Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 4

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1233/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 663/2009 poprzez przyznanie pomocy finansowej Wspólnoty na projekty w dziedzinie energetyki

Data ogłoszenia:2010-12-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 4

Strona 4 z 6

c) zakresie, w jakim instrument osiągnął cele określone w niniejszym rozporządzeniu;

d) zakresie, w jakim wymagane jest trwałe wsparcie z instrumentu dla projektów związanych z efektywnością energetyczną i energią ze źródeł odnawialnych.

4) skreśla się art. 22;

5) w art. 23 wprowadza się następujące zmiany:

W stosownych przypadkach, a w szczególności jeżeli ocena środków podjętych na mocy rozdziału IIa doko­ nana przez Komisję jest pozytywna, sprawozdaniu śródo­ kresowemu z oceny towarzyszy wniosek ustawodawczy dotyczący kontynuowania instrumentu.”;


a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc EPENG jest przeznaczona wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z projektem, poniesio­ nych przez beneficjentów, a także, w odniesieniu do projektów określonych w art. 9, przez osoby trzecie odpowiedzialne za realizację projektu. Wydatki ponie­ sione w ramach rozdziału II mogą być kwalifikowane, począwszy od dnia 13 lipca 2009 r.”;

„3. Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Europejskiemu Komitetowi EkonomicznoSpołecznemu i Komitetowi Regionów sprawozdanie z oceny wyników osiągniętych przez EPENG zgodnie z art. 27 ust. 4 rozporządzenia finansowego.”;

7) w art. 28 dodaje się akapit w brzmieniu:

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

„2a. Pomoc finansowa udzielona na mocy rozdziału IIa pokrywa wydatki związane z projektami inwestycyj­ nymi i pomocą techniczną dla projektów w dziedzinie efektywności energetycznej i energii odnawialnej ponie­ sione przez beneficjentów wyszczególnionych

„Sprawozdanie obejmuje informacje na temat wszystkich kosztów ogólnych związanych z ustanowieniem i wdrażaniem instrumentu utworzonego na mocy rozdziału IIa.”;

8) załącznik otrzymuje oznaczenie „Załącznik I” oraz dodaje się załącznik w brzmieniu:

L 346/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.12.2010

„ZAŁĄCZNIK II INSTRUMENT FINANSOWY A. Wdrażanie instrumentu finansowego w przypadku projektów dotyczących zrównoważonej energii 1. Zakres instrumentu Instrument finansowy (»instrument«) jest wykorzystywany do rozwoju oszczędności energii, efektywności energetycznej i energii odnawialnej oraz ułatwia finansowanie inwestycji w tych dziedzinach przez lokalne, regionalne, a w należycie uzasadnionych przypadkach – krajowe organy publiczne. Instrument wdraża się zgodnie z przepisami dotyczącymi przekazania zadań wykonawczych w odniesieniu do budżetu, ustanowionymi w rozporządzeniu finansowym i zasadach wykonania tego rozporządzenia. Instrument wykorzystuje się do celów finansowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej, podejmowanych w szczególności w środowisku miejskim. Obejmuje on w szczególności projekty dotyczące: a) budynków publicznych i prywatnych, zawierających rozwiązania w zakresie wykorzystania efektywności energetycznej lub energii odnawialnej, w tym takie, które opierają się na stosowaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT); b) inwestycji w celu osiągnięcia wysokiej efektywności energetycznej skojarzonej gospodarki energetycznej (CHP), w tym mikrokogeneracji, i dotyczące komunalnych sieci ciepłowniczych/chłodniczych, w szczególności z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej; c) zdecentralizowanych źródeł energii odnawialnej budowanych na poziomie lokalnym oraz ich włączenia w sieci elektryczne; d) mikrogeneracji z odnawialnych źródeł energii; e) ekologicznego transportu miejskiego w celu wspierania większej efektywności energetycznej i integracji odnawialnych źródeł energii, z naciskiem na transport publiczny, pojazdy elektryczne i wodorowe oraz ograniczone emisje gazów cieplarnianych; f) lokalnej infrastruktury, w tym efektywnego zewnętrznego oświetlenia infrastruktury publicznej, takiego jak oświetlenie uliczne, rozwiązań w zakresie magazynowania energii elektrycznej, inteligentnych systemów pomiarowych i inteligentnych systemów elektroenergetycznych, z pełnym zastosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych; g) technologii w zakresie efektywności energetycznej i energii odnawialnej, wykazujących potencjał innowacyjny i gospodarczy oraz wykorzystujących najlepsze dostępne procedury.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 346 POZ 5 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L346 - 11 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1234/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) w zakresie pomocy przyznanej w ramach niemieckiego monopolu alkoholowego

  • Dz. U. L346 - 1 z 201030.12.2010

    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1232/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wkładów finansowych Unii Europejskiej do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2007–2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.