Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/880/WE przyznającą odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 606)

Data ogłoszenia:2010-02-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 18

Strona 1 z 3
L 35/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.2.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/880/WE przyznającą odstępstwo Niderlandom zgodnie z dyrektywą Rady 91/676/EWG dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 606)

(Jedynie tekst w języku niderlandzkim jest autentyczny)

(2010/65/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


a) niderlandzkie prawodawstwo wprowadzające w życie dyrektywę 91/676/EWG obejmowało normy stoso­ wania zarówno w odniesieniu do azotu, jak i fosforanu, a normy stosowania w odniesieniu do fosforanu miały na celu osiągnięcie równowagi w zakresie nawożenia fosforanem do roku 2015;

uwzględniając dyrektywę Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącą ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (1), w szczególności jej załącznik III pkt 2 akapit trzeci,

b) Niderlandy zajęły się kwestią nadmiaru składników pokarmowych pochodzących z nawozów naturalnych i mineralnych poprzez wprowadzenie kilku instru­ mentów polityki, a w okresie od 1992 do 2002 r. zmniejszyły liczbę bydła o 17 %, świń o 14 %, a kóz o 21 %. Ilość azotu i fosforu w nawozie naturalnym zmniejszyła się odpowiednio o 29 % i 34 % w okresie od 1985 do 2002 r. Nadmiar azotu i fosforu zmniej­ szył się odpowiednio o 25 % i 37 % w okresie od 1992 do 2002 r.;

a także mając na uwadze, co następuje: c) dostępne dane dotyczące jakości wody wykazały tendencję spadkową w zakresie stężenia azotanów w wodach gruntowych oraz w zakresie stężenia skład­ ników pokarmowych (w tym fosforu) w wodach powierzchniowych;

(1)

Jeśli ilości nawozu naturalnego, które państwo członkow­ skie zamierza stosować w przeliczeniu na hektar rocznie, różnią się od ilości określonej w ust. 2 akapit drugi zdanie pierwsze załącznika III do dyrektywy 91/676/EWG i w jego lit. a), konieczne jest ich ustalenie, tak by nie stanowiły przeszkody w realizacji celów okre­ ślonych w art. 1 wymienionej dyrektywy, oraz uzasad­ nienie na podstawie obiektywnych kryteriów, na przy­ kład tak jak w omawianym przypadku, długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu. Dnia 8 grudnia 2005 r. Komisja przyjęła decyzję 2005/880/WE (2) zezwalającą Niderlandom na stoso­ wanie 250 kg azotu na hektar rocznie pochodzącego z nawozu naturalnego w gospodarstwach rolnych, których co najmniej 70 % stanowią użytki zielone.

d) dokumentacja naukowo-techniczna przedstawiona w powiadomieniu ze strony Niderlandów wykazała, że proponowana ilość 250 kg azotu w przeliczeniu na hektar rocznie, pochodzącego z odchodów bydła w gospodarstwach rolnych, w których co najmniej 70 % powierzchni stanowią użytki zielone, jest zgodna z osiągnięciem poziomu 11,3 mg azotu na litr wody (co odpowiada 50 mg NO3 na litr wody) we wszystkich typach gleby oraz w przybliżeniu z zerowym saldem fosforu w warunkach optymalnego zarządzania;

(2)

Przyznane w ten sposób odstępstwo dotyczyło około 25 000 gospodarstw rolnych w Niderlandach i około 900 000 hektarów i miało zastosowanie w okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. Odstępstwo przyznano, ponieważ:

(1) Dz.U. L 375 z 31.12.1991, s. 1. (2) Dz.U. L 324 z 10.12.2005, s. 89.

e) przedstawiona dokumentacja naukowo-techniczna wykazała, że proponowana ilość 250 kg azotu w przeliczeniu na hektar rocznie pochodzącego z odchodów bydła w gospodarstwach rolnych, w których co najmniej 70 % powierzchni stanowią użytki zielone, jest uzasadniona na podstawie obiek­ tywnych kryteriów, na przykład długich okresów wegetacji i upraw o wysokim poborze azotu.

6.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 35/19

(3)

Komisja stwierdziła zatem, że ilość nawozu naturalnego, którą obejmuje wniosek Niderlandów, nie będzie stano­ wiła przeszkody w realizacji celów dyrektywy 91/676/EWG, z zastrzeżeniem pewnych ściśle określo­ nych warunków.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 35 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L35 - 23 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiająca Radę Partnerów GMES

 • Dz. U. L35 - 21 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2009/719/WE upoważniającą niektóre państwa członkowskie do zmiany swoich rocznych programów monitorowania BSE (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 626) (1)

 • Dz. U. L35 - 15 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie adekwatności właściwych organów niektórych krajów trzecich na mocy dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 590) (1)

 • Dz. U. L35 - 14 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. przedłużająca okres obowiązywania decyzji 2006/210/WE

 • Dz. U. L35 - 11 z 20106.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Grecji, na Malcie, w Portugalii i Finlandii dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2007 (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 474)

 • Dz. U. L35 - 9 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 106/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L35 - 7 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 105/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do ochratoksyny A (1)

 • Dz. U. L35 - 4 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 104/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie dimrówczanu potasu jako dodatku paszowego dla macior (posiadacz zezwolenia: BASF SE) oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1200/2005 (1)

 • Dz. U. L35 - 1 z 20106.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 103/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie chelatu manganu z hydroksyanalogiem metioniny jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.