Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

Data ogłoszenia:2010-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1 - Strona 2

Strona 2 z 3

(3) Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1. (4) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1. (5) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1.

L 6/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2010

(5)

Zdecydowano o niewłączaniu substancji diazynon, dich­ lorfos i fenitrotion do wykazu substancji czynnych zawartego w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego nie dopuszcza się tych substancji czyn­ nych do stosowania jako pestycydy, a zatem substancje te należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008, ponieważ wszystkie ich zastosowania są zabronione, mimo że omawiane substancje zostały zidentyfikowane i zgłoszone do oceny na podstawie dyrektywy 98/8/WE i mogą być w dalszym ciągu dopuszczone do stosowania w państwach członkowskich do momentu podjęcia decyzji na podstawie wymienionej dyrektywy. W art. 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG przewidziano 12-letni okres, w którym państwo członkowskie może zezwolić na wprowadzenie do obrotu środków ochrony roślin zawierających niektóre substancje czynne. Okres ten został przedłużony rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2076/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. przedłuża­ jącym okres wskazany w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG i dotyczącym niewłączenia niektórych substancji czynnych do załącznika I do tej dyrektywy oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawie­ rające te substancje (1). Jednak, ponieważ przed upływem tego okresu nie podjęto decyzji w sprawie włączenia do załącznika I do dyrektywy 91/414/WE substancji czyn­ nych azynofos metylowy i winklozolina, państwa człon­ kowskie zostały zmuszone do cofnięcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r., zezwoleń krajowych w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających te substancje. Skutkiem tego stosowanie substancji czynnych azynofos metylowy i winklozolina jako pestycydy jest zakazane, a zatem substancje te należy dodać do wykazu chemika­ liów zawartego w części 2 załącznika I do rozporzą­ dzenia (WE) nr 689/2008. Zdecydowano o surowym ograniczeniu stosowania substancji fenarimol, metamidofos i procymidon w drodze wielu środków, włącznie z tym, że wymienione substancje czynne były na krótko włączone do załącz­ nika I do dyrektywy 91/414/EWG. Po tym czasie nie zezwala się na dalsze stosowanie wymienionych substancji czynnych, skutkiem czego nie dopuszcza się ich do stosowania jako pestycydy, a zatem substancje te należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Zdecydowano o włączeniu substancji parakwat jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG dyrektywą Komisji 2003/112/WE z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniającą dyrektywę Rady 91/414/EWG dotyczącą włączenia parakwatu jako substancji biologicznie czynnej (2). Jednakże Sąd Pierw­ szej Instancji Wspólnot Europejskich w swoim wyroku z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie T-229/04 (3) stwierdził nieważność dyrektywy Komisji 2003/112/WE, skutkiem czego nie dopuszcza się wymienionej substancji czynnej


do stosowania jako pestycyd, a zatem substancję tę należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008.

(9)

(6)

Zdecydowano o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin zawierających substancję tolilofluanid na warunkach określonych w decyzji Komisji 2007/322/WE z dnia 4 maja 2007 r. ustanawiającej środki ochronne w odniesieniu do zastosowań środków ochrony roślin zawierających tolylfluanid, powodujących skażenie wody pitnej (4). Ponadto sektor przemysłu zdecydował o wycofaniu z rynku środków ochrony roślin zawierają­ cych substancję czynną tolilofluanid w celu ochrony zdrowia ludzi, skutkiem czego nie dopuszcza się wymie­ nionej substancji czynnej do stosowania w podkategorii pestycydy w grupie środków ochrony roślin.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 32 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 2/09 (ex N 221/08 oraz N 413/08), której Niemcy zamierzają udzielić w celu zmiany warunków ramowych udziałów kapitałowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7387) (1)

 • Dz. U. L6 - 14 z 20109.1.2010

  Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L6 - 8 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382) (1)

 • Dz. U. L6 - 6 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.