Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 15

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 15

10.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/15

DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA EUROPEJSKA, (5)

Należy zatem 2006/48/WE.

odpowiednio

zmienić

dyrektywę

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,


(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Europejskiego Komitetu Bankowego,

uwzględniając dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie podej­ mowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredy­ towe (1), w szczególności jej art. 150 ust. 1 lit. d),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:

Artykuł 1 W art. 2 dyrektywy 2006/48/WE po tiret siedemnaste dodaje się następujące nowe tiret:

(1)

Artykuł 2 dyrektywy 2006/48/WE wymienia instytucje wyraźnie wyłączone z zakresu stosowania dyrektywy. „— w Słowenii: »SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana«,”.

(2)

Ministerstwo Finansów Republiki Słowenii zwróciło się o wpisanie banku SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana (zwanego dalej „bankiem SID”) do wykazu instytucji wyłączonych z zakresu stosowania dyrektywy 2006/48/WE ustalonego w art. 2 tej dyrek­ tywy.

Artykuł 2 1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2010 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrek­ tywą.

(3)

Bank SID wspiera politykę strukturalną, społeczną oraz inne polityki publiczne rządu słoweńskiego, między innymi zapewniając usługi finansowe, porady i edukację w dziedzinach, takich jak handel międzynarodowy i współpraca międzynarodowa, zachęty ekonomiczne dla małych i średnich przedsiębiorstw, badania i rozwój, rozwój regionalny, a także infrastruktura hand­ lowa i publiczna. Republika Słowenii jest jedynym udzia­ łowcem banku SID i jest również gwarantem wszystkich zobowiązań zaciągniętych przez ten bank.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 lipca 2010 r.

(4)

Bank SID jest instytucją zaangażowaną w szczególne działania w interesie publicznym, a zatem kwalifikuje się do wpisania do wykazu instytucji wyłączonych z zakresu stosowania dyrektywy 2006/48/WE zgodnie z art. 2 tej dyrektywy.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odnie­ sienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odnie­ sienia określane są przez państwa członkowskie.

(1) Dz.U. L 177 z 30.6.2006, s. 1.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta­ wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

L 60/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2010

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2010 r. W imieniu Komisji

José Manuel BARROSO

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 26 z 201010.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

 • Dz. U. L60 - 24 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

 • Dz. U. L60 - 22 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

 • Dz. U. L60 - 20 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 9 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L60 - 1 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.