Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

Data ogłoszenia:2010-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 3

Zakaz w wymienionej podkategorii traktuje się jako surowe ograniczenie w kategorii pestycydy, a zatem wymienioną substancję czynną należy dodać do wykazu chemikaliów zawartego w części 1 i 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Zdecydowano o włączaniu substancji diuron jako substancji czynnej do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, skutkiem czego dopuszcza się tę substancję czynną do stosowania w podkategorii pesty­ cydy w grupie środków ochrony roślin. Należy zatem skreślić wymienioną substancję czynną z części 1 załącz­ nika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Złożono nowy wniosek w odniesieniu do substancji czynnych kadusafos, karbofuran, karbosulfan i haloksyfop-R, który będzie wymagać podjęcia nowej decyzji dotyczącej włączenia do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG; należy zatem skreślić wymienione chemikalia z wykazu chemikaliów zawartego w części 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Decyzja o dodaniu do wykazu chemikaliów zawartego w części 2 załącznika I nie powinna być podjęta zanim nie będzie dostępna nowa decyzja dotycząca statusu wymienionych substancji na mocy dyrektywy 91/414/EWG. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią komitetu ustanowionego art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,


(10)

(11)

(7)

(12)

(8)

(13)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 wpro­ wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo­ rządzenia.

(4) Dz.U. L 119 z 9.5.2007, s. 49.

(1) Dz.U. L 319 z 23.11.2002, s. 3. (2) Dz.U. L 321 z 6.12.2003, s. 32. (3) Dz.U. C 199 z 25.8.2007, s. 32.

9.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/3

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 stycznia 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

L 6/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.1.2010

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 wprowadza się następujące zmiany: 1) w części 1 wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się następujące pozycje:

Państwa, dla których nie jest wyma­ gane powia­ domienie

Chemikalia

Nr CAS

Nr EINECS

Kod CN

Ograniczenie Podkategoria (*) zastosowania (**)

„1,3-dichloropropen (2) Benfurakarb Fenarimol + Metamidofos (3) + Metomyl Parakwat + Procymidon + Tolilofluanid + Trifluralina

542-75-6 82560-54-1 60168-88-9 10265-92-6 16752-77-5 4685-14-7 32809-16-8 731-27-1 1582-09-8

208-826-5

2903 29 00 2932 99 00

p(1) p(1) p(1) p(1) p(1)-p(2) p(1) p(1) p(1) p(1)

b b b b b–b b b b b

262-095-7 233-606-0 240-815-0 225-141-7 251-233-1 211-986-9 216-428-8

2933 59 95 2930 50 00 2930 90 85 2933 39 99 2925 19 95 2930 90 85 2921 43 00

(2) Niniejsza pozycja nie ma wpływu na istniejącą pozycję dla cis-1,3-dichloropropenu (Nr CAS 10061-01-5). (3) Niniejsza pozycja nie ma wpływu na istniejącą pozycję dla rozpuszczalnych preparatów płynnych metamidofosu, które przekraczają 600 g składnika czynnego/l”.

b) skreśla się następującą pozycję:

Państwa, dla których nie jest wyma­ gane powia­ domienie

Chemikalia

Nr CAS

Nr EINECS

Kod CN

Ograniczenie Podkategoria (*) zastosowania (**)

„Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

b”

9.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/5

2) w części 2 wprowadza się następujące zmiany: a) dodaje się następujące pozycje:

Ograniczenie zastosowania (**)

Chemikalia

Nr CAS

Nr EINECS

Kod CN

Kategoria (*)

„Azynofos metylowy Diazynon Dichlorfos Fenarimol Fenitrotion Metamidofos (1) Parakwat Procymidon Tolilofluanid Winklozolina

86-50-0 333-41-5 62-73-7 60168-88-9 122-14-5 10265-92-6 1910-42-5 32809-16-8 731-27-1 50471-44-8

201-676-1 206-373-8 200-547-7 262-095-7 204-524-2 233-606-0 217-615-7 251-233-1 211-986-9 256-599-6

2933 99 80 2933 59 10 2919 90 00 2933 59 95 2920 19 00 2930 50 00 2933 39 99 2925 19 95 2930 90 85 2934 99 90

p p p p p p p p p p

b sr sr b sr b b b sr b

(1) Niniejsza pozycja nie ma wpływu na pozycję w załączniku I część 3 dla rozpuszczalnych preparatów płynnych metamidofosu, które przekraczają 600 g składnika czynnego/l”.

b) skreśla się następujące pozycje:

Ograniczenie zastosowania (**)

Chemikalia

Nr CAS

Nr EINECS

Kod CN

Kategoria (*)

„Kadusafos Karbofuran Karbosulfan Haloksyfop-R (ester metylu) haloksyfop-P-

95465-99-9 1563-66-2 55285-14-8 95977-29-0 (72619-32-0)

brak 216-353-0 259-565-9 brak (406-250-0)

2930 90 85 2932 99 85 2932 99 85 2933 39 99 (2933 39 99)

p p p p

b b b b”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 32 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 2/09 (ex N 221/08 oraz N 413/08), której Niemcy zamierzają udzielić w celu zmiany warunków ramowych udziałów kapitałowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7387) (1)

 • Dz. U. L6 - 14 z 20109.1.2010

  Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

 • Dz. U. L6 - 8 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382) (1)

 • Dz. U. L6 - 6 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.