Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON 863 x MON 810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1198) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 4

Strona 4 z 4

2. Posiadacz zezwolenia przedstawia Komisji coroczne spra­ wozdania z realizacji i wyników działań przewidzianych w planie monitorowania. Artykuł 5 Rejestr wspólnotowy Informacje zawarte w załączniku do niniejszej decyzji wpro­ wadza się do wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfiko­ wanej żywności i paszy zgodnie z art. 28 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003. Artykuł 6 Posiadacz zezwolenia Posiadaczem zezwolenia jest przedsiębiorstwo Monsanto Europe SA z siedzibą w Belgii, występujące w imieniu Monsanto Company, Stany Zjednoczone Ameryki. Artykuł 7 Okres ważności Niniejszą decyzję stosuje się przez okres 10 lat od daty powia­ domienia o niej. Artykuł 8 Adresat Niniejsza decyzja skierowana jest do Monsanto Europe SA, Scheldelaan 460, Haven 627 – 2040 Antwerp, Belgia.


Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2010 r. W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

L 55/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2010

ZAŁĄCZNIK a) Wnioskodawca i posiadacz zezwolenia: Nazwa: Monsanto Europe SA Adres: Scheldelaan 460, Haven 627 – 2040 Antwerp – Belgia

W imieniu: Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167 – Stany Zjednoczone Ameryki b) Opis i specyfikacja produktów: 1) Żywność i składniki żywności zawierające kukurydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, składające się z niej lub z niej wyprodukowane. 2) Pasze zawierające kukurydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6, składające się z niej lub z niej wyprodukowane. 3) Produkty inne niż żywność i pasze zawierające kukurydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 lub składające się z niej, dla takich samych zastosowań, jak każda inna kukurydza, z wyjątkiem uprawy. Genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 zgodną z opisem we wniosku, otrzymaną w drodze krzyżowania odmian kukurydzy zawierających modyfikacje MON-ØØ863-5 i MON-ØØ81Ø-6, cechuje ekspresja białka CryBb1, nadającego odporność na szkodniki z rzędu Coleoptera (chrząszcze) (Diabrotica spp.) i białka Cry 1 Ab, nadającego odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera (łuskoskrzydłe) (Ostrinia nubilalis, Sesamia spp.). W procesie modyfikacji genetycznej jako znacznik selekcyjny stosowany był gen nptII, nadający opor­ ność na kanamycynę. c) Etykietowanie: 1) Zgodnie z wymaganiami dotyczącymi etykietowania, określonymi w art. 13 ust. 1 i art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 oraz w art. 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 1830/2003, „nazwą organizmu” jest „kukurydza”. 2) Na etykietach i w dokumentach dołączonych do produktów, o których mowa w art. 2 lit. b) i c), zawierających kukurydzę MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 lub składających się z niej, zamieszcza się zwrot „nieprzeznaczone do uprawy”. d) Metoda wykrywania: — Metody ilościowe w czasie rzeczywistym specyficzne dla tej modyfikacji, oparte na technice PCR, stosowane w odniesieniu do kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie MON-ØØ863-5 i MON-ØØ81Ø-6, zwalidowane na kukurydzy MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6. — Walidacja przez wspólnotowe laboratorium referencyjne ustanowione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003; wyniki walidacji opublikowano pod następującym adresem: http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm — Materiał referencyjny: ERM®-BF416 (dla MON-ØØ863-5) i ERM®-BF413 (dla MON-ØØ81Ø-6), dostępny za pośrednictwem strony internetowej Wspólnego Centrum Badawczego (JRC) Komisji Europejskiej i Instytutu Mate­ riałów Odniesienia i Pomiarów (IRMM) pod adresem: http://www.irmm.jrc.be/html/reference_materials_catalogue/ index.htm e) Niepowtarzalny identyfikator: MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6 f) Informacje wymagane zgodnie z załącznikiem II do Protokołu kartageńskiego o bezpieczeństwie biolo­ gicznym do Konwencji o różnorodności biologicznej: System Wymiany Informacji o Bezpieczeństwie Biologicznym, ID: zob. [do uzupełnienia po powiadomieniu o decyzji]. g) Warunki lub ograniczenia dotyczące wprowadzania produktów do obrotu, ich stosowania lub obchodzenia się z nimi: Brak.

5.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 55/77

h) Plan monitorowania: Plan monitorowania skutków dla środowiska, zgodny z załącznikiem VII do dyrektywy 2001/18/WE. [Link: plan opublikowany w Internecie] i) Wymogi dotyczące monitorowania stosowania żywności przeznaczonej do spożycia przez ludzi po jej wprowadzeniu do obrotu: Brak. Uwaga: Z czasem linki do odpowiednich dokumentów mogą wymagać aktualizacji. Zmiany te udostępnia się publicznie w postaci aktualizacji wspólnotowego rejestru genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 55 POZ 73 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L55 - 83 z 20105.3.2010

  Sprostowanie do decyzji 2009/937/UE Rady z dnia 1 grudnia 2009 r. dotyczącej przyjęcia regulaminu wewnętrznego Rady (  Dz.U. L 325 z 11.12.2009)

 • Dz. U. L55 - 78 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1203) (1)

 • Dz. U. L55 - 68 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 2 marca 2010 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1197) (1)

 • Dz. U. L55 - 60 z 20105.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 24 lutego 2010 r. zmieniająca regulamin wewnętrzny Komisji

 • Dz. U. L55 - 59 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 188/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowej do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 58 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 187/2010 z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie nieprzyznania refundacji wywozowych do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L55 - 56 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 186/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L55 - 1 z 20105.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.