowanie kryteria określone w rozporządzeniu (WE) nr 663/2009. Istotnym aspektem, który również należy brać pod uwagę, jest równowaga geograficzna projektów, aby zapewnić wpływ niniejszego rozporządzenia na odnowę gospo­ darczą w całej Unii oraz na uznanie faktu, że w niektórych państwach członkowskich projekty nie uzyskały finansowania w ramach rozdziału II rozporzą­ dzenia (WE) nr 663/2009 lub uzyskały je jedynie częściowo.

1) w art. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

„Niniejsze rozporządzenie przewiduje utworzenie instru­ mentu finansowego (»instrument«) w celu wspierania inicjatyw z zakresu efektywności energetycznej i energii odnawialnej.”;

(9)

Mając na uwadze wymagany krótkoterminowy wpływ gospodarczy niniejszego rozporządzenia, okres pomiędzy otrzymaniem wniosku w sprawie realizacji projektu a ostateczną decyzją nie powinien przekraczać sześciu miesięcy.

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(10)

Indywidualne zobowiązania prawne w ramach realizacji zobowiązań budżetowych podjętych na mocy przepisów rozdziału IIa należy podjąć do dnia 31 marca 2011 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 11 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego

  • Dz. U. L346 - 1 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.