Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 863 x MON 810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1198) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 3

Strona 3 z 4

(14)

(8)

W art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczącego możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych gene­ tycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniającego dyrektywę 2001/18/WE (2) określono wymogi dotyczące etykietowania produktów zawierają­ cych organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składa­ jących się z nich. Niniejszą decyzję należy przekazać stronom Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biologicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej za pośrednic­ twem Systemu Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, zgodnie z art. 9 ust. 1 i art. 15 ust. 2 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1946/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie transgranicznego przemieszczania orga­ nizmów genetycznie zmodyfikowanych (3). Zastosowania inne niż w żywności i w paszach, na które wydano pozwolenie w odniesieniu do tego samego orga­ nizmu zmodyfikowanego genetycznie na mocy decyzji Komisji 2006/47/WE (4), jak również odpowiednie warunki wprowadzania do obrotu i monitorowania są włączone do niniejszej decyzji, w związku z czym są uregulowane wyłącznie niniejszą decyzją. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt nie wydał opinii w terminie ustalonym przez przewodniczącego komitetu. Podczas posiedzenia w dniu 18 lutego 2008 r. Rada nie była w stanie podjąć kwalifikowaną większością głosów decyzji akceptującej ani odrzucającej proponowany wniosek. W związku z tym na Komisji spoczywa zadanie przyjęcia tych środków,


(9)

(15)

(16)

(10) (11)

(17)

(12)

(18)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Organizm zmodyfikowany genetycznie i niepowtarzalny identyfikator Genetycznie zmodyfikowana kukurydza (Zea mays L.) MON863xMON810 otrzymana w drodze krzyżowania odmian kukurydzy zawierających modyfikacje MON-ØØ863-5 i MONØØ81Ø-6, zgodna z opisem zawartym w lit. b) załącznika do niniejszej decyzji, otrzymuje niepowtarzalny identyfikator MONØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 65/2004.

(2) Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 24. (3) Dz.U. L 287 z 5.11.2003, s. 1. (4) Dz.U. L 26 z 31.1.2006, s. 17.

(13)

(1) Dz.U. L 10 z 16.1.2004, s. 5.

5.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/75

Artykuł 2 Zezwolenia i wprowadzanie do obrotu Niniejszym zezwala się na wprowadzanie do obrotu, dla celów art. 4 ust. 2 i art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji, nastę­ pujących produktów: a) żywności i składników żywności zawierających kukurydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowanych; b) pasz zawierających kukurydzę MON-ØØ863-5xMONØØ81Ø-6, składających się z niej lub z niej wyprodukowa­ nych; c) produktów innych niż żywność i pasze, zawierających kuku­ rydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 lub składających się z niej, dla takich samych zastosowań, jak każda inna kuku­ rydza, z wyjątkiem uprawy. Artykuł 3 Etykietowanie 1. Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”. 2. Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c), zawierających kukurydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”. Artykuł 4 Monitorowanie skutków dla środowiska 1. Posiadacz zezwolenia gwarantuje, że plan monitorowania skutków dla środowiska naturalnego, określony w lit. h) załącz­ nika, zostanie wprowadzony i zrealizowany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 83 z 20105.3.2010

  Sprostowanie do decyzji 2009/937/UE Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (  Dz.U. L 325 z 11.12.2009)

 • Dz. U. L55 - 78 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1203) (1)

 • Dz. U. L55 - 68 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1197) (1)

 • Dz. U. L55 - 60 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L55 - 59 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 58 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 56 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.