Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255) (1)

Data ogłoszenia:2010-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 24

L 60/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2010

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 marca 2010 r. zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na nowe substancje czynne flonikamid, tiosiarczan srebra i tembotrion (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1255)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/149/UE)

KOMISJA EUROPEJSKA, (4)

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,


Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne, aby umożliwić ich szczegółowe zbadanie, a także aby umożliwić państwom członkowskim przy­ znawanie tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne, których to dotyczy, przy spełnieniu warunków określonych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegó­ łowej oceny substancji czynnych i środków ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w grudniu 2003 r. Francja otrzymała od przedsiębior­ stwa ISK Biosciences Europe S.A. wniosek o włączenie substancji czynnej flonikamid do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2004/686/WE (2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji, określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie człowieka i środowisko naturalne został poddany ocenie zgodnie z przepisami art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przedłożyły Komisji odpowiednie projekty sprawozdań z oceny w dniach 3 czerwca 2005 r. (flonikamid), 9 listopada 2005 r. (tiosiarczan srebra) i 2 lutego 2007 r. (tembotrion).

(6)

(2)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w styczniu 2003 r. Niderlandy otrzymały od przedsię­ biorstwa Enhold B.V. wniosek o włączenie substancji czynnej tiosiarczan srebra do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2003/850/WE (3) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji, określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(7)

Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez państwa członkowskie pełniące rolę sprawozdawców stwierdzono, że należy zwrócić się do wnioskodawców o dalsze informacje oraz zwrócić się do państw człon­ kowskich pełniących rolę sprawozdawców o zbadanie tych informacji i przedstawienie ich oceny. W związku z powyższym dokumentacje są w dalszym ciągu badane, a zakończenie ich oceny nie będzie możliwe w terminie przewidzianym w dyrektywie 91/414/EWG w związku z decyzją Komisji 2008/353/WE (5) (flonikamid) oraz decyzją Komisji 2008/56/WE (6) (tiosiarczan srebra).

(3)

Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w listopadzie 2005 r. Austria otrzymała od przedsiębior­ stwa Bayer CropScience AG wniosek o włączenie substancji czynnej tembotrion do załącznika I do dyrek­ tywy 91/414/EWG. W decyzji Komisji 2006/586/WE (4) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi w zakresie danych i informacji, określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 230 313 322 236 z z z z 19.8.1991, s. 1. 12.10.2004, s. 21. 9.12.2003, s. 28. 31.8.2006, s. 31.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do bezpośrednich obaw, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie na okres 24 miesięcy tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające wspomniane substancje, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić prowadzenie dalszego badania dokumen­ tacji. Oczekuje się, że ocena i proces decyzyjny w odniesieniu do decyzji w sprawie ewentualnego włączenia flonikamidu, tiosiarczanu srebra i tembotrionu do załącznika I do tej dyrektywy zostaną zakończone w ciągu 24 miesięcy.

(5) Dz.U. L 117 z 1.5.2008, s. 45. (6) Dz.U. L 14 z 17.1.2008, s. 26.

10.3.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 60/25

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwo­ lenia na środki ochrony roślin zawierające flonikamid, tiosiar­ czan srebra i tembotrion na okres upływający najpóźniej w dniu 31 maja 2012 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja traci moc z dniem 31 maja 2012 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 marca 2010 r.

W imieniu Komisji

John DALLI

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 60 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L60 - 26 z 201010.3.2010

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 822/2009 z dnia 27 sierpnia 2009 r. zmieniającego załączniki II, III i IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2005 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, atrazyny, chlormekwatu, cyprodynilu, ditiokarbaminianów, fludioksonilu, fluroksypyru, indoksakarbu, mandipropamidu, trijodku potasu, spirotetramatu, tetrakonazolu i tiramu w określonych produktach lub na ich powierzchni (  Dz.U. L 239 z 10.9.2009)

 • Dz. U. L60 - 22 z 201010.3.2010

  Decyzja Komisji z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie wkładu finansowego Unii przeznaczonego na środki stosowane w stanach zagrożenia, służące zwalczaniu grypy ptaków w Republice Czeskiej, Niemczech, Hiszpanii, Francji i we Włoszech w 2009 r. (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 1172)

 • Dz. U. L60 - 20 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/20/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu wykreślenia z niej tolilfluanidu jako substancji czynnej oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję (1)

 • Dz. U. L60 - 17 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/17/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej malationu jako substancji czynnej (1)

 • Dz. U. L60 - 15 z 201010.3.2010

  Dyrektywa Komisji 2010/16/UE z dnia 9 marca 2010 r. zmieniająca dyrektywę 2006/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wyłączenia określonej instytucji z zakresu jej stosowania (1)

 • Dz. U. L60 - 13 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 199/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 877/2009 na rok gospodarczy 2009/10

 • Dz. U. L60 - 11 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 198/2010 z dnia 9 marca 2010 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L60 - 9 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 197/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

 • Dz. U. L60 - 5 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Komisji (UE) nr 196/2010 z dnia 9 marca 2010 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1)

 • Dz. U. L60 - 1 z 201010.3.2010

  Rozporządzenie Wykonawcze Rady (UE) nr 195/2010 z dnia 1 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1202/2009 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz alkoholu furfurylowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w następstwie przeglądu pod kątem nowego eksportera zgodnie z art. 11 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.