Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (UE) nr 1265/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1255/96 zawieszające czasowo cła autonomiczne Wspólnej taryfy celnej na niektóre produkty przemysłowe, rolne i rybne

Data ogłoszenia:2010-12-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 3

Strona 3 z 9

ex 3402 11 90 ex 3402 90 10

10 30

Lauroilometyloizetionian sodu Preparat powierzchniowo czynny, składający się z mieszaniny dokusatu sodu i etoksylowanego 2,4,7,9tetrametylodec-5-yno-4,7-diolu Preparat powierzchniowo czynny, składający z mieszaniny polisiloksanu i glikolu polietylenowego Płyta aluminiowa do druku offsetowego bezwodnego: — z powłoką z tworzywa sztucznego, — bez obrazu druku się

0% 0%

1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015


ex 3402 90 10 ex 3701 30 00 ex 8442 50 80

50 30 10

0% 0%

*ex 3707 10 00

15

Emulsja zwiększająca czułość, składająca się z: — nie więcej niż 12 % masy estru kwasu diazooksonafta­ lenosulfonowego, — żywic fenolowych w roztworze zawierającym co najmniej octan 2-metoksy-1metyloetylu lub mleczan etylu lub 3-metoksypropionian metylu lub 2-heptanon

0%

1.1.201131.12.2013

*ex 3707 10 00 *ex 3707 90 90

35 70

Emulsja światłoczuła lub preparat światłoczuły zawierający jeden lub więcej następujących związków: — polimery akrylowe, — polimer metakrylowe, — pochodne polimerów styrenu, zawierający nie więcej niż 7 % masy światłoczułych prekur­ sorów kwasowych, rozpuszczonych w rozpuszczalniku organicznym, zawierającym co najmniej octan 2-metoksy1-metyloetylowy

0%

1.1.201131.12.2011

ex 3707 90 90

80

Powłoka przeciwodblaskowa, składająca się albo z polimeru siloksanowego albo polimeru organicznego, w którym fenolowa grupa wodorotlenowa została zmody­ fikowana grupą chromoforową, w postaci roztworu rozpuszczalnika organicznego zawierającego albo 1etoksy-2-propanol albo octan 2-metoksy-1-metyloetylu i nie więcej niż 10 % masy polimeru

0%

1.1.201131.12.2015

L 347/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.12.2010

Kod CN

TARIC

Wyszczególnienie

Stawka cła Okres autonomicznego obowiązywania

ex 3808 99 90

10

Oksamyl (ISO) w roztworze cykloheksanonu i wody

0%

1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015

ex 3812 30 80

40

Mieszanina: — 80 % (± 5 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4,4-dime­ tylo-7-okso-8-oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny, i — 20 % (± 5 %) masy 2-etyloheksylu 10-etylo-4-[[2-[(2etyloheksylo)oksy]-2-oksoetylo]-tio]-4-metylo-7-okso-8oksa-3,5-ditia-4-tetradodekanianu cyny

0%

ex 3824 90 97

24

Roztwór (chlorometylo)bis(4-fluorofenylo)metylosilanu o nominalnym stężeniu 65 % w toluenie Preparat składający się z mieszaniny 2,4,7,9-tetramety­ lodec-5-yno-4,7-diolu i propan-2-olu Preparat zawierający: — 85 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 95 % masy α4-(2-cyjano-2-butoksykarbonylo)winylo-2-metoksyfenylo-ω-hydroksyheksa(oksyetylenu), i — 5 % masy lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy polioksyetylenu (20) monopalimitynian sorbitanu

0%

1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015 1.1.201131.12.2015

ex 3824 90 97

27

0%

ex 3824 90 97

28

0%

ex 3902 10 00

50

Polipropylen wysoko izotaktyczny (HIPP), nawet barwiony, przeznaczony do wytwarzania komponentów z tworzyw sztucznych do odświeżania powietrza o następujących właściwościach: — o gęstości 0,880 g/cm3 lub większej, ale nie większej niż 0,913 g/cm3 (określonej metodą ASTM D1505), — o wytrzymałości na rozciąganie pod działaniem siły 350 kg/cm2, ale nie większej niż 390 kg/cm2 (okre­ ślonej metodą ASTM D638) — o temperaturze ugięcia pod obciążeniem 135 °C lub większej pod ciśnieniem 0,45 MPa (określonej metodą ASTM 648) (1)

0%

1.1.201131.12.2015

ex 3903 90 90

50

Krystaliczny kopolimer styrenu i p-metylostyrenu: — o temperaturze topnienia 240 °C lub większej, ale nie większej niż 260 °C, — zawierający 5 % lub więcej, ale nie więcej niż 15 % masy p-metylostyrenu

0%

1.1.201131.12.2015

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 347 POZ 9 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L347 - 54 z 201031.12.2010

  Decyzja nr 2/2010 Wspólnego Komitetu ds. Transportu Lotniczego Wspólnota/Szwajcaria ustanowionego na mocy umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego z dnia 26 listopada 2010 r. zastępująca załącznik do umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie transportu lotniczego

 • Dz. U. L347 - 29 z 201031.12.2010

  Decyzja Komisji z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 21/05 (ex PL 45/04), którą Polska planuje wdrożyć na rzecz Poczty Polskiej w postaci rekompensaty za świadczenie powszechnych usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9962) (1)

 • Dz. U. L347 - 27 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1266/2010 z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie oznakowania win (1)

 • Dz. U. L347 - 1 z 201031.12.2010

  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1264/2010 z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 7/2010 otwierające i ustalające sposób zarządzania autonomicznymi kontyngentami taryfowymi Unii na niektóre produkty rolne i przemysłowe

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.