Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 29

Strona 1 z 28
31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/29

DECYZJE

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/815/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)


uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (1), w szczególności jego art. 108 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (2) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (4)

W dniach 26 lipca 2004 r., 26 listopada 2004 r. i 7 lutego 2005 r. Komisja zwróciła się z wnioskiem o dodatkowe informacje. Władze polskie przedstawiły dodatkowe informacje w pismach z dnia 10 września 2004 r., 27 października 2004 r., 3 grudnia 2004 r. i 29 marca 2005 r.

W dniach 25 października 2004 r. i 31 stycznia 2005 r. odbyły się dwa spotkania władz polskich ze służbami Komisji. Dnia 20 czerwca 2005 r. Komisja otrzymała dodatkowe informacje od władz polskich.

I. PROCEDURA

(1)

Wiadomością przesłaną pocztą elektroniczną z dnia 30 kwietnia 2004 r. władze polskie zgłosiły dwa programy pomocy na rzecz polskiego operatora poczto­ wego państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej „Poczta Polska” (zwanego dalej „PP”) zgodnie z „procedurą w ramach mechanizmu przejściowego”, o której mowa w części 3 załącznika IV do Aktu przy­ stąpienia stanowiącego część Traktatu dotyczącego przy­ stąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Repub­ liki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew­ skiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpos­ politej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej. Dwa wspomniane programy pomocy zarejestrowano pod następującymi numerami: PL 45/04: Rekompensata dla Poczty Polskiej za świadczenie powszechnych usług pocztowych oraz PL 49/04: Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

Pismem z dnia 29 czerwca 2005 r. Komisja powiadomiła Polskę o swojej decyzji o wszczęciu postępowania okre­ ślonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do obydwóch programów pomocy. Obydwa programy pomocy zarejestrowano pod następującymi numerami: C 21/05: Rekompensata dla Poczty Polskiej za świad­ czenie powszechnych usług pocztowych oraz C 22/05: Pomoc dla Poczty Polskiej na inwestycje związane ze świadczeniem powszechnych usług pocztowych.

(6)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opub­ likowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o przedstawienie uwag.

(2)

(7)

Komisja nie otrzymała żadnych uwag od innych zainte­ resowanych stron.

(1) Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2009 r. art. 87 i 88 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską („Traktat WE”) stały się odpowiednio art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Euro­ pejskiej („TFUE”). Treść tych dwóch grup postanowień jest zasad­ niczo identyczna. Do celów niniejszej decyzji odniesienia do art. 107 i 108 TFUE należy rozumieć tam gdzie to stosowne jako odniesienia do art. 87 i 88 Traktatu WE. (2) Dz.U. C 274 z 5.11.2005, s. 14.

(8)

Polska przedstawiła swoje uwagi w piśmie z dnia 9 sierpnia 2005 r. W dniu 10 stycznia 2006 r. odbyło się spotkanie władz polskich ze służbami Komisji. Pismem z dnia 24 stycznia 2006 r. Komisja zwróciła się o dodatkowe informacje.

(3) Zob. przypis 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 9 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.