Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 42 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 132/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

Data ogłoszenia:2010-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 42 POZ 1

17.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/1

II

(Akty o charakterze nieustawodawczym)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 132/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

KOMISJA EUROPEJSKA,

a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan­ dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich, w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1),

Artykuł 1 Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2010 r.

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96 i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2), w szczególności jego art. 138 ust. 1,

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2010 r. W imieniu Komisji, za Przewodniczącego,

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.

L 42/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2010

ZAŁĄCZNIK Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

(EUR/100 kg) Kod CN Kod krajów trzecich (1) Standardowa stawka celna w przywozie

0702 00 00

IL JO MA TN TR ZZ EG JO MA TR ZZ IL MA TR ZZ EG MA ZZ EG IL MA TN TR ZZ IL MA TR ZZ CN EG IL JM MA PK TR ZZ EG IL MA TR ZZ CA CL CN MK US ZZ CL CN US ZA ZZ

126,1 84,5 83,8 125,3 107,9 105,5 172,8 152,5 83,3 143,9 138,1 247,1 108,5 128,8 161,5 69,8 131,9 100,9 54,4 53,5 49,9 50,9 59,0 53,5 155,4 81,5 81,0 106,0 57,3 69,8 87,2 106,6 118,3 57,6 63,9 80,1 76,3 76,3 58,3 62,5 68,4 97,5 59,9 64,8 23,6 123,6 73,9 75,8 50,1 99,0 110,0 83,7

0707 00 05

0709 90 70

0709 90 80

0805 10 20

0805 20 10

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10

0808 10 80

0808 20 50

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ” odpowiada „innym pochodzeniom”.

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 42 POZ 1 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L42 - 20 z 201017.2.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. (  Dz.U. L 330 z 16.12.2009)

  • Dz. U. L42 - 3 z 201017.2.2010

    Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 10/07 (ex NN 13/07) udzielonej przez Węgry w zakresie odliczeń podatkowych dotyczących odsetek w rozliczeniach wewnątrz grupy kapitałowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8130) (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.