Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14 - Strona 9

Tytuł:

Komitet Regionów – Regulamin wewnętrzny

Data ogłoszenia:2010-01-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14 - Strona 9

Strona 9 z 18

2. Jeżeli (główna) komisja, której powierzono przygotowanie propozycji, uważa, że propozycja ta nie wymaga komentarzy ani zmian ze strony Komitetu, może zaproponować, by nie zgłaszać do niej żadnych zastrzeżeń. Propozycja zostaje przedłożona Zgromadzeniu Plenarnemu do przyjęcia bez dyskusji. Artykuł 27 – Zamknięcie sesji plenarnej Przed zamknięciem sesji plenarnej Przewodniczący informuje o miejscu i dacie następnej sesji, jak również o punktach porządku obrad, które już są znane. Artykuł 28 – Symbole 1. Komitet Regionów uznaje i przyjmuje następujące symbole Unii Europejskiej: a) flagę przedstawiającą krąg 12 złotych gwiazd na niebie­ skim tle, b) hymn pochodzący z „Ody do radości” z IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, c) dewizę brzmiącą „Zjednoczona w różnorodności”. 2. Komitet Regionów obchodzi Dzień Europy 9 maja. 3. Flaga wywieszona jest we wszystkich budynkach Komitetu Regionów i wciągana na maszt z okazji oficjalnych wyda­ rzeń.


9.1.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/23

4. Hymn odgrywany jest przed każdą sesją inaugurującą nową kadencję oraz na innych uroczystych posiedzeniach, szcze­ gólnie po to, aby powitać szefów państw lub rządów albo uhonorować nowych członków przyjętych w następstwie rozszerzenia.

ROZDZIAŁ 3 PREZYDIUM I PRZEWODNICZĄCY

Artykuł 31 – Zasady wyborów 1. Prezydium jest wybierane przez Zgromadzenie Plenarne na okres dwóch i pół roku.

Artykuł 29 – Skład Prezydium W skład Prezydium wchodzą: a) Przewodniczący; b) pierwszy wiceprzewodniczący; c) po jednym wiceprzewodniczącym na każde państwo człon­ kowskie; d) dwudziestu siedmiu innych członków; e) przewodniczący grup politycznych. Oprócz funkcji Przewodniczącego, pierwszego wiceprzewodni­ czącego i przewodniczących grup politycznych, stanowiska w Prezydium podzielone są w następujący sposób między dele­ gacje krajowe: – trzy stanowiska: Niemcy, Hiszpania, Francja, Włochy, Polska, Zjednoczone Królestwo; Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Grecja, Irlandia, Litwa, Węgry, Nider­ landy, Austria, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Finlandia, Szwecja;

2. Wybory odbywają się pod kierownictwem Przewodniczącego tymczasowego w sposób analogiczny do przewidzianego w art. 11 i 12. Kandydatury muszą zostać zgłoszone na piśmie u sekretarza generalnego najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem sesji plenarnej. Warunkiem przeprowa­ dzenia wyborów jest obecność co najmniej dwóch trzecich członków.

Artykuł 32 – Wybór Przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego 1. Przed wyborami na stanowiska Przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego kandydaci mogą wysto­ sować krótkie oświadczenie do Zgromadzenia Plenarnego. W tym celu dysponują oni jednakowo długim czasem wypo­ wiedzi, ustalonym przez Przewodniczącego tymczasowego.

2. Wybory Przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczą­ cego przeprowadzane są w odrębnych głosowaniach. Są oni wybierani większością oddanych głosów.

3. Ważne formy głosowania to: głos za i wstrzymanie się od głosu. Tylko głosy za uwzględniane są przy sprawdzaniu, czy uzyskana została większość.

– dwa stanowiska:

4. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzyma większości głosów w pierwszej turze wyborów, organizowana jest druga tura i wybrany zostaje kandydat, który uzyska większą liczbę głosów. W razie równości głosów przystępuje się do loso­ wania.

– jedno stanowisko: Estonia, Cypr, Łotwa, Luksemburg, Malta, Słowenia. Artykuł 30 – Przedstawiciele członków Prezydium 1. Dla każdego ze swoich członków Prezydium, z wyjątkiem Przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego, poszczególne delegacje krajowe wyznaczają ze swego grona członka lub zastępcę jako jego przedstawiciela ad personam. 2. Dla swojego przewodniczącego każda grupa polityczna wybiera ze swego grona członka lub zastępcę jako jego przedstawiciela ad personam. 3. Przedstawiciel ad personam ma prawo udziału w posiedzeniach, prawo zabierania głosu i prawo głosowania tylko wtedy, jeśli reprezentuje wspomnianego członka Prezy­ dium. O udzieleniu pełnomocnictwa do głosowania należy przed danym posiedzeniem powiadomić na piśmie sekre­ tarza generalnego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 6 POZ 14 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 32 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 30 września 2009 r. w sprawie pomocy państwa nr C 2/09 (ex N 221/08 oraz N 413/08), której Niemcy zamierzają udzielić w celu zmiany warunków ramowych udziałów kapitałowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 7387) (1)

 • Dz. U. L6 - 8 z 20109.1.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 stycznia 2010 r. wyłączająca niektóre usługi finansowe w sektorze pocztowym we Włoszech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 10382) (1)

 • Dz. U. L6 - 6 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 16/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 20109.1.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 15/2010 z dnia 7 stycznia 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 689/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.