Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 74 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 października 2009 r. zmieniająca decyzje 2006/679/WE oraz 2006/860/WE w zakresie technicznych specyfikacji interoperacyjności dotyczących podsystemów transeuropejskich systemów kolei konwencjonalnych i kolei dużych prędkości (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7787) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 74 - Strona 2

Strona 2 z 4

Sporządzono w Brukseli dnia 19 października 2009 r. W imieniu Komisji

Antonio TAJANI

Wiceprzewodniczący

L 37/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2010

ZAŁĄCZNIK WYKAZ SPECYFIKACJI OBOWIĄZKOWYCH

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ERA/ERTMS/003204 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-023 UNISIG SUBSET-026 UNISIG SUBSET-027 UNISIG SUBSET-033 UNISIG SUBSET-034 UNISIG SUBSET-035 UNISIG SUBSET-036 UNISIG SUBSET-037 Zastrzeżony 05E537 UNISIG SUBSET-039 UNISIG SUBSET-040 UNISIG SUBSET-041 ERA SUBSET-108


ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

5.0

Glossary of Terms and Abbreviations System Requirement Specification FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool FIS for Man-Machine Interface FIS for the Train Interface Specific Transmission Module FFFIS FFFIS for Eurobalise Euroradio FIS Off line key management FIS FIS for the RBC/RBC Handover Dimensioning and Engineering rules Performance Requirements for Interoperability Interoperability-related A documents consolidation on TSI annex

2.0.0 2.3.0 2.3.0 2.0.0 2.0.0 2.1.1 2.4.1 2.3.0

2.3.0 2.3.0 2.1.0 1.2.0

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

UNISIG SUBSET-044 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-046 UNISIG SUBSET-047 UNISIG SUBSET-048 UNISIG SUBSET-049 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-054 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-056

FFFIS for Euroloop sub-system

2.3.0

Radio In-fill FFFS Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill Trainborne FFFIS for Radio In-Fill Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0 2.0.0 2.0.0 2.0.0

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

10.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 37/77

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

26 27

UNISIG SUBSET-057 UNISIG SUBSET-091

STM FFFIS Safe Link Layer Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2 Reliability – Availability Requirements Test specification for Interface „k”

2.2.0 2.5.0

28 29 30 31

Zastrzeżony UNISIG SUBSET-102 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-094

1.0.0

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility GSM-R Functional Requirements Specification GSM-R System Requirements Specification (MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

2.0.2

32 33 34 35

EIRENE FRS EIRENE SRS A11T6001 12 ECC/DC(02)05

7 15 12

36a 36b 36c 37a 37b 37c 37d 37e 38 39 40 41

Celowo usunięty Celowo usunięty UNISIG SUBSET-074-2 Celowo usunięty UNISIG SUBSET-076-5-2 UNISIG SUBSET-076-6-3 UNISIG SUBSET-076-7 Celowo usunięty 06E068 UNISIG SUBSET-092-1 UNISIG SUBSET-092-2 Zastrzeżony UNISIG SUBSET 028 ETCS marker board definition ERTMS EuroRadio Conformance Requirements ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer JRU Test Specification 1.0 2.3.0 2.3.0 Test cases related to features Test sequences Scope of the test specifications 2.3.1 2.3.1 1.0.2 FFFIS STM Test cases document 1.0.0

42 43 44

Celowo usunięty UNISIG SUBSET 085 Zastrzeżony Test Specification for Eurobalise FFFIS Odometry FIS 2.2.2

L 37/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.2.2010

Nr indeksu

Nr referencyjny

Nazwa dokumentu

Wersja

45 46 47

UNISIG SUBSET-101 UNISIG SUBSET-100 Zastrzeżony

Interface „K” Specification Interface „G” specification Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling SubSystem Test specification for mobile equipment GSM-R Performance requirements for STM Test specification for EUROLOOP Ergonomic aspects of the DMI FFFIS STM Application Layer AEIF-ETCS-Variables-Manual

1.0.0 1.0.1

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 37 POZ 74 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L37 - 73 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zmiany wysokości progów określonych w art. 157 lit. b) oraz w art. 158 ust. 1 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia finansowego

 • Dz. U. L37 - 72 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiająca nowy termin składania dokumentacji dotyczącej terbutryny, która ma zostać zbadana w ramach 10-letniego programu pracy, o którym mowa w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 752) (1)

 • Dz. U. L37 - 70 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. przyznająca okres przejściowy w celu wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 735)

 • Dz. U. L37 - 55 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. dotycząca wkładu finansowego Unii na rzecz skoordynowanego programu monitorowania występowania Listeria monocytogenes w niektórych rodzajach żywności gotowej do spożycia przeprowadzanego w państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 592)

 • Dz. U. L37 - 52 z 201010.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 4 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 2005/629/WE ustanawiającą Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa

 • Dz. U. L37 - 50 z 201010.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 stycznia 2010 r. uchylająca decyzję 2009/472/WE oraz dotycząca działań podjętych w związku z procedurą konsultacji z Islamską Republiką Mauretańską na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE

 • Dz. U. L37 - 47 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/11/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 44 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/10/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia brodifakum jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 40 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/9/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu rozszerzenia włączenia fosforku glinu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy na produkt typu 18 zgodnie z definicją w załączniku V do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 37 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/8/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia soli sodowej warfaryny jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 33 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/7/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia fosforku magnezu uwalniającego fosfinę jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (1)

 • Dz. U. L37 - 29 z 201010.2.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/6/UE z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do rtęci, wolnego gossypolu, azotanów(III) oraz Mowrah, Bassia, Madhuca (1)

 • Dz. U. L37 - 27 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 120/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L37 - 26 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 119/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 1233/2009 ustanawiające szczególne środki wspierania rynku na rynku mleczarskim

 • Dz. U. L37 - 21 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 118/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 900/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu przywozu niektórych towarów pochodzących z przetwórstwa produktów rolnych

 • Dz. U. L37 - 19 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 117/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 904/2008 ustanawiające metody analizy i inne przepisy techniczne niezbędne do stosowania systemu wywozu towarów nieobjętych załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L37 - 16 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 116/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wykazu oświadczeń żywieniowych (1)

 • Dz. U. L37 - 13 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 115/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. ustanawiające warunki stosowania aktywowanego tlenku glinu do usuwania fluorków z naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych (1)

 • Dz. U. L37 - 12 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 114/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2229/2004 w odniesieniu do okresu przyznanego Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) na dostarczenie opinii w sprawie projektów sprawozdań z przeglądu dotyczących substancji czynnych, co do których istnieją wyraźne dowody, że nie mają one szkodliwych skutków (1)

 • Dz. U. L37 - 1 z 201010.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 113/2010 z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie wykonania rozporządzenie (WE) nr 471/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi w odniesieniu do zakresu zgłaszanego handlu, definicji danych, sporządzania statystyk handlowych w podziale według charakterystyki działalności oraz według waluty fakturowania, a także w odniesieniu do szczególnych towarów lub przepływów (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.