Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 4

10.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/3

krajowej wynosi co najmniej 5 % wielkości łącznej sprze­ daży eksportowej do Unii. Komisja ustaliła, że wniosko­ dawca sprzedawał AF na rynek krajowy w wielkościach reprezentatywnych.

D. ZMIANA ŚRODKÓW PODDANYCH PRZEGLĄDOWI (22)

(16)

Przeprowadzono również dochodzenie mające na celu wykazanie, czy sprzedaż AF na rynek krajowy w ilościach reprezentatywnych można uznać za przepro­ wadzoną w zwykłym obrocie handlowym, poprzez usta­ lenie udziału przynoszącej zysk sprzedaży AF nieza­ leżnym klientom. Ponieważ ustalono, że w ramach zwykłego obrotu handlowego sprzedaż była wystarcza­ jąca, wartość normalną określono na podstawie rzeczy­ wistej ceny krajowej stosowanej przy sprzedaży przyno­ szącej zysk.


Uwzględniając ustalenia dochodzenia oraz zasadę niższego cła, stwierdza się, że na wnioskodawcę należy nałożyć ostateczny środek antydumpingowy na poziomie ustalonego marginesu dumpingu, który w tym przypadku jest niższy niż margines szkody w pierwotnym przy­ padku. Ze względu na formę środka uznano, że zmienione cło antydumpingowe powinno mieć taką samą formę jak cła nałożone rozporządzeniem (UE) nr 1202/2009, tj. formę określonej kwoty za tonę. A zatem cło antydumpingowe, obliczone na podstawie marginesu antydumpingowego wyrażonego jako odsetek ceny netto na granicy Unii, przed ocleniem, na przywóz AF pochodzącego od wnio­ skodawcy ustala się w wysokości 142 EUR za tonę.

E. NAŁOŻENIE CŁA ANTYDUMPINGOWEGO Z MOCĄ WSTECZNĄ

(23)

Cena eksportowa

(17)

Ponieważ produkt objęty postępowaniem był przed­ miotem wywozu do niezależnego klienta w Unii, cena eksportowa została ustalona zgodnie z art. 2 ust. 8 rozporządzenia podstawowego, tj. na podstawie cen eksportowych faktycznie zapłaconych lub należnych.

(24)

W świetle powyższych ustaleń cło antydumpingowe mające zastosowanie do wnioskodawcy nakłada się z mocą wsteczną na przywóz produktu objętego postę­ powaniem, który poddano obowiązkowi rejestracji zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 512/2009.

F. UJAWNIANIE INFORMACJI

Porównanie

(18)

Porównania wartości normalnej z ceną eksportową doko­ nano na podstawie ceny ex-works.

(25)

(19)

Aby zapewnić prawidłowe porównanie między wartością normalną a ceną eksportową, wzięto pod uwagę, w formie korekt, różnice wpływające na ceny i porównywalność cen zgodnie z art. 2 ust. 10 rozpo­ rządzenia podstawowego. Korekty dotyczące kosztów transportu, transportu morskiego i ubezpieczenia, opłat bankowych, kosztów pakowania i kosztów kredytów zostały dokonane w przypadkach, gdy koszty te uznano za uzasadnione, dokładne i wsparte zweryfikowanymi dowodami.

Zainteresowane strony poinformowano o wszelkich zasadniczych faktach i okolicznościach, na podstawie których planowano nałożyć na przywóz AF od wniosko­ dawcy zmienione ostateczne cło antydumpingowe oraz nałożyć to cło z mocą wsteczną na przywóz podlegający rejestracji. Otrzymano uwagi od przemysłu unijnego, których charakter nie zmienił jednak powyższych wnio­ sków. Niniejszy przegląd nie ma wpływu na datę wygaśnięcia środków wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1202/2009,

(26)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Margines dumpingu

(20)

Artykuł 1 1. W tabeli w art. 1 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1202/2009 dodaje się następujący wiersz:

Zgodnie z art. 2 ust. 11 rozporządzenia podstawowego, a także uwzględniając fakt, że w okresie objętym docho­ dzeniem przeglądowym przeprowadzono tylko jedną transakcję wywozu do Unii, a cena surowca stanowią­ cego większość kosztów produkcji oraz ceny sprzedaży krajowej podlegały znacznym wahaniom w tym okresie, margines dumpingu ustalono na podstawie porównania w poszczególnych transakcjach odnośnej wartości normalnej z ceną eksportową.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 26 z 201010.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

 • Dz. U. L60 - 24 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

 • Dz. U. L60 - 22 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

 • Dz. U. L60 - 20 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 9 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.