Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 8

Tytuł:

Decyzja Rady 2010/145/WPZiB z dnia 8 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ)

Data ogłoszenia:2010-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 8

Strona 1 z 4
L 58/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2010

DECYZJE

DECYZJA RADY 2010/145/WPZiB z dnia 8 marca 2010 r. przedłużająca obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ) mandatu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

je MTKJ, lub które prowadzą inne działania w sposób mogący stanowić przeszkodę w skutecznym wykonywaniu mandatu przez MTKJ.


2. Ust. 1 nie będzie zobowiązywał państwa członkowskiego do odmowy swoim obywatelom wjazdu na swoje terytorium.

Dnia 16 kwietnia 2003 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2003/280/WPZiB wspierające skuteczne wyko­ nanie mandatu MTKJ (1). Dnia 30 marca 2004 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2004/293/WPZiB odnawiające środki wspierające skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ) (2). Wspólne stanowisko 2004/293/WPZiB zostało po raz ostatni przedłużone wspólnym stanowiskiem 2009/164/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. przedłuża­ jącym obowiązywanie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla Byłej Jugosławii (MTKJ) (3), do dnia 16 marca 2010 r. Osoby postawione w stan oskarżenia przez MTKJ wciąż pozostają na wolności; istnieją również dowody, że są one wspierane w dążeniach do uniknięcia wymiaru spra­ wiedliwości. Należy przedłużyć obowiązywanie środków przewidzia­ nych we wspólnym stanowisku 2004/293/WPZiB o kolejne 12 miesięcy,

3. Ust. 1 pozostaje bez uszczerbku dla przypadków, gdy państwo członkowskie jest związane zobowiązaniami wynikają­ cymi z prawa międzynarodowego, a mianowicie:

(2)

a) jako państwo przyjmujące międzynarodowej organizacji międzyrządowej;

(3)

b) jako państwo przyjmujące międzynarodowej konferencji zwołanej przez Organizację Narodów Zjednoczonych lub pod jej auspicjami;

c) na mocy umowy wielostronnej przyznającej przywileje i immunitety; lub

(4)

d) na mocy traktatu pojednawczego z 1929 r. (traktat late­ rański) zawartego między Stolicą Apostolską (Państwem Watykańskim) a Włochami.

(5)

4. Uważa się, że ust. 3 ma zastosowanie również w przypadkach, gdy państwo członkowskie jest krajem przyj­ mującym Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia wjazdowi na ich terytoria lub przejazdowi przez nie osób wymienionych w załączniku, które są zaangażowane w działania pomagające osobom przebywającym na wolności nadal unikać odpowiedzialności za zbrodnie, o które oskarżył

(1) Dz.U. L 101 z 23.4.2003, s. 22. (2) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 65. (3) Dz.U. L 55 z 27.2.2009, s. 44.

5. Rada jest odpowiednio powiadamiana o wszelkich przy­ padkach przyznania przez państwo członkowskie wyłączenia na mocy ust. 3 lub 4.

6. Państwa członkowskie mogą przyznawać wyłączenia ze środków nałożonych na podstawie ust. 1 w przypadkach, gdy podróż jest uzasadniona pilną potrzebą humanitarną lub uczest­ nictwem w posiedzeniach międzyrządowych, w tym w posiedzeniach popieranych przez Unię Europejską lub których gospodarzem jest państwo członkowskie sprawujące przewod­ nictwo w OBWE, gdzie prowadzony jest dialog polityczny bezpośrednio wspierający MTKJ w wykonywaniu jego mandatu.

9.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 58/9

7. Państwo członkowskie, które zamierza przyznać wyłą­ czenia, o których mowa w ust. 6, powiadamia o tym na piśmie Radę. Wyłączenie będzie uznane za przyznane, chyba że jeden lub więcej członków Rady zgłosi zastrzeżenie na piśmie w terminie 48 godzin od otrzymania powiadomienia o proponowanym wyłączeniu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 58 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L58 - 23 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1194/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1702/2003 ustanawiające zasady wykonawcze dla certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i wyposażenia w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dla certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (  Dz.U. L 321 z 8.12.2009)

 • Dz. U. L58 - 22 z 20109.3.2010

  Sprostowanie do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Serbii, z drugiej strony (  Dz.U. L 28 z 30.1.2010)

 • Dz. U. L58 - 20 z 20109.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 8 marca 2010 r. dotycząca projektu dekretu Grecji w sprawie umieszczania, na przetworach mlecznych wszelkiego rodzaju, informacji o kraju pochodzenia surowca (mleka) użytego do produkcji i sprzedaży konsumentowi końcowemu tych produktów oraz w sprawie obowiązków sprzedawców detalicznych dotyczących rozmieszczenia przetworów mlecznych w punktach sprzedaży (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1195) (1)

 • Dz. U. L58 - 17 z 20109.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie właściwej ochrony na podstawie ustawy Wysp Owczych w sprawie ochrony danych osobowych (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1130) (1)

 • Dz. U. L58 - 5 z 20109.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/15/UE z dnia 8 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej fluopikolidu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L58 - 3 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 194/2010 z dnia 8 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L58 - 1 z 20109.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 193/2010 z dnia 8 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.