Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54 - Strona 6

Tytuł:

Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54 - Strona 6

Strona 6 z 14

ustanawiające kryteria pozwalające państwom członkowskim na odstępstwo od wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego i przyjęcie alternatywnych środków w zakresie ochrony Nr 18/2010 Rozporządzenie Komisji z dnia 8 stycznia 2010 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 w zakresie specyfikacji dla krajowych programów kontroli jakości w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego Nr 72/2010 Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanawiające procedury przeprowadzania inspekcji Komisji w zakresie ochrony lotnictwa Nr 185/2010 Rozporządzenie Komisji (UE) z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zmienione: — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 357/2010, — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 358/2010, — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 573/2010, — rozporządzeniem Komisji (UE) nr 983/2010 Nr 2010/774 Decyzja Komisji (UE) z dnia 13 kwietnia 2010 r. ustanawiająca szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 300/2008, zmieniona: — decyzją Komisji 2010/2604/UE, — decyzją Komisji 2010/3572/UE 5. Zarządzanie ruchem lotniczym Nr 549/2004 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (rozporządzenie ramowe), zmienione: — rozporządzeniem (WE) nr 1070/2009 Komisji przysługują w Szwajcarii uprawnienia przyznane jej zgodnie z art. 6, 8, 10, 11 i 12. W art. 10 wprowadza się następujące zmiany: W ust. 2 słowa „na szczeblu wspólnotowym” zastępuje się słowami „na szczeblu wspólnotowym wraz z Szwajcarią”.


31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/63

Niezależnie od dostosowania horyzontalnego zawartego w tiret drugim załącznika do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego, odniesień do „państw członkowskich” w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 549/2004 lub w przepisach decyzji 1999/468/WE, o której mowa w tym artykule, nie należy rozumieć jako stosujących się do Szwajcarii. Nr 550/2004 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie zapewniania służb żeglugi powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie zapewniania służb), zmie­ nione: — rozporządzeniem (WE) nr 1070/2009 Komisji przysługują w Szwajcarii uprawnienia przyznane jej zgodnie z art. 9a, 9b, 15a, 16 i 17. Do celów umowy przepisy rozporządzenia należy czytać z następującymi dostosowaniami: a) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: w ust. 2, po słowie „Wspólnoty” dodaje się słowa „i Szwajcarii”; b) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: w ust. 1 i 6, po słowie „Wspólnoty”, względnie „Wspólnocie”, dodaje się słowa „i Szwajcarii”; c) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: w ust. 1, po słowie „Wspólnoty” dodaje się słowa „i Szwajcarii”; d) w art. 10 wprowadza się następujące zmiany: w ust. 1, po słowie „Wspólnoty” dodaje się słowa „i Szwajcarii”; e) art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Komisja kieruje swoją decyzję do państw członkowskich i informuje o niej instytucję zapewniającą służby w zakresie, w jakim jej to prawnie dotyczy.”. Nr 551/2004 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Rozporządzenie w sprawie przestrzeni powietrznej), zmienione: — rozporządzeniem (WE) nr 1070/2009 Komisji przysługują w Szwajcarii uprawnienia przyznane jej zgodnie z art. 3a, 6 i 10. Nr 552/2004 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie interoperacyjności Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym (Rozporządzenie w sprawie interoperacyjności), zmienione: — rozporządzeniem (WE) nr 1070/2009 Komisji przysługują w Szwajcarii uprawnienia przyznane jej zgodnie z art. 4, 7 i art. 10 ust. 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 54 - Strona 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 9 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.