Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 59 POZ 1

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 sierpnia 2009 r. Pomoc państwa C 6/09 (ex N 663/08) – Austria – Austrian Airlines – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6686) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 59 POZ 1

Strona 1 z 49
9.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 59/1

IV

(Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom)

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 sierpnia 2009 r. Pomoc państwa C 6/09 (ex N 663/08) – Austria – Austrian Airlines – Plan restrukturyzacji (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 6686)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/137/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)


uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i uwzględniając otrzy­ mane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1)

Na wniosek Austrii w dniach 7 maja oraz 18 maja 2009 r. zorganizowano posiedzenia poświęcone tej sprawie. W rezultacie w dniach 22 maja oraz 18 czerwca 2009 r. przekazano Komisji wymagane dodatkowe informacje.

2. FAKTY 2.1. Kontekst badania

(6)

Pismem z dnia 11 lutego 2009 r. Komisja poinformo­ wała Republikę Austrii o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępowania określonego w art. 88 ust. 2 Traktatu WE w związku ze sprzedażą udziałów państwa austriackiego w grupie Austrian Airlines. Dnia 11 marca 2009 r. władze austriackie przekazały Komisji uwagi dotyczące wszczęcia postępowania. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie środka w terminie jednego miesiąca od daty opublikowania przedmiotowej decyzji. Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron. Dnia 15 kwietnia 2009 r. przekazała uwagi władzom austriackim drogą elektroniczną. Władze austriackie uzyskały możliwość ustosunkowania się do powyższych uwag. Uwagi władz austriackich zostały przekazane Komisji drogą elektroniczną dnia 8 maja 2009 r.

(7)

Grupa Austrian Airlines (zwana dalej „Austrian Airlines”) składa się z trzech przedsiębiorstw: Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs AG – zorientowanego na usługi sieciowe przewoźnika lotniczego założonego w roku 1957, Tiroler Luftfahrt GesmbH (zwanego dalej „Tiroler Luftfahrt”) – regionalnej spółki zależnej założonej w 1978 r., a także Lauda Air Luftfahrt GmbH (zwanej dalej: „Lauda Air”) – spółki obsługującej loty czarterowe założonej w 1979 r. Austrian Airlines posiada siedzibę w Wiedniu i obsługuje połączenia lotnicze z przesiadkami w międzynarodowym porcie lotniczym w Wiedniu oraz w porcie lotniczym w Innsbrucku. Austrian Airlines jest członkiem Star Alliance.

(2)

(3)

Państwo austriackie – za pośrednictwem państwowego przedsiębiorstwa holdingowego Österreichische Industrie­ holding AG (zwanego dalej „ÖIAG”) – posiada 41,56 % udziałów w Austrian Airlines. ÖIAG jest największym udziałowcem.

(8)

(4)

W związku z trudną i wciąż pogarszającą się sytuacją finansową, w której znajduje się od kilku lat grupa przed­ siębiorstw Austrian Airlines (zob. decyzja Komisji z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa NN 72/08, Austrian Airlines – pomoc na ratowanie (3), rząd Austrii udzielił ÖIAG w dniu 12 sierpnia 2008 r. pełnomocnictwa do prywatyzacji, na mocy którego ÖIAG uprawnione jest do sprzedaży swoich wszystkich udziałów w Austrian Airlines. Dnia 29 października 2008 r. okres obowiązywania pełnomocnictwa został przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r.

(1) Dz.U. C 57 z 11.3.2009, s. 8. (2) Zob. przypis 1.

(3) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.

L 59/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.3.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 59 POZ 1 - pozostałe dokumenty


zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.