Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 863 x MON 810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1198) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 2

Strona 2 z 4

w sprawie zamierzonego uwal­ niania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (2), a także informacje i ustalenia dotyczące oceny ryzyka przeprowadzonej według zasad określo­ nych w załączniku II do dyrektywy 2001/18/WE. W dniu 31 marca 2006 r. Europejski Urząd ds. Bezpie­ czeństwa Żywności („EFSA”) zgodnie z art. 6 i 18 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1829/2003 wydał pozytywną opinię, stwierdzając, że wprowadzenie do obrotu produktów zawierających kukurydzę MON863xMON810, składają­ cych się z niej lub z niej wyprodukowanych, odpowia­ dającą opisowi we wniosku („produkt”), najprawdopo­ dobniej nie będzie miało negatywnego wpływu na


(5)

(2)

(6)

(3)

(1) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1. (2) Dz.U. L 106 z 17.4.2001, s. 1.

(3) http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/ questionLoaderquestion = EFSA-Q-2004-112

L 55/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2010

(7)

Dnia 14 maja 2008 r. Komisja zleciła EFSA: (i) przygo­ towanie skonsolidowanej opinii naukowej uwzględnia­ jącej poprzednią opinię oraz oświadczenie dotyczące zastosowania genów ARM w roślinach zmodyfikowanych genetycznie planowanych do wprowadzenia do obrotu lub już wprowadzonych do obrotu i ich ewentualnego wykorzystania w przywozie i przetwarzaniu oraz uprawie; (ii) wskazanie na możliwe konsekwencje takiej skonsolidowanej opinii dla wcześniejszych ocen EFSA dotyczących poszczególnych organizmów zmodyfikowa­ nych genetycznie zawierających geny ARM. Zlecenie to zwróciło uwagę EFSA między innymi na pisma Komisji od Danii i Greenpeace. Dnia 11 czerwca 2009 r. EFSA opublikował oświad­ czenie na temat wykorzystania genów ARM w roślinach zmodyfikowanych genetycznie, stwierdzając, że wcześniejsza ocena EFSA na temat kukurydzy MON863xMON810 jest zgodna ze strategią oceny ryzyka opisaną w oświadczeniu oraz że nie pojawiły się żadne nowe dowody skłaniające EFSA do zmiany jego wcześniej opinii. Dnia 15 marca 2007 r., po wydaniu naukowej publikacji dotyczącej ponownej analizy 90-dniowego badania MON 863 na szczurach i kwestionującej bezpieczeństwo kuku­ rydzy MON 863, Komisja skonsultowała się z EFSA w sprawie ewentualnego wpływu tej analizy na wcześ­ niejszą opinię EFSA dotyczącą kukurydzy MON 863. Dnia 28 czerwca 2007 r. EFSA podał, że publikacja nie podnosi nowych kwestii istotnych z punktu widzenia toksykologii i potwierdził swoją wcześniejszą pozytywną ocenę bezpieczeństwa dotyczącą kukurydzy MON 863. W związku z powyższym należy wydać zezwolenie na wspomniane produkty. Każdemu organizmowi zmodyfikowanemu genetycznie należy przypisać niepowtarzalny identyfikator zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 65/2004 z dnia 14 stycznia 2004 r. ustanawiającym system ustanawiania oraz przypisywania niepowtarzalnych identyfikatorów organizmom zmodyfikowanym genetycznie (1). Według opinii wydanej przez EFSA nie zachodzi konieczność stosowania żadnych szczególnych wymagań dotyczących etykietowania w odniesieniu do żywności oraz składników żywności i pasz zawierających kuku­ rydzę MON863xMON810, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych, z wyjątkiem wymogów usta­ nowionych w art. 13 ust. 1 i w art. 25 ust. 2 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1829/2003. Jednak, aby zapewnić wyko­ rzystanie produktów w granicach zezwolenia przewidzia­ nego w niniejszej decyzji, etykiety żywności zawierającej organizmy genetycznie zmodyfikowane lub składającej się z nich oraz produkty inne niż żywność i pasze zawie­ rające organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składa­ jące się z nich, w odniesieniu do których złożono wniosek o zezwolenie, powinny wyraźnie wskazywać, że danych produktów nie wolno stosować do celów uprawy. Podobnie, opinia wydana przez EFSA nie uzasadnia nało­ żenia specjalnych wymogów lub ograniczeń na wprowa­ dzanie do obrotu, ani specjalnych wymogów lub ograni­ czeń dotyczących ich wykorzystania i obchodzenia się

z nimi, w tym wymagań monitorowania po wprowa­ dzeniu do obrotu, czy też specjalnych wymogów doty­ czących ochrony poszczególnych ekosystemów/środo­ wiska naturalnego lub poszczególnych obszarów geogra­ ficznych, przewidzianych w art. 6 ust. 5 lit. e) oraz art. 18 ust. 5 lit. e) rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Wszelkie wymagane informacje dotyczące zezwolenia na te produkty powinny zostać wprowadzone do wspól­ notowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 83 z 20105.3.2010

  Sprostowanie do decyzji 2009/937/UE Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (  Dz.U. L 325 z 11.12.2009)

 • Dz. U. L55 - 78 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1203) (1)

 • Dz. U. L55 - 68 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1197) (1)

 • Dz. U. L55 - 60 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L55 - 59 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 58 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 56 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.