Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia Umowy w formie protokołu pomiędzy Wspólnotą Europejską i Republiką Tunezyjską ustanawiającego mechanizm rozstrzygania sporów, mający zastosowanie do sporów dotyczących postanowień handlowych Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tunezyjską, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-02-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75 - Strona 4

Strona 4 z 14

Artykuł 7 Okresowe sprawozdanie organu arbitrażowego Organ arbitrażowy przekazuje Stronom sprawozdanie okresowe przedstawiające ustalenia faktyczne, możliwość zastosowania odpowiednich postanowień oraz ogólne uzasadnienie każdego z jego ustaleń i zaleceń, nie później niż w ciągu stu dwudziestu dni od daty jego powołania. Każda ze Stron może złożyć pisemny wniosek do organu arbitrażowego, aby dokonał on przeglądu szczegółowych aspektów sprawozdania okresowego w ciągu piętnastu dni od jego notyfikacji. Ustalenia ostatecznej decyzji organu arbitrażowego zawierają wystarczające uzasad­ nienie argumentów przedstawionych na etapie przeglądu okre­ sowego i wyraźnie odpowiadają na pytania i uwagi obu Stron.


Artykuł 10 Rozsądnie krótki termin na wykonanie decyzji 1. Nie później niż trzydzieści dni od daty przekazania Stronom decyzji organu arbitrażowego Strona, przeciwko której wniesiono zarzut, powiadamia Stronę skarżącą i Podkomitet ds. Przemysłu, Handlu i Usług o tym, ile czasu potrzebuje na wyko­ nanie decyzji (rozsądnie krótki termin), jeśli niezwłoczne dosto­ sowanie nie jest możliwe.

Artykuł 8 Decyzja organu arbitrażowego 1. W ciągu stu pięćdziesięciu dni od daty powołania organ arbitrażowy powiadamia Strony oraz Podkomitet ds. Przemysłu, Handlu i Usług o swojej decyzji. Jeżeli przewodniczący organu arbitrażowego uzna, że organ nie zdoła dotrzymać tego terminu, powiadamia o tym na piśmie Strony oraz Podkomitet ds. Przemysłu, Handlu i Usług, podając przyczyny opóźnienia oraz przewidywany termin zakończenia prac. W żadnym przy­ padku decyzja nie może zostać przekazana później niż sto osiemdziesiąt dni od daty powołania organu arbitrażowego.

2. Jeżeli Strony nie mogą się porozumieć co do rozsądnie krótkiego terminu, w którym należy wykonać decyzję organu arbitrażowego, Strona skarżąca składa w ciągu dwudziestu dni od otrzymania przez Stronę, przeciwko której wniesiono zarzut, powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, pisemny wniosek do organu arbitrażowego w celu ustalenia długości tego terminu. O złożeniu takiego wniosku należy powiadomić jednocześnie drugą Stronę oraz Podkomitet ds. Przemysłu, Handlu i Usług. W ciągu trzydziestu dni od daty złożenia wniosku organ arbi­ trażowy przekazuje swoją decyzję Stronom oraz Podkomitetowi ds. Przemysłu, Handlu i Usług.

2. W nagłych wypadkach, w tym w przypadkach związanych z towarami nietrwałymi lub sezonowymi, organ arbitrażowy czyni wszystko, co w jego mocy, aby przekazać swoją decyzję w ciągu siedemdziesięciu pięciu dni od daty jego powołania. W każdym przypadku decyzję należy notyfikować nie później niż w ciągu dziewięćdziesięciu dni od daty powołania organu. Jeśli organ arbitrażowy uzna daną sprawę za pilną, wydaje decyzję wstępną w ciągu dziesięciu dni od daty jego powołania.

3. Rozsądnie krótki termin może zostać przedłużony za obopólnym porozumieniem Stron.

Artykuł 11 Przegląd środków podjętych w celu wykonania decyzji organu arbitrażowego 1. Strona, przeciwko której wniesiono zarzut, upływem rozsądnie krótkiego terminu powiadamia Stronę oraz Podkomitet ds. Przemysłu, Handlu i o wszelkich środkach, które podjęła w celu wykonania organu arbitrażowego. przed drugą Usług decyzji

3. Na wniosek obu Stron organ arbitrażowy w dowolnej chwili zawiesza swoją działalność na uzgodniony przez Strony okres nieprzekraczający dwunastu miesięcy i wznawia ją po upływie tego uzgodnionego okresu na wniosek Strony

13.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 40/79

2. W przypadku braku porozumienia co do istnienia lub zgodności środka zgłoszonego na podstawie ust. 1 z postanowieniami, o których mowa w art. 2, Strona skarżąca może wystąpić z pisemnym wnioskiem do organu arbitrażo­ wego o wydanie decyzji w tej sprawie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 40 POZ 75 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L40 - 63 z 201013.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Jordańskim Królestwem Haszymidzkim, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L40 - 55 z 201013.2.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie środków przejściowych dotyczących stosowania niektórych wymogów strukturalnych zawartych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 i (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych zakładów mięsnych, zakładów dokonujących obróbki produktów rybołówstwa i zakładów wytwarzających produkty jajeczne oraz w odniesieniu do chłodni w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 795) (1)

 • Dz. U. L40 - 53 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 129/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L40 - 51 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 128/2010 z dnia 12 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L40 - 4 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 127/2010 z dnia 5 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2042/2003 w sprawie nieprzerwanej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (1)

 • Dz. U. L40 - 1 z 201013.2.2010

  Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 126/2010 z dnia 11 lutego 2010 r. przedłużające zawieszenie ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (WE) nr 1683/2004 na przywóz glifosatu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.