Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 2

Strona 2 z 9

J. SCHAUVLIEGE

Przewodniczący

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/11

ZAŁĄCZNIK I Produkty, o których mowa w art. 1 ust. 1

Stawka cła Okres autonomicznego obowiązywania

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

ex 2805 30 90 ex 2825 50 00 ex 2825 50 00 ex 2904 20 00 ex 2904 20 00 ex 2904 20 00 ex 2905 39 95 ex 2909 50 00 2912 41 00 ex 2914 29 00 ex 2914 50 00 ex 2914 70 00 ex 2915 90 00 ex 2916 20 00 ex 2916 39 00 ex 2916 39 00 ex 2917 19 90 ex 2917 39 95 ex 2917 39 95 ex 2918 30 00 ex 2921 29 00


30 11 19 10 20 30 10 20

Metale ziem rzadkich, skand i itr o czystości 98,5 % masy lub większej Tlenek miedzi (I lub II) zawierający 78 % masy lub więcej miedzi i nie więcej niż 0,03 % chlorku

0% 0% 0%

1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2013 1.1.201131.12.2013 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015

Nitrometan Nitroetan 1-Nitropropan Propano-1,3-diol Ubichinol Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

30 20 60 60 60 25 30 50 20 30 50 40

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on 3’-Hydroksyacetofenon 4′-tert-Butylo-2′,6′-dimetylo-3′,5′-dinitroacetofenon 6,8-Dichlorooktanian etylu Kwas 3-cykloheksylopropionowy Chlorek 2-metylo-3-(4-fluorofenylo)-propionylu Chlorek 2,4,6-trimetylobenzoilu Kwas tetradekanodiowy 1,4-Benzenodikarboksylan dibutylu Dibezwodnik benzeno-1,2:4,5-tetrakarboksylowy Octan (3-okso-2-pentylocyklopentylo) metylu Dekametylenodiamina

L 347/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła Okres autonomicznego obowiązywania

ex 2921 30 99 ex 2921 49 00 ex 2922 29 00 ex 2922 39 00 ex 2928 00 90 ex 2930 90 99 ex 2931 00 99 ex 2931 00 99 ex 2932 19 00 ex 2932 99 00 ex 2932 99 00 ex 2933 39 99 ex 2933 39 99 ex 2933 39 99 ex 2933 49 90 ex 2933 49 90 ex 2933 69 80 ex 2933 79 00 ex 2934 20 80 ex 2934 20 80 ex 2934 99 90 ex 2934 99 90

30 70 75 20 25 50 10 15 50 50 60 49 70 80 30 40 60 70 60 70 25 40

1,3-Cykloheksanodimetanamina 2-Chlorobenzyloamina 4-(2-Aminoetylo)fenol 2-Amino-5-chlorobenzofenon Oksym aldehydu octowego w roztworze wodnym [S-(R *, nodiol R *)]-2-Amino-1-[4-(metylotio)-fenylo]-1,3-propa­

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015

Dietylometoksyboran Trietyloboran 2-Metylofuran 7-Metylo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioksepin-3-on (3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametylo-2,4,5,5a,7,8,9,9boktahydro-1H-benzo[e][1]benzofuran 2-[[[3-Metylo-4-(2,2,2-trifluoroetoksy)-2-pirydy­ nylo]metylo]tio]-1H-benzimidazol Chlorowodorek 2-chlorometylo-4-metoksy-3,5-dimetylopi­ rydyny 5-Difluorometoksy-2-[[(3,4-dimetoksy-2-pirydylo)metylo] tio]-1H-benzimidazol Chinolina Izochinolina Kwas cyjanurowy L-(+)-Winian (S)-N-[(dietyloamino)metylo]-alfa-etylo-2okso-1-pirolidynoacetamidu Benzotiazol-2-ilo-(Z)-2-trityloksyimino-2-(2-aminotiazol-4ilo)-tiooctan N,N-Bis(1,3-benzotiazolo-2-ilosulfanylo)-2-metylopropano2-amina 2,4-Dietylo-9H-tioksanten-9-on 2-Tiofen etyloaminy

31.12.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 347/13

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła Okres autonomicznego obowiązywania

ex 2934 99 90 ex 2938 90 30 *ex 3208 90 19

50 10 60

Heksafluorofosforan 10-[1,1’-bifenylo]-4-ilo-2-(1-metyloe­ tylo)-9-okso-9H-tioksantenu Glicyryzynian amonu Kopolimer hydroksystyrenu z jednym lub większą liczbą następujących składników: — styren — alkoksystyren — alkiloakrylany rozpuszczonych w mleczanie etylu

0% 0% 0%

1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2011

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.