Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2006/210/WE

Data ogłoszenia:2010-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 14

L 35/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 lutego 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2006/210/WE (2010/63/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (6)

Decyzja powinna wejść w życie od dnia 1 stycznia 2010 r., aby grupa mogła kontynuować prace,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Grupa krajowych ekspertów wysokiego szczebla w dziedzinie uregulowań prawnych (zwana dalej „grupą”), ustanowiona na mocy decyzji Komisji 2006/210/WE (1) to grupa konsultacyjna ds. poprawy jakości uregulowań prawnych, w skład której wchodzą eksperci krajowi wysokiego szczebla. Przewodniczący Komisji zaznaczył, ze poprawa jakości uregulowań prawnych pozostanie ważnym elementem planu politycznego Komisji (2). Forum umożliwiające prowadzenie dyskusji na temat poprawy jakości uregulowań prawnych i promowania współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w tej dziedzinie ma ważną rolę w realizacji tego planu. W związku z powyższym należy przedłużyć mandat grupy na trzy kolejne lata. Należy zatem odpowiednio przedłużyć okres obowiązy­ wania decyzji 2006/210/WE.


Artykuł 1 W art. 6 decyzji 2006/210/WE drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

(2)

„Obowiązuje ona do dnia 31 grudnia 2012 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja staje się skuteczna od dnia 1 stycznia 2010 r.

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lutego 2010 r.

(4)

W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

(5)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 76 z 15.3.2006, s. 3. (2) Wytyczne polityczne dla następnej Komisji, dokument przedsta­ wiony posłom do Parlamentu Europejskiego w dniu 15 września 2009 r.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 23 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiająca Radę Partnerów GMES

 • Dz. U. L35 - 21 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 626) (1)

 • Dz. U. L35 - 18 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/880/WE przyznającą odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 606)

 • Dz. U. L35 - 15 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów niektórych krajów trzecich na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 590) (1)

 • Dz. U. L35 - 11 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, na Malcie, w Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 474)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L35 - 7 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L35 - 4 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 (1)

 • Dz. U. L35 - 1 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.