Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 42 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 10/07 (ex NN 13/07) udzielonej przez Węgry w zakresie odliczeń podatkowych dotyczących odsetek w rozliczeniach wewnątrz grupy kapitałowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8130) (1)

Data ogłoszenia:2010-02-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 42 POZ 3

Strona 1 z 23
17.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 42/3

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 października 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 10/07 (ex NN 13/07) udzielonej przez Węgry w zakresie odliczeń podatkowych dotyczących odsetek w rozliczeniach wewnątrz grupy kapitałowej (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 8130)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)


(2010/95/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia formalnego postę­ powania wyjaśniającego została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2), a zainteresowane strony wezwano do przedstawienia uwag. W dniu 20 lipca 2007 r. swoje uwagi przedstawiła Amerykańska Izba Handlowa na Węgrzech, w dniu 26 lipca 2007 r. dokonały tego Niderlandy, a w dniu 26 lipca 2007 r. – MOL Plc. Uwagi te przekazano Republice Węgierskiej, która udzieliła odpowiedzi w wiadomości e-mail z dnia 6 września 2007 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi,

(4)

Pismem z dnia 12 lutego 2008 r. Komisja zwróciła się do władz węgierskich o udzielenie dodatkowych infor­ macji. Odpowiedzi przekazano pismami z dnia 28 kwietnia 2008 r., dnia 19 czerwca 2008 r. i dnia 13 października 2008 r.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

I. PROCEDURA

(1)

Pismem z dnia 24 czerwca 2009 r. władze węgierskie poinformowały Komisję o swoim zamiarze zniesienia programu pomocy z dniem 1 stycznia 2010 r.

Od stycznia 2003 r. władze węgierskie wprowadziły nowe przepisy dotyczące korzystnego opodatkowania dochodu netto z odsetek w rozliczeniach pomiędzy powiązanymi przedsiębiorstwami należącymi do tej samej grupy kapitałowej. Środek ten nie został zgłoszony Komisji Europejskiej. Pismem z dnia 19 listopada 2004 r. Komisja zwróciła się do władz węgierskich o udzielenie informacji, które dostarczono dnia 14 grudnia 2004 r.

(6)

W dniu 29 czerwca 2009 r. parlament węgierski przyjął zmiany w ustawie podatkowej na 2010 r., w tym znie­ sienie zasady 50-procentowego odliczenia w przypadku podatku od osób prawnych z tytułu dochodów finanso­ wych wewnątrz grupy kapitałowej. Ustawa została opub­ likowana w węgierskim dzienniku ustaw dnia 9 lipca 2009 r.

(2)

W dniu 21 marca 2007 r. Komisja poinformowała Republikę Węgierską o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w odniesieniu do programu pomocy. Po dwukrotnym przedłużeniu terminu Republika Węgierska udzieliła odpowiedzi w piśmie z dnia 20 czerwca 2007 r.

(7)

Władze węgierskie przedstawiły dalsze informacje w wiadomości e-mail z dnia 1 października 2009 r.

(1) Dz.U. C 142 z 27.6.2007, s. 12.

(2) Zob. przypis 1.

L 42/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.2.2010

II. SZCZEGÓŁOWY OPIS ŚRODKA POMOCY

(8)

Maksymalna kwota podlegająca odliczeniu

(10)

Środek przewiduje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania na Węgrzech 50 % kwoty odsetek netto otrzymanej od przedsiębiorstw powiązanych, którą stanowi saldo odsetek otrzymywanych od przedsię­ biorstw powiązanych pomniejszonych o odsetki wypła­ cone na rzecz tych przedsiębiorstw (3). W konsekwencji opodatkowaniu podlega tylko połowa otrzymywanych odsetek netto, podczas gdy w przypadku normalnego stosowania systemu podatkowego opodatkowaniu podle­ gałaby cała kwota.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 42 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L42 - 20 z 201017.2.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu Bałtyckim w 2010 r. (  Dz.U. L 330 z 16.12.2009)

  • Dz. U. L42 - 1 z 201017.2.2010

    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 132/2010 z dnia 16 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.