Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 148/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Parma (ChNP)]

Data ogłoszenia:2010-02-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 6

Strona 1 z 6
L 47/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.2.2010

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 148/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zatwierdzające nieznaczne zmiany specyfikacji zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwy [Prosciutto di Parma (ChNP)]

KOMISJA EUROPEJSKA, (3)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożyw­ czych (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2 zdanie drugie, a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Komisja przeanalizowała przedmiotowe zmiany i stwierdziła, że są uzasadnione. W związku z tym, że jest to zmiana nieznaczna w rozumieniu art. 9 rozpo­ rządzenia (WE) nr 510/2006 Komisja może ją zatwier­ dzić bez odwoływania się do procedury określonej w art. 5, 6 i 7 wspomnianego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Prosciutto di Parma” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Zmieniony jednolity dokument znajduje się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 wymienio­ nego rozporządzenia Komisja przeanalizowała wniosek Włoch w sprawie zatwierdzenia zmian elementów specy­ fikacji chronionej nazwy pochodzenia „Prosciutto di Parma” zarejestrowanej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1107/96 (2). Wniosek ma na celu wprowadzenie zmian w specyfikacji poprzez dokładniejsze określenie, w jakich warunkach można przedłużyć okres przechowywania „Prosciutto di Parma”, w plastrach i wstępnie pakowanej, wprowadzając odpowiednie zmiany graficzne w logo.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. L 148 z 21.6.1996, s. 1.

24.2.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 47/7

ZAŁĄCZNIK I W specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia „Prosciutto di Parma” zatwierdza się następujące zmiany: 1) w części H pkt 2 otrzymuje brzmienie: „c) w odniesieniu do »Prosciutto di Parma« w plastrach wstępnie pakowanej: — opakowania mają wspólną część, stanowiącą 25 % górnej powierzchni opakowań, w kształcie trójkąta w lewym górnym rogu, zgodnie z warunkami określonymi w załączonej dyrektywie w sprawie krojenia i pakowania »Prosciutto di Parma«, na którego czarnym lub przezroczystym tle znajduje się znak »korony książęcej« oraz zapisy:”; 2) w rozdziale 5 załącznika do specyfikacji zatytułowanego „Dyrektywa ustanawiająca czynności krojenia i pakowania”, załączonego do specyfikacji, tabela znajdująca się w art. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„Masa produktu

Dojrzewanie

Minimalna data przydatności do spożycia w atmosferze ochronnej

Minimalna data przydatności spożycia w opakowaniu próżniowym

7–8,5 kg 7–8,5 kg 7–8,5 kg 8,5–10 kg 8,5–10 kg 8,5–10 kg > 10 kg > 10 kg > 10 kg

12 miesięcy 14 miesięcy 15 miesięcy 14 miesięcy 16 miesięcy 17 miesięcy 16 miesięcy 18 miesięcy 19 miesięcy

60 dni 90 dni 120 dni 60 dni 90 dni 120 dni 60 dni 90 dni 120 dni

90 dni 90 dni 120 dni 90 dni 90 dni 120 dni 90 dni 90 dni 120 dni”

3) w rozdziale 6 tego samego dokumentu art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opakowania »Prosciutto di Parma« niezależnie od ich kształtu, wielkości i masy, powinny mieć wspólną część, stanowiącą 25 % górnej powierzchni opakowań, o kształcie trójkąta znajdującego się w lewym górnym rogu, na którego czarnym tle znajduje się znak konsorcjum oraz zapisy wymagane przez prawo: »Prosciutto di Parma« – denominazione di origine protetta ai sensi della legge 13 febbraio ’90 no 26 e del Reg.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 47 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L47 - 16 z 201024.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

 • Dz. U. L47 - 14 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 150/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L47 - 12 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 149/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L47 - 4 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 147/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Pemento do Couto (ChOG)]

 • Dz. U. L47 - 1 z 201024.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 146/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1122/2009 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 odnośnie do zasady wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewidzianych w wymienionym rozporządzeniu oraz wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do zasady wzajemnej zgodności w ramach systemu wsparcia ustanowionego dla sektora wina

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.