Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 20 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/97/WPZiB z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie dostosowania środków przewidzianych w decyzji 2002/148/WE w sprawie zakończenia konsultacji z Zimbabwe na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz przedłużenia okresu ich stosowania

Data ogłoszenia:2010-02-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 20 - Strona 2

Strona 2 z 2

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2010 r. W imieniu Rady

E. SALGADO

Przewodniczący

L 44/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.2.2010

ZAŁĄCZNIK PISMO DO PREZYDENTA ZIMBABWE Unia Europejska przywiązuje ogromną wagę do postanowień art. 9 umowy o partnerstwie AKP-WE. Poszanowanie praw człowieka, instytucji demokratycznych oraz praworządności, będące elementami zasadniczymi umowy o partnerstwie, stanowią podstawę naszych stosunków.


W piśmie z dnia 19 lutego 2002 r. Unia Europejska poinformowała Pana o decyzji w sprawie zakończenia konsultacji prowadzonych na mocy art. 96 umowy o partnerstwie AKP-WE oraz o decyzji w sprawie zastosowania właściwych środków w rozumieniu art. 96 ust. 2 lit. c) wspomnianej umowy.

W pismach z dnia 19 lutego 2003 r., 19 lutego 2004 r., 18 lutego 2005 r., 15 lutego 2006 r., 21 lutego 2007 r., 19 lutego 2008 r. oraz 20 lutego 2009 r. Unia Europejska poinformowała Pana o swoich decyzjach o utrzymaniu w mocy właściwych środków i przedłużeniu okresu ich stosowania odpowiednio do dnia 20 lutego 2004 r., 20 lutego 2005 r., 20 lutego 2006 r., 20 lutego 2007 r., 20 lutego 2008 r., do dnia 20 lutego 2009 r. oraz do dnia 20 lutego 2010 r.

Unia Europejska z zadowoleniem przyjęła utworzenie w dniu 13 lutego 2009 r. rządu jedności narodowej w oparciu o ogólne porozumienie polityczne. Unia Europejska pragnie ponownie podkreślić, że przywiązuje ogromne znaczenie do dialogu politycznego przewidzianego w art. 8 umowy o partnerstwie AKP-WE, który oficjalnie rozpoczęto na wniosek rządu Zimbabwe na spotkaniu trojki ministerialnej UE z Zimbabwe w dniach 18–19 czerwca 2009 r. w Brukseli, a także do osiągniętego porozumienia w zakresie przyszłych działań. Określono w nich wspólne harmonogramy obejmujące wzajemne zobowiązania. Ze strony Zimbabwe dotyczą one skutecznego wdrożenia ogólnego porozumienia politycznego, zaś ze strony Unii Europejskiej polegają na stopniowym znoszeniu obecnych ograniczeń oraz na normalizacji stosunków UE-Zimbabwe.

Unia Europejska wspiera aktualne działania rządu Zimbabwe zmierzające do wdrożenia ogólnego porozumienia poli­ tycznego i z zadowoleniem przyjmuje intensywne wysiłki dyplomatyczne prowadzone pod kierunkiem Republiki Połu­ dniowej Afryki na rzecz wspierania procesu reform w Zimbabwe, niemniej jednak ubolewa nad brakiem postępów w ramach dialogu politycznego przewidzianego w art. 8 umowy o partnerstwie AKP-WE. Unia Europejska pozostaje jednak w przekonaniu, że osiągnięcie znacznych postępów we wdrażaniu ogólnego porozumienia politycznego jest nie tylko konieczne, ale także możliwe, jak podkreślono w rozmowach z Południowoafrykańską Wspólnotą Rozwoju.

W związku z powyższym Unia Europejska uznała, że właściwe środki mogą zostać uchylone jedynie pod warunkiem skutecznego wdrożenia ogólnego porozumienia politycznego. Unia Europejska podjęła więc decyzję o przedłużeniu okresu obowiązywania właściwych środków określonych w decyzji Rady 2002/148/WE do dnia 20 lutego 2011 r. oraz o dostosowaniu tych właściwych środków w taki sposób, aby odzwierciedlić postęp we wdrażaniu ogólnego porozumienia politycznego od lutego 2009 roku, w szczególności w zakresie gospodarki. Wsparcie finansowe nie może obecnie być przekazywane poprzez budżet państwa. Unia Europejska podjęła decyzję o działaniu na rzecz osiąg­ nięcia postępów we wdrażaniu ogólnego porozumienia politycznego i zdecydowała nadać lit. b) oraz c) następujące brzmienie:

b) zawieszone zostaje finansowanie wszystkich projektów z wyjątkiem tych, z których bezpośrednio korzysta ludność, przede wszystkim w sektorze polityki społecznej, oraz z wyjątkiem projektów wspierających reformy wynikające z ogólnego porozumienia politycznego;

c) finansowanie zostanie przeorientowane w celu wsparcia inicjatyw przynoszących bezpośrednie korzyści ludności, przede wszystkim w sektorze polityki społecznej, a także na wspieranie procesu stabilizacji w kraju, w szczególności w zakresie demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i praworządności.

Wszystkie inne środki wymienione w załączniku do decyzji Rady 2002/148/WE stosuje się bez zmian. Decyzja Rady może zostać poddana przeglądowi w każdym momencie do dnia 20 lutego 2011 r.

Unia Europejska będzie nadal wspierać proces stabilizacji rządu jedności narodowej i przeprowadzane przez niego programy reform poprzez przejściowe wsparcie przeznaczone dla rolnictwa i na rzecz zagwarantowania bezpieczeństwa żywnościowego, sektorów socjalnych, w tym ochrony zdrowia i edukacji oraz wsparcie dla wdrażania ogólnego poro­ zumienia politycznego.

19.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 44/23

Mając to na uwadze, Unia Europejska raz jeszcze pragnie podkreślić, jak istotną wagę przywiązuje do przyszłej współ­ pracy między UE i Zimbabwe oraz potwierdzić swoją gotowość do odnowienia i kontynuowania dialogu zgodnie z art. 8 umowy o partnerstwie AKP-WE. W związku z tym mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości rząd Zimbabwe poczyni zadowalające postępy we wdrażaniu ogólnego porozumienia politycznego, dzięki czemu możliwe będzie wznowienie pełnej współpracy. Z poważaniem,

W imieniu Komisji José Manuel BARROSO

W imieniu Rady E. SALGADO

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 44 POZ 20 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L44 - 16 z 201019.2.2010

  Decyzja Rady 2010/96/WPZiB z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie misji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu przyczynienie się do szkolenia somalijskich sił bezpieczeństwa

 • Dz. U. L44 - 13 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 142/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L44 - 11 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 141/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L44 - 10 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 140/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L44 - 9 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 139/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L44 - 5 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 138/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L44 - 3 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 137/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L44 - 1 z 201019.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 136/2010 z dnia 18 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.