Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75 - Strona 3

Strona 3 z 14

Mediator zwołuje spot­ kanie ze Stronami w ciągu trzydziestu dni daty jego wyzna­ czenia. Mediator otrzymuje od Stron oświadczenia nie później niż piętnaście dni przed spotkaniem i może zażądać dodatko­ wych informacji od Stron, ekspertów lub doradców technicz­ nych, jeżeli uzna je za niezbędne. Wszelkie uzyskane w ten sposób informacje należy ujawnić obu Stronom, dając im możliwość zgłoszenia swoich uwag. Mediator wydaje opinię nie później niż czterdzieści pięć dni od swego wyznaczenia.


2. Wniosek o powołanie organu arbitrażowego przedkłada się na piśmie Stronie, przeciwko której wniesiono zarzut, oraz Podkomitetowi ds. Przemysłu, Handlu i Usług. Strona skarżąca określa w swoim wniosku szczególny środek przedmiotowy oraz wyjaśnia, w jaki sposób środek ten narusza postanowienia, o których mowa w art. 2. O powołanie organu arbitrażowego należy wnioskować nie później niż osiemnaście miesięcy od daty otrzymania wniosku o konsultacje, bez uszczerbku dla praw Strony skarżącej występowania z wnioskiem o nowe konsultacje w takiej samej sprawie w przyszłości.

Artykuł 6 Powołanie organu arbitrażowego 1. W skład organu arbitrażowego wchodzi trzech arbitrów.

3. Opinia mediatora może zawierać zalecenie lub zalecenia dotyczące tego, jak rozstrzygnąć spór, zgodnie z postanowieniami, o których mowa w art. 2. Opinia mediatora nie ma charakteru wiążącego.

4. Strony mogą porozumieć się w sprawie zmiany terminów określonych w ust. 2. Mediator może również podjąć decyzję o zmianie tych terminów na wniosek jednej ze Stron, uwzględ­ niając szczególne trudności, jakie napotyka ta Strona lub ze względu na złożony charakter sprawy.

2. W ciągu dziesięciu dni roboczych od daty otrzymania przez Stronę, przeciwko której wniesiono zarzut wniosku o powołanie organu arbitrażowego, Strony konsultują się w celu osiągnięcia porozumienia co do składu organu arbitra­ żowego.

5. Postępowanie obejmujące mediację, w szczególności opinia mediatora i wszystkie ujawnione informacje oraz stano­ wiska, jakie Strony zajęły podczas postępowania, są poufne i pozostają bez uszczerbku dla praw każdej ze Stron w dalszych postępowaniach.

6. Za zgodą Stron procedury mediacyjne mogą być konty­ nuowane podczas trwania procedury arbitrażowej.

3. W przypadku gdy Strony nie są w stanie porozumieć się w kwestii jej składu w terminie wyznaczonym w ust. 2, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczących Podkomitetu ds. Przemysłu, Handlu i Usług lub osoby przez nich delegowanej o wyznaczenie wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów sporządzonej na mocy art. 19 – jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę, prze­ ciwko której wniesiono zarzut, i jednego spośród osób wytypo­ wanych przez Strony na stanowisko przewodniczącego. W przypadku gdy Strony porozumieją się co do jednego lub dwóch członków organu arbitrażowego, pozostałych członków wyznacza się według wyżej opisanej procedury.

L 40/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.2.2010

4. Przewodniczący Podkomitetu ds. Przemysłu, Handlu i Usług, lub osoba przez nich delegowana, wyznaczają arbitrów w ciągu pięciu dni roboczych od złożenia przez jedną ze Stron wniosku, o którym mowa w ust. 3.

skarżącej. Jeśli Strona skarżąca nie wnioskuje o wznowienie prac organu arbitrażowego przed wygaśnięciem uzgodnionego okresu zawieszenia, procedura ta zostaje zakończona. Zawie­ szenie i zakończenie prac organu arbitrażowego pozostają bez uszczerbku dla praw każdej ze Stron w innym postępowaniu w tej samej sprawie.

5. Za datę powołania organu arbitrażowego uznaje się dzień wyznaczenia trzech arbitrów.

SEKCJA II

Wykonanie decyzji 6. Zmiana arbitra następuje wyłącznie z powodów i zgodnie z procedurami określonymi w przepisach 18–21 regulaminu. Artykuł 9 Wykonanie decyzji organu arbitrażowego Każda ze Stron podejmuje wszelkie środki niezbędne w celu wykonania decyzji organu arbitrażowego, a Strony dołożą wszelkich starań, by ustalić termin wykonania tej decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 63 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L40 - 55 z 201013.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 4 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.