Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 2

z Chińskiej Republiki Ludowej najprawdopodobniej nie wystąpi ponownie w wyniku przedłużenia zawieszenia. Co do zasady zawieszenie zostaje przedłużone o jeden rok. Zgodnie z art. 14 ust. 4 akapit ostatni rozporzą­ dzenia podstawowego środki mogą jednak zostać wpro­ wadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przy­ czyna zawieszenia ustała. Taka decyzja może zostać podjęta w szczególności, jeżeli w przeglądzie wygaśnięcia uznano, że środki powinny być nadal stosowane.


(12)

Należy przypomnieć, że niniejsza analiza nie przesądza o wyniku bieżącego przeglądu wszczętego na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, które podlega innym kryteriom prawnym.

C. KONSULTACJE Z PRZEMYSŁEM UNIJNYM (8)

W miesiącach następujących po wprowadzeniu zawie­ szenia cła rynek wydaje się być stabilny między innymi dzięki znacznym zapasom utrzymywanym przez produ­ centów, importerów i użytkowników. Przywóz z Chin zmniejszył się znacznie w okresie od maja do paździer­ nika 2009 r. i jest niższy w porównaniu z okresem, w którym cło antydumpingowe obowiązywało. W tym kontekście malejącego przywozu niższe ceny wywozu z Chin obserwowane w okresie od maja do października 2009 r. nie miały znaczącego wpływu na sytuację prze­ mysłu unijnego. Nie ma wystarczających dowodów świadczących o tym, że przywóz miałby się w najbliższym czasie zwiększyć.

(13)

Zgodnie z przepisami art. 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego Komisja poinformowała przemysł unijny o zamiarze przedłużenia zawieszenia obowiązujących środków antydumpingowych. Przemysł unijny miał możliwość zgłoszenia uwag i bycia wysłuchanym, a jego opinia została uwzględniona. W szczególności należy przypomnieć, że zgodnie z art. 3 i 4 rozporzą­ dzenia podstawowego analizę szkody przeprowadza się w odniesieniu do przemysłu unijnego jako całości i, w konsekwencji, ogólna sytuacja przemysłu unijnego niekoniecznie odzwierciedla sytuację wszystkich produ­ centów indywidualnych.

D. WNIOSKI (9)

Pomimo sygnałów ze strony przemysłu unijnego doty­ czących zwiększonej zdolności produkcyjnej w Chińskiej Republice Ludowej, aktualne statystyki nie wskazują na zwiększony przywóz do UE. Nawet jeśli w najbliższych latach zdolność produkcyjna Chin prawdopodobnie się zwiększy, to spodziewany jest również wzrost świato­ wego popytu. Co więcej, znacząco wzrosła konsumpcja na wewnętrznym rynku chińskim. Należy również zazna­ czyć, że rzeczywista produkcja wynikająca ze wspomnia­ nego zwiększenia zdolności miała ograniczony zakres.

(14)

Komisja uznaje zatem, że spełnione zostały wszelkie wymagania dotyczące przedłużenia zawieszenia cła anty­ dumpingowego nałożonego na produkt objęty postępo­ waniem, zgodnie z art. 14 ust. 4 rozporządzenia podsta­ wowego. W konsekwencji cło antydumpingowe nało­ żone rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 powinno być nadal zawieszone na jeszcze jeden rok.

(15)

(10)

Nie znaleziono powodów, dla których przedłużenie zawieszenia miałoby nie leżeć w interesie Unii.

Komisja nadal monitoruje rozwój przywozu i ceny przedmiotowego produktu. Jeżeli sytuacja, która dopro­ wadziła do przedłużenia zawieszenia środków, ulegnie zmianie, Komisja może ponownie wprowadzić środki antydumpingowe, uchylając niezwłocznie zawieszenie ceł antydumpingowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: (11)

Podsumowując, pomimo zmniejszenia w ostatnich miesiącach cen wywozu z Chińskiej Republiki Ludowej, takie czynniki jak małe ilości przywożonych produktów oraz wysoki poziom zysków osiąganych przez przemysł unijny wskazują, że szkoda związana z przywozem produktu objętego postępowaniem pochodzącego

Artykuł 1 Zawieszenie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych decyzją 2009/383/WE niniejszym przedłuża się o jeden rok.

13.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/3

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lutego 2010 r. W imieniu Rady

M. Á. MORATINOS

Przewodniczący

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 75 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

 • Dz. U. L40 - 63 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L40 - 55 z 201013.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 4 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.