Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 5 - Strona 3

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/15/UE z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluopikolidu jako substancji czynnej (1)

Data ogłoszenia:2010-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 5 - Strona 3

Strona 3 z 3

1 czerwca 2010 r.

31 maja 2020 r.

CZĘŚĆ A Zezwala się wyłącznie na stosowanie w charakterze fungi­ cydu. CZĘŚĆ B W celu wprowadzenia w życie ujednoliconych zasad zamiesz­ czonych w załączniku VI należy uwzględnić wnioski ze spra­ wozdania z przeglądu dotyczącego fluopikolidu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwie­ rząt dnia 27 listopada 2009 r. W ramach ogólnej oceny państwa członkowskie muszą zwrócić szczególną uwagę na: — ochronę organizmów wodnych, — ochronę wód gruntowych w przypadkach, w których substancja czynna jest stosowana w regionach o niestabilnych warunkach glebowych lub klimatycznych, — zagrożenia dla operatorów podczas stosowania, — możliwość transportu powietrznego na dalekie odległości. Warunki zezwolenia obejmują środki zmniejszające ryzyko oraz w miarę potrzeby wprowadza się programy monitoru­ jące w celu sprawdzania potencjalnego nagromadzenia i narażenia w strefach podatnych na zagrożenia. Państwa członkowskie, których to dotyczy, zapewniają dostarczenie Komisji przez powiadamiającego dodatkowych informacji o oddziaływaniu metabolitu M15 na wody grun­ towe, najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2012 r.”


Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnych znajdują się w sprawozdaniu z przeglądu.

L 58/7

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 5 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L58 - 23 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (  Dz.U. L 321 z 8.12.2009)

 • Dz. U. L58 - 22 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (  Dz.U. L 28 z 30.1.2010)

 • Dz. U. L58 - 20 z 20109.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. dotycząca projektu dekretu Grecji w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych dotyczących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1195) (1)

 • Dz. U. L58 - 17 z 20109.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony na podstawie ustawy Wysp Owczych w sprawie ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1130) (1)

 • Dz. U. L58 - 8 z 20109.3.2010

  Decyzja Rady 2010/145/WPZiB z dnia 8 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

 • Dz. U. L58 - 3 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 194/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L58 - 1 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2010 z dnia 8 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.