Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 50 POZ 20

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2010-02-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 50 POZ 20

L 50/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.2.2010

DECYZJA RADY z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie mianowania członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (2010/125/UE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 255 akapit drugi, uwzględniając inicjatywę prezesa Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2010 r., a także mając na uwadze, co następuje:


(1)

Artykuł 1 Niniejszym na okres czterech lat od dnia 1 marca 2010 r. mianuje się członków komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: Jean-Marc SAUVÉ, przewodniczący Peter JANN Lord MANCE Torben MELCHIOR Péter PACZOLAY Ana PALACIO VALLELERSUNDI Virpi TIILI Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 1 marca 2010 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Komitet jest powoływany na mocy art. 255 akapit pierwszy Traktatu w celu opiniowania kandydatów do wykonywania funkcji sędziego i rzecznika generalnego w Trybunale Sprawiedliwości i Sądzie przed ich miano­ waniem przez rządy państw członkowskich (dalej zwany „komitetem”). Komitet składa się z siedmiu osobistości wybranych spośród byłych członków Trybunału Sprawiedliwości i Sądu, członków krajowych sądów najwyższych i prawników o uznanej kompetencji, przy czym jedną z kandydatur proponuje Parlament Europejski. Należy uwzględnić zapewnienie zrównoważonego składu komitetu, w szczególności w odniesieniu do reprezento­ wanego obszaru geograficznego, a także reprezentowa­ nych systemów prawnych państw członkowskich. Należy zatem mianować członków komitetu, jak również jego przewodniczącego,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Rady

A. PÉREZ RUBALCABA

(4)

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 50 POZ 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L50 - 18 z 201027.2.2010

  Decyzja Rady z dnia 25 lutego 2010 r. w sprawie zasad działania komitetu, o którym mowa w art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

 • Dz. U. L50 - 15 z 201027.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 167/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 marca 2010 r.

 • Dz. U. L50 - 13 z 201027.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 166/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L50 - 8 z 201027.2.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 165/2010 z dnia 26 lutego 2010 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1881/2006 ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych w odniesieniu do aflatoksyn (1)

 • Dz. U. L50 - 1 z 201027.2.2010

  Dyrektywa Rady 2010/12/UE z dnia 16 lutego 2010 r. zmieniająca dyrektywy 92/79/EWG, 92/80/EWG i 95/59/WE w zakresie struktury oraz stawek podatku akcyzowego stosowanego do wyrobów tytoniowych oraz dyrektywę 2008/118/WE

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.