Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 5 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 19/05 (ex N 203/05) udzielonej przez Polskę dla Stoczni Szczecińskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6770) (1)

Data ogłoszenia:2010-01-08


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 5 POZ 1

Strona 1 z 52
8.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 5/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 19/05 (ex N 203/05) udzielonej przez Polskę dla Stoczni Szczecińskiej (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6770)

(Jedynie tekst w języku polskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/3/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

wanym w dniu 2 lutego 2005 r., z dnia 30 marca 2005 r., zarejestrowanym w dniu 1 kwietnia 2005 r., oraz z dnia 18 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym w dniu 20 kwietnia 2005 r. Spotkania z władzami polskimi odbyły się w następujących terminach: dnia 9 listopada 2004 r., 17 listopada 2004 r. oraz 3 marca 2005 r.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(3)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag (1), zgodnie z przywołanymi postanowieniami Traktatu i Porozumienia,

a także mając na uwadze, co następuje:

W piśmie z dnia 22 kwietnia 2005 r., zarejestrowanym w tym samym dniu, Polska zgodziła się, aby Komisja potraktowała zgłoszenie z dnia 27 kwietnia 2004 r. dotyczące sprawy PL 31/2004 również jako zgłoszenie na mocy art. 88 ust. 2 traktatu WE w odniesieniu do wszelkich środków, które zostaną uznane za stanowiące nową pomoc. Sprawie nadano nowy numer: N 203/2005.

1. PROCEDURA

(1)

Na podstawie postanowień zawartych w załączniku IV pkt 3 traktatu o przystąpieniu regulujących procedurę w ramach mechanizmu przejściowego, Polska w piśmie z dnia 27 kwietnia 2004 r., zarejestrowanym w dniu 28 kwietnia 2004 r., zgłosiła środki na restrukturyzację Stoczni Szczecińskiej Nowej Sp. z o.o. (zwanej dalej „Stocznią Szczecińską”). Sprawa została zarejestrowana pod numerem PL 31/2004.

(4)

W dniu 1 czerwca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję o wszczęciu procedury określonej w art. 88 ust. 2 trak­ tatu WE w sprawie pomocy na restrukturyzację Stoczni Szczecińskiej, zgłoszonej przez polskie władze, która to decyzja została opublikowana w Dzienniku Urzę­ dowym (2), oraz wezwała Polskę i zainteresowane strony do zgłaszania uwag.

(2)

W piśmie z dnia 19 maja 2004 r. Komisja zwróciła się do Polski o przesłanie pewnych brakujących doku­ mentów. Dokumenty te zostały dostarczone w dniu 16 czerwca 2004 r. Pismami z dnia 12 sierpnia 2004 r., 18 listopada 2004 r. oraz 4 marca 2005 r. Komisja zwróciła się o przekazanie dodatkowych infor­ macji. Polska odpowiedziała pismami odpowiednio z dnia 24 września 2004 r., zarejestrowanym w tym samym dniu, z dnia 28 stycznia 2005 r., zarejestro­

(5)

W piśmie z dnia 24 czerwca 2005 r. polskie władze wskazały poufne informacje w decyzji i zwróciły się z wnioskiem o ich usunięcie z wersji decyzji, która zostanie podana do publicznej wiadomości. Komisja udzieliła odpowiedzi w piśmie z dnia 15 lipca 2005 r. Polska zwróciła się z wnioskami o przedłużenie terminu składania uwag do decyzji o wszczęciu postępowania w piśmie z dnia 30 czerwca 2005 r., zarejestrowanym w dniu 1 lipca 2005 r., z dnia 26 lipca, zarejestrowanym

(1) Dz.U. C 23 z 1.2.2007, s. 20.

(2) Dz.U. C 222 z 2.9.2005, s. 7.

L 5/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

8.1.2010

w dniu 27 lipca 2005 r., oraz z dnia 30 sierpnia 2005 r., zarejestrowanym w dniu 1 września 2005 r. Komisja udzieliła odpowiedzi w pismach odpowiednio z dnia 12 lipca, 2 sierpnia i 9 września 2005 r. W piśmie z dnia 4 października 2005 r., zarejestrowanym w dniu 7 października 2005 r., polskie władze przeka­ zały uwagi do decyzji w sprawie wszczęcia formalnego postępowania wyjaśniającego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 5 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.