Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14 - Strona 11

Tytuł:

Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2010-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14 - Strona 11

Strona 11 z 18

2. Na posiedzeniach Prezydium za kworum uznaje się obecność przynajmniej połowy członków. Kworum jest stwierdzane na wniosek członka i pod warunkiem że co najmniej sześciu członków głosuje za wnioskiem o sprawdzenie kworum. Dopóki nie zostanie złożony wniosek o sprawdzenie kworum, wszystkie głosowania są ważne bez względu na liczbę obecnych. Jeżeli stwierdzi się brak kworum, Prezy­ dium może prowadzić obrady, ale głosowania odkłada się na kolejne posiedzenie.

3. Decyzje są podejmowane większością oddanych głosów, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej. Zastosowanie mają tu przepisy art. 22 ust. 2 i 5.


4. W celu przygotowania decyzji Prezydium Przewodniczący zobowiązuje sekretarza generalnego do opracowania doku­ mentów do rozpatrzenia oraz zaleceń co do decyzji doty­ czących każdego z omawianych tematów; są one załączone do projektu porządku obrad.

g) przedstawianie Zgromadzeniu Plenarnemu projektu prelimi­ narza dochodów i wydatków Komitetu, zgodnie z art. 72; h) zezwalanie na posiedzenia poza zwyczajowym miejscem pracy; i) podejmowanie decyzji co do składu i zasad funkcjonowania grup roboczych, wspólnych komitetów tworzonych

5. Dokumenty te powinny zostać przekazane członkom pocztą elektroniczną przynajmniej na dziesięć dni przed rozpoczę­ ciem posiedzenia. Poprawki do dokumentów Prezydium muszą dotrzeć do sekretarza generalnego najpóźniej na trzy dni robocze przed rozpoczęciem posiedzenia Prezy­ dium, zgodnie z obowiązującymi zasadami zgłaszania poprawek, i powinny zostać udostępnione na stronach inter­ netowych natychmiast po ich przetłumaczeniu.

9.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/25

6. W wyjątkowych okolicznościach Przewodniczący może zastosować procedurę pisemną w celu przyjęcia decyzji innych niż decyzje dotyczące osób. Przewodniczący przeka­ zuje członkom propozycję decyzji i zwraca się do nich o powiadomienie go na piśmie w ciągu 5 dni roboczych o ewentualnych zastrzeżeniach. W przypadku braku zastrzeżeń decyzja zostaje podjęta. Artykuł 38 – Przewodniczący 1. Przewodniczący kieruje pracami Komitetu. 2. Komitet jest reprezentowany przez Przewodniczącego. Prze­ wodniczący może udzielać pełnomocnictwa w tym zakresie. 3. W przypadku nieobecności lub innej ważnej przyczyny Prze­ wodniczący jest reprezentowany przez pierwszego wiceprze­ wodniczącego; jeżeli ten jest również nieobecny lub z ważnych przyczyn nie może się podjąć tego zadania, Prze­ wodniczący jest reprezentowany przez jednego z pozostałych wiceprzewodniczących. Opinie, raporty i rezolucje – tryb postępowania Prezydium Artykuł 39 – Opinie: podstawy prawne Zgodnie z art. 307 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europej­ skiej Komitet przyjmuje swoje opinie: a) gdy Parlament Europejski, Rada lub Komisja konsultuje się z nim w przypadkach przewidzianych w traktatach, jak również we wszystkich innych przypadkach, w szczególności jeśli dotyczą one współpracy transgranicznej lub jeśli jedna z tych instytucji uzna to za stosowne; b) z inicjatywy własnej, w przypadkach, w których uzna to za stosowne; c) gdy zwrócono się o opinię do Komitetu EkonomicznoSpołecznego na mocy art. 304 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a Komitet uzna, że w grę wchodzą okre­ ślone interesy regionalne. Artykuł 40 – Opinie i raporty: wyznaczenie właściwej komisji 1. Z chwilą otrzymania od Rady, Komisji lub Parlamentu Euro­ pejskiego wniosków o sporządzenie opinii w sprawie doku­ mentów, Przewodniczący powierza je właściwym komisjom. Prezydium jest o tym informowane na kolejnym posie­ dzeniu. 2. Jeżeli temat opinii lub raportu należy do zakresu kompe­ tencji dwóch komisji lub większej ich liczby, Przewodniczący wyznacza główną komisję odpowiedzialną i, jeżeli jest to niezbędne, może zaproponować Prezydium utworzenie grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli danych komisji. 3. Komisja, która nie zgadza się z decyzją podjętą przez Prze­ wodniczącego na podstawie ust. 1 i 2, może za pośrednic­ twem swojego przewodniczącego zwrócić się do Prezydium o rozstrzygnięcie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 32 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 2/09 (ex N 221/08 oraz N 413/08), której Niemcy zamierzają udzielić w celu zmiany warunków ramowych udziałów kapitałowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7387) (1)

 • Dz. U. L6 - 8 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382) (1)

 • Dz. U. L6 - 6 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.