Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 6

(11)

Instrument nie powinien stać się precedensem w odniesieniu do wykorzystania budżetu ogólnego Unii oraz potencjalnych przyszłych środków finansowania, w tym w sektorze energetycznym, ale powinien być raczej traktowany jako środek wyjątkowy przyjęty w okresie trudności gospodarczych.

„2. Indywidualne zobowiązania prawne na mocy prze­ pisów rozdziału II, w ramach realizacji zobowiązań budżetowych podjętych w roku 2009 i 2010, są podej­ mowane do dnia 31 grudnia 2010 r. Indywidualne zobo­ wiązania prawne na mocy przepisów rozdziału IIa są podejmowane do dnia 31 marca 2011 r.”;


b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

(12)

Ze względu na pilną potrzebę podjęcia działań w związku z kryzysem gospodarczym, wydatki ponie­ sione w ramach rozdziału II rozporządzenia (WE) nr 663/2009 powinny być kwalifikowalne od dnia 13 lipca 2009 r., ponieważ wielu wnioskodawców domagało się uznania kwalifikowalności wydatków z chwilą złożenia wniosku o przyznanie dotacji zgodnie z art. 112 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozpo­ rządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1) („rozporzą­ dzenie finansowe”). Wydatki poniesione w ramach rozdziału IIa powinny kwalifikować się do finansowania od dnia 1 stycznia 2011 r.

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, s. 1.

„3. Pośrednicy finansowi, o których mowa w załączniku II, starają się przeznaczyć całość środków z wkładu Unii dostępnego w ramach instrumentu na projekty inwestycyjne i pomoc techniczną dla projektów w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odna­ wialnej do dnia 31 marca 2014 r. Po tym terminie nie przyznaje się środków z wkładu Unii. Wszystkie środki z wkładu Unii, które nie zostały rozdysponowane przez pośredników finansowych do dnia 31 marca 2014 r., są zwracane do budżetu ogólnego Unii. Środki z wkładu Unii przeznaczone na projekty inwestycyjne pozostają inwestowane przez określony czas, nie dłużej niż do dnia 31 marca 2034 r. Unia ma prawo do czerpania zysku ze swoich inwestycji w instrument przez cały okres jego funkcjonowania, proporcjonalnie do swojego wkładu wniesionego w instrument oraz zgodnie ze swoimi prawami udziałowcy.”;

30.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 346/7

3) dodaje się rozdział w brzmieniu:

w załączniku II część A pkt 3. Wydatki te mogą być kwalifikowane, począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.”;

„ROZDZIAŁ IIa INSTRUMENT FINANSOWY

6) w art. 27 wprowadza się następujące zmiany:

Artykuł 21a Fundusze, które nie mogą być rozdysponowane na mocy przepisów rozdziału II 1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 środki, które nie mogą być przedmiotem indywidualnych zobowiązań prawnych na mocy rozdziału II, w wysokości 146 344 644,50 EUR, prze­ znacza się na instrument, o którym mowa w art. 1 akapit czwarty, w celu opracowania odpowiednich mechanizmów finansowania we współpracy z instytucjami finansowymi, tak aby w większej mierze zachęcać do realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii.

a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a. Do dnia 30 czerwca 2013 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie śródokresowe z oceny dotyczące środków przyjętych zgodnie z rozdziałem IIa i skupiające się w szczególności na:

a) opłacalności, efekcie dźwigni i dodatkowości cechu­ jącej instrument;

2. Instrument wdraża się zgodnie z załącznikiem II. Artykuł 23 ust. 1 nie ma zastosowania do instrumentu.

b) udokumentowaniu należytego zarządzania finansami;

3. Ryzyko ponoszone przez Unię w związku z instrumentem, wraz z opłatami z tytułu zarządzania i innymi kosztami kwalifikowalnymi, ogranicza się do kwoty wkładu Unii w ten instrument, określonej w ust. 1, a budżetu ogólnego Unii nie obciąża się żadnym innym zobowiązaniem.”;

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 11 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego

  • Dz. U. L346 - 1 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.