Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54 - Strona 5

Strona 5 z 14

2 dyrektywy 2003/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 736/2006 Rozporządzenie Komisji z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie metodyki prowadzenia inspekcji standaryzacyjnych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego Nr 1702/2003 Rozporządzenie Komisji z dnia 24 września 2003 r. ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących, zmienione: — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 335/2007, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 381/2005, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 375/2007, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 706/2006, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 287/2008, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1057/2008, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1194/2009 Do celów umowy przepisy rozporządzenia należy czytać z następującym dostosowaniem:


31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/61

w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: w ust. 3, 4, 6, 8, 10, 11, 13 i 14 dzień „28 września 2003 r.” zastępuje się dniem „wejścia w życie decyzji Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria, która włącza rozporządzenie (WE) nr 216/2008 do załącznika do rozporządzenia.” Nr 2042/2003 Rozporządzenie Komisji z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania, zmienione: — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 707/2006, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 376/2007, — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1056/2008, — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 127/2010 Nr 104/2004 Rozporządzenie Komisji z dnia 22 stycznia 2004 r. ustanawiające zasady w sprawie organizacji i składu komisji odwoławczej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Nr 593/2007 Rozporządzenie Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie opłat i honorariów pobieranych przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Lotniczego, ostatnio zmienione: — rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1356/2008 Nr 2111/2005 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylające art. 9 dyrektywy 2004/36/WE Nr 473/2006 Rozporządzenie Komisji z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze dotyczące wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określo­ nemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 474/2006 Rozporządzenie Komisji z dnia 22 marca 2006 r. ustanawiające wspólnotowy wykaz przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty określonemu w rozdziale II rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady, ostatnio zmienione: — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1071/2010 (1) 4. Ochrona lotnictwa Nr 300/2008 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002

(1) Rozporządzenie to stosuje się w Szwajcarii tak długo, jak długo obowiązuje ono w UE.

L 347/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Nr 272/2009 Rozporządzenie Komisji z dnia 2 kwietnia 2009 r. uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego określone w załączniku do rozporządzenia (WE) 300/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, ostatnio zmienione: — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 297/2010 Nr 1254/2009 Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 18 grudnia 2009 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 9 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.